μενού

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ  ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δήμου Λαγκαδά

Ταχ. Δνση : Άσσηρος                                                             

 

Ταχ. Κώδ. : 572 00, Λαγκαδάς   

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Στα πλαίσια ενημέρωσης των δημοτών του Δήμου Λαγκαδά, με δεδομένο ότι η αντιπυρική περίοδος διαρκεί από την 1η Μαΐου μέχρι την 31η Οκτωβρίου κάθε έτους, σας γνωρίζουμε ότι:

1) Απαγορεύεται:

 Να ανάβεται και να διατηρείται για οποιοδήποτε σκοπό φωτιά στην ύπαιθρο.
 Να ανάβεται και να διατηρείται για οποιοδήποτε σκοπό φωτιά εντός κατοικιών, ξενοδο-χείων, εργαστηρίων, καλυβιών, ποιμνιοστασίων, σκηνών, αυλών ή περιφραγμένων α-κάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός δασών και δασικών εκτάσεων και μέχρις α-πόσταση 300 μέτρων.
 Να τοποθετούνται, φυλάσσονται ή εγκαταλείπονται εύφλεκτες ύλες ή άχρηστα είδη ή α-πορρίμματα εντός των δασών ή δασικών εκτάσεων και μέχρις αποστάσεως 300 με-τρων από αυτές.
 Η δημιουργία χώρων απόρριψης και η καύση απορριμμάτων εντός των δασών ή δασι-κών εκτάσεων και μέχρις αποστάσεως 500 μέτρων από αυτές.
 Η εντός δασών και δασικών εκτάσεων και μέχρις αποστάσεως 100 μέτρων από αυτές καύση ανθρακοκαμίνων, όπως και η εγκατάσταση εργαστηρίου ή τεχνικού συγκροτή-ματος που λειτουργεί με καύσιμη ύλη.
 Η εντός δασών και δασικών εκτάσεων θήρα με όπλα, που έχουν βύσμα από ύλη, από την οποία μπορεί να μεταδοθεί φωτιά.
 Το κάπνισμα μελισσών.
 Η καύση αγρών ή αγροτικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων.
 Η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων - σπίρτων και άλλων υλών.

2) Οι δημότες που ασκούν αγροτικές δραστηριότητες – εργασίες, για τους μήνες Μάιο μέχρι και Οκτώβριο κάθε έτους, απαγορεύεται να προβαίνουν στην καύση υπολειμμάτων αγροτικών καλλιεργειών σε εκτάσεις που βρίσκονται σε οικολογικά ευαίσθητες περιοχές, είναι επικλινείς (κλίση > 10%) και σε περιοχές με οργανικά εδάφη (οργανική ουσία > 4%). Με την επιφύλαξη των ανωτέρω, επιτρέπεται η καύση ύστερα από άδεια, ατομική ή ομαδική, που εκδίδεται από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία υπό την επίβλεψη του ενδιαφερόμενου, αποκλειστικά και μόνο κατά τις πρωινές ώρες μέχρι τη 12η μεσημβρινή, όταν ο δείκτης επικινδυνότητας που εκδίδεται αρμοδίως, είναι για την περιοχή καύσης 1 (χαμηλή) ή 2 (μέση) και εφόσον λαμβάνονται σωρευτικά τα ακόλουθα μέτρα:

 Δημιουργία ψιλής ζώνης με άροση ή προωθητήρα πλάτους τουλάχιστον 10 μέτρων γύ-ρω από την υπό καύση περιοχή, όταν αυτή απέχει λιγότερο από 300 μέτρα από δάση ή δασικές εκτάσεις και στις λοιπές περιπτώσεις ζώνη τουλάχιστον τριών (3) μέτρων.
 Τεμαχισμός με άροση ή άλλο τρόπο της υπό καύση έκτασης, έτσι ώστε να εξασφαλίζε-ται ο έλεγχός της όταν η περιοχή απέχει λιγότερο από 300 μέτρα από δάση ή δασικές ε-κτάσεις. 
 Πρόβλεψη να διαβρέχεται η ψιλή ζώνη προς την πλευρά του δάσους ή της δασικής έκ-τασης όταν αυτή απέχει λιγότερο από 300 μέτρα από την υπό καύση περιοχή και 50 με-τρα από δεντροστοιχία.
 Εξασφάλιση της παρουσίας φορητών μέσων για την αντιμετώπιση τυχόν επέκτασης της φωτιάς από απρόβλεπτα αίτια (υδροφόρων - γεωργικών ελκυστήρων – πτυοσκα-πάνων κλπ) καθώς και οχήματος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, όπου οι υπηρεσιακές ανάγκες το επιτρέπουν και μόνον σε περιπτώσεις ομαδικών καύσεων.
 Ειδικά για τις περιοχές πρώτης επικινδυνότητας, όπως αυτές προσδιορίζονται στο Π.Δ. 575/80 “Περί κηρύξεως ιδιαιτέρως ευαίσθητων εις πυρκαγιάς περιοχών δασών και δα-σικών εκτάσεων ως επικινδύνων” (Α΄157), ο Διοικητής της οικείας Πυροσβεστικής Υπη-ρεσίας όταν κρίνει απαραίτητο, ζητά επιπλέον των ανωτέρω και βεβαίωση Γεωπόνου της οικείας Νομαρχίας, στην οποία αναφέρεται η αναγκαιότητα της καύσης.

3) Το κάπνισμα κυψελών που είναι μέσα σε δάση και δασικές εκτάσεις και σε απόσταση μικρότερη των 300 μέτρων από τις παρυφές των δασών επιτρέπεται μόνον εφόσον: 

 Γίνει αποψίλωση της βλάστησης του χώρου εγκατάστασης των κυψελών και σε από-σταση  τουλάχιστον 5 μέτρων γύρω από τις κυψέλες.
 Η ελάχιστη απόσταση του χώρου εγκατάστασης των κυψελών από τα δένδρα και τους θάμνους  είναι τουλάχιστον 10 μέτρων.
 Στο χώρο των κυψελών διατηρείται ικανή ποσότητα νερού (τουλάχιστον 200 λίτρα νε-ρού).
 Στις κυψέλες και σε εμφανή σημείο αναγράφεται το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση και το τηλέφωνο του ιδιοκτήτη.

Ειδικά  κατά  την αντιπυρική  περίοδο  επιτρέπεται το κάπνισμα κυψελών μόνο μέχρι τη 12η μεσημβρινή και εφόσον ο δείκτης επικινδυνότητας της περιοχής είναι 1 (μικρή) ή 2 (μέση).

4) Οι ιδιοκτήτες, νομείς και επικαρπωτές των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους, υποχρεούνται:

 στην αποψίλωση αυτών από τα ξερά χόρτα και στην απομάκρυνση τους.
 την απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων που βρίσκονται μέσα σε αυτούς, προς αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της.
 στη λήψη κάθε άλλου κατά περίπτωση μέτρου που αποβλέπει στην αποφυγή αιτίων και τη μείωση του κινδύνου από πυρκαγιά.

Στους ανωτέρω χώρους απαγορεύεται το άναμμα φωτιάς, η απόρριψη αναμμένων τσιγάρων − σπίρτων και άλλων υλών από 1η Μαΐου μέχρι 31η Οκτωβρίου κάθε έτους. Η αρμοδιότητα για την εξέταση καταγγελιών περί μη συμμόρφωσης ανήκει στους οικείους κατά τόπους Δήμους.

Με την επιφύλαξη διατάξεων που προβλέπουν αυστηρότερες ποινές, οι παραβάτες διώκονται και τιμωρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 433 & 458 του Ποινικού Κώδικα.

Σε περίπτωση εντοπισμού εστίας φωτιάς στην ύπαιθρο από τους πολίτες ή διαφυγή αυτής από τον έλεγχό τους απαιτείται να τηλεφωνήσουν αμέσως στο τηλ.: 199 ή 23940-22199 και ταυτόχρονα να δώσουν συγκεκριμένες πληροφορίες για το ακριβές σημείο εκδήλωσης της πυρκαγιάς, τους τρόπους πρόσβασης των πυροσβεστικών οχημάτων και κάθε άλλη χρήσιμη πληροφορία που θα τους ζητηθεί από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, ώστε οι πυροσβέστες να την εντοπίσουν έγκαιρα.

Ο έλεγχος των προβλεπόμενων μέτρων πυροπροστασίας ανήκει στα πυροσβεστικά όργανα, τα οποία υποχρεούνται να διευκολύνουν οι ιδιοκτήτες ή οι καθοιονδήποτε τρόπο εκμεταλλευτές ή υπεύ-θυνοι για τη διαχείριση των εκτάσεων, επιχειρήσεων και δραστηριοτήτων που αναφέρονται ανωτέρω.

Κείμενη Νομοθεσία:

- 9η Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ Β΄1459/30-11-2000) “Κανονισμός ρύθμισης μέτρων για την πρόληψη και αντιμετώπιση πυρκαγιών σε δασικές και αγροτικές εκτάσεις”, όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την 9Α/2005 Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ Β΄1554).
- 4η Πυροσβεστική Διάταξη (ΦΕΚ Β΄1346/25-04-2012) “Καθορισμός προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών”.
- ΚΥΑ 568/125347/29-01-2004 (ΦΕΚ B΄142) “Κώδικες Ορθής Γεωργικής Πρακτικής”.
- Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

 
Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
                                                      

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ


ΔΑΜΙΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
 

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Λαγκαδά

Τηλέφωνο Επκοινωνίας. 2394 330022

Δημοτικό Πρόγραμμα Προστασίας αδέσποτων

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ

ΣΒΑΚ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ

CyberKids & CyberAlert

    

Ασφαλής εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και ειδικότερα με το internet.

Επισκεφθείτε το CyberKid μαζί με τα παιδιά σας ώστε να διασκεδάσετε και να ενημερωθείτε για το πώς μπορείτε να πλοηγηθείτε με ασφάλεια.

 

 

Διανυκτερεύοντα Φαρμακεία

στην πόλη του Λαγκαδά

Δρομολόγια Ο.Α.Σ.Θ.

Go to top