ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαγκαδάς 20-02-2020
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Δ/νση: Χρ. Σμύρνης 29
Τ.Κ. 57 200 ΛΑΓΚΑΔΑΣ
Πληροφορίες: Βασιλεία Κατσαβουνίδου
Τηλ.: 2394020802 FAX.: 2394020802
e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
ΠΡΟΣ:
Τα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

( ΠΡΑΚΤΙΚΟ 1ο )
Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής, που θα διεξαχθεί στην Τεχνική Υπηρεσία, στο Γραφείο Αντιδημάρχου κ. Τζανή
Μιχαήλ την 25η του μηνός Φεβρουαρίου έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ.
για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης,
σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) όπως
αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133 Α').


ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ
ΑΡΙΘΜ. 1/2020 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ


1. Χορήγηση άδειας τοποθέτησης μεταλλικών εμποδίων επί του πεζοδρομίου έμπροσθεν
της τράπεζας Eurobank.
2. Συζήτηση και λήψη απόφασης για τη χορήγηση ή μη προέγκρισης ίδρυσης
καταστήματος “ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΗΣ”, που βρίσκεται στην Κοινότητα Καβαλαρίου
(Αγρόκτημα ΣΤΑΝΟΒΟ, αρ. Αγρ. 205) Δ. Λαγκαδά, στην εταιρία “ΛΑΥΡΕΝΤΙΟΣ
ΛΑΥΡΕΝΤΙΑΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.” μετά από άσκηση προελέγχου του σχετικού αιτήματος
του ενδιαφερομένου, διαδικασία που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 80 του
Ν. 3463/2006 “Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων” (ΦΕΚ 114ΤΑ’ /8-6-2006)”.
Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 5e4e5a841d61a806ef577a07 στις 20/02/20 12:13
3. Συζήτηση και λήψη απόφασης για την έγκριση ή μη κλεισίματος της οδού Λουτρών το
Σάββατο 29/02/2020 και ώρα 15:00 μ.μ. έως 21:00 μ.μ. και την Κυριακή 01/03/2020
τις οδούς Λουτρών και Μ. Αλεξάνδρου και ώρα 14:00 μ.μ. έως 21.00 μ.μ. και έγκριση ή
μη επέκτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικής των καταστημάτων εστίασης την
29/02/2020 και 01/03/2020 από 02:00 π.μ. σε 03:00 π.μ. και κατά τις μεσημβρινές
ώρες τις αντίστοιχες ημερομηνίες.
4. Γνωμοδότηση περί παραχώρησης χρήσης χώρου της κεντρικής πλατείας Λαγκαδά από
το Χαμόγελο του Παιδιού, την Τρίτη επτά (7) Απριλίου, έτους 2020 και ώρα 08.00 π.μ.
έως 15.00 μ.μ. για την πώληση πασχαλινών, λοιπών χειροποίητων ειδών και
ενημέρωσης των πολιτών για το έργο του Οργανισμού.


Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής


ΤΖΑΝΗΣ ΜΙΧΑΛΗΛ

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.