ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαγκαδάς 09.09.2019

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  1. ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Δ/νση Ν. Παπαγεωργίου 2

Τ.Κ. 57 200 ΛΑΓΚΑΔΑΣ

ΠΡΟΣ:

Τα μέλη της

Οικονομικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής».

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 13η του μηνός Σεπτεμβρίου έτους 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 72 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) και τις διατάξεις του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α΄133).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 29/2019 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 1. Εκλογή αντιπροέδρου Οικονομικής Επιτροπής.

 2. Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης για την άσκηση ή μη έφεσης επί της με αριθμό 6797/2019 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (Τακτική Διαδικασία).

 3. Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων επί της με αριθμό 195/2019 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης.

 4. Κατάρτιση του σχεδίου 8ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2019 του Δήμου Λαγκαδά.

 5. Έγκριση πρακτικού διενέργειας διεθνούς, ηλεκτρονικού, δημόσιου, ανοιχτού, μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της «προμήθειας μηχανημάτων έργου και συνοδευτικού εξοπλισμού Δήμου Λαγκαδά, ενδεικτικού προϋπολογισμού 376.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 % και κατακύρωση αποτελεσμάτων αυτού.

 6. Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης αγροτεμαχίου (σχολικός κλήρος) Τοπικής Κοινότητας Περιβολακίου, Δ.Ε Λαγκαδά, Δήμου Λαγκαδά.

 7. Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης αγροτεμαχίων Δημοτικής Κοινότητας Σοχού, Δ.Ε Σοχού, Δήμου Λαγκαδά.

 8. Αντικατάσταση Μέλους της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών.

 9. Παραίτηση ή μη από την ασκηθείσα και με αριθμό 3453/2018 αίτηση αναίρεσης κατά της με αριθμό 21337/2014 τελεσίδικης απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης σε συνέχεια της υπ’ αρ. 321/2018 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

 10. Έγκριση πρακτικού Διενέργειας του Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας «γραφικής ύλης και φωτοαντιγραφικού χαρτιού για τις ανάγκες του Δήμου Λαγκαδά», προϋπολογισμού 25.865,98 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, και κατακύρωση αποτελεσμάτων αυτού.

 11. Έγκριση πρακτικού Διενέργειας του Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας «ενός γεωργικού ελκυστήρα και ενός καταστροφέα», προϋπολογισμού 57.517,40 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, και κατακύρωση αποτελεσμάτων αυτού.

 12. Υποβολή έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού Β’ τριμήνου οικονομικού έτους 2019.

 13. Έγκριση πρακτικού Διενέργειας του Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας «υλικών δικτύων υπολογιστών», προϋπολογισμού 41.154,98 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, και κατακύρωση αποτελεσμάτων αυτού.

 14. Έγκριση πρακτικού Διενέργειας του Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας «αναλωσίμων μηχανογραφικού εξοπλισμού του Δήμου Λαγκαδά», προϋπολογισμού 13.352,32 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, και κατακύρωση αποτελεσμάτων αυτού.

 15. Έγκριση πρακτικού Διενέργειας του Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της παροχής υπηρεσίας «τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας για τους υπαλλήλους του Δήμου Λαγκαδά» ενδεικτικού προϋπολογισμού 27.845,02€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, και κατακύρωση αποτελεσμάτων αυτού.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Αϊβαζίδης Χαράλαμπος

Πίνακας αποδεκτών:

1. Αναστασιάδης Ιωάννης

2. Ανδρεάδου Ελπινίκη

3. Δοϊρανλής Πέτρος

4. Μπάσιας Σταύρος

5. Μπίκας Κωνσταντίνος

6. Πατσιαλάς Αλέξανδρος

7. Τζανής Μιχαήλ

8. Τζιαμπάζης Θεόδωρος

Κοινοποίηση : κ. Δήμαρχο Λαγκαδά

κ. Αντιδημάρχους Δήμου Λαγκαδά

κ. Προϊσταμένους Υπηρεσιών Δήμου Λαγκαδά

Λίστα Συνημμένων Αρχείων
Download this file (ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 29 ΤΑΚΤΙΚΗ (ΑΑ).pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 29 ΤΑΚΤΙΚΗ (ΑΑ).pdf