ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΆΔΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΜΗΜΑ ΕΣΟΔΩΝ-ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
Ταχ. Δ/νση : Ν. Παπαγεωργίου 2 ταχ. Κώδικας : 572 00
τηλ.: 2394 330 239

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Ο Δήμαρχος Λαγκαδά του Νομού Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

-Το Π.Δ. 270/1981 «Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι’ εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων».
-Το άρθρο 195 Ν.3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων» και τον Ν.3852/10 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης - πρόγραμμα Καλλικράτης».
-Την υπ’ αριθμ. 41/24373/11-05-2022 (ΑΔΑ:9Λ1ΩΩΛΛ-ΧΚΩ) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά, περί καθορισμού του τρόπου χρήσης - εκμετάλλευσης ακινήτων.
-Την υπ' αριθ. 119/7-6-2022 (ΑΔΑ:ΨΧΛΦΩΛΛ-Η3Υ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ορθή επανάληψη), περί καθορισμού των όρων δημοπράτησης του ακινήτων.
-Την υπ’ αριθμ. 353/18732/08-04-2022 Απόφαση Δημάρχου (ΑΔΑ: ΨΛ50ΩΛΛ-ΤΥΝ), «Ορισμός νέων Αντιδημάρχων, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων, εξουσιοδότηση υπογραφών».

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Πλειοδοτική φανερή, προφορική, πλειοδοτική δημοπρασία των κάτωθι Δημοτικών ακινήτων (Καταστήματα Δημοτικής Αγοράς) του Δήμου Λαγκαδά που βρίσκονται στα όρια της Κοινότητας Λαγκαδά της Δ.Ε. Λαγκαδά του Δήμου Λαγκαδά, με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς και με εγγύηση συμμετοχής στην δημοπρασία όπως ορίζεται στον κάτωθι πίνακα. Ο μισθωτής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος να εξασφαλίσει όλες τις απαιτούμενες αδειοδοτήσεις και να τηρεί όλες τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας πριν ξεκινήσει η εκμετάλλευση του ακινήτου. Η εκμίσθωση θα γίνει ενιαία και για τα τρία (3) ακίνητα και όχι χωριστά.

Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ/ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΜΒΑΔΟ

1

ΚΤΙΡΙΟ

ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. (13) ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΛΑΓΚΑΔΑ

10,50 τ.μ.

2

ΚΤΙΡΙΟ

ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. (24) ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΛΑΓΚΑΔΑ

11 τ.μ.

3

ΚΤΙΡΙΟ

ΥΠ΄ ΑΡΙΘΜ. (26) ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΛΑΓΚΑΔΑ

10,80 τ.μ.

Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο κεντρικό δημοτικό κατάστημα της πόλης του Λαγκαδά (Δημαρχιακό Μέγαρο Κεντρική Πλατεία Λαγκαδά), ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής δημοπρασιών η οποία ορίστηκε με την υπ΄ αριθμ. 181/70718/30-12-2021 (ΑΔΑ: ΨΗΚ2ΩΛΛ-Ζ3Π) Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά την (4η) του μηνός Ιουλίου, έτους 2022, ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ.

Δικαίωμα Συμμετοχής:

- Στην δημοπρασία μπορεί να συμμετάσχει οποιοσδήποτε.

- Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε πέντε (5) έτη και αρχίζει από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.

- Το κατώτατο όριο της πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των εκατόν ογδόντα ευρώ (180,00€) μηνιαίως.

Επίσης απαιτείται να καταθέσουν επί ποινή αποκλεισμού τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην υπ' αριθ. 119/7-6-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία μπορεί να αναγνωσθεί από το διαδίκτυο ή την ιστοσελίδα του Δήμου (ΑΔΑ:ΨΧΛΦΩΛΛ-Η3Υ).
Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό, μπορούν να παραλάβουν ιδιοχείρως την προκήρυξη από το αρμόδιο γραφείο του Δήμου Λαγκαδά.
Πληροφορίες για τον διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Εσόδων-Περιουσίας του Δήμου Λαγκαδά.

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΑΪΒΑΖΙΔΗΣ

We use cookies on our website. Some of them are essential for the operation of the site, while others help us to improve this site and the user experience (tracking cookies). You can decide for yourself whether you want to allow cookies or not. Please note that if you reject them, you may not be able to use all the functionalities of the site.