Ο Αντιδήμαρχος Λαγκαδά προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς, μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο της προμήθειας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας μηχανογραφικού & περιφερειακού εξοπλισμού στα Κ.Ε.Π. του δήμου Λαγκαδά στα πλαίσια του προγράμματος «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ Κ.Ε.Π.», ενδεικτικού προϋπολογισμού 43.523,95 € με το Φ.Π.Α. 24%.

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 43.523,95 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 35.099,96 € και ΦΠΑ : 8.423,99 €).

Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε Τμήματα.

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος (αρ. 189707) με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την Παρασκευή 12/05/2023 και ώρα 16:00.

Η προσφορά πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο διαγωνισμό σε ευρώ (€), το ύψος της οποίας πρέπει να ανέρχεται στο 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α. με ανάλογη στρογγυλοποίηση, ήτοι το ποσό των επτακοσίων δύο ευρώ 702,00 €.

Τα έγγραφα της σύμβασης επισυνάπτονται και είναι διαθέσιμα μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, στην οποία υποβάλλονται ηλεκτρονικά τυχόν αιτήματα των συμμετεχόντων οικονομικών φορέων.

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.