Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Προς: κ. Δήμαρχο Mέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Προέδρους Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων Εκπροσώπους Τοπικών Κοινοτήτων

      Καλείστε να προσέλθετε στην 6η δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010), που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος την 26η του μηνός Φεβρουαρίου, έτους 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

                                                                                                                                                                                                                 

 1. Άσκηση ενδίκων μέσων ενώπιον του ΣτΕ κατά της υπ’ αριθμ. 2/6748/ΔΛΓΚ/24-01-2019 (ΦΕΚ 104/2019 τ. Β΄) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών.
 1. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 29.001/14-11-2018 σύμβασης για την προμήθεια «Τεσσάρων απορριμματοφόρων φορτηγών για τις ανάγκες καθαριότητας του Δήμου Λαγκαδά», ως προς τη χρονική της διάρκεια.
 1. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 9.723/27-03-2017 σύμβασης για την υπηρεσία «Παροχή υπηρεσίας χρήσης κινητής τηλεφωνίας του Γενικού Γραμματέα του Δήμου για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών του Δήμου», ως προς τη χρονική της διάρκεια.
 1. Ορισμός πενταμελούς Επιτροπής Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Λαγκαδά.
 1. Διάλυση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 33.311/27-12-2018 σύμβασης «Παροχής υπηρεσιών συντήρησης, επισκευής και έκδοσης φύλλου ελέγχου καυσαερίων μονάδων θέρμανσης δημοτικών κτιρίων Δήμου Λαγκαδά», λόγω ανωτέρας βίας. 
 1. Εξέταση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 29.689/20-11-2018 ένστασης της Εταιρείας ΜΕ.ΚΟΝ. Α.Ε., αναδόχου του έργου «Αποχέτευση ακαθάρτων υδάτων Δημοτικής Κοινότητας Ζαγκλιβερίου Δήμου Λαγκαδά» κατά του από 18-10-2018 σχεδίου του 1ου Α.Π.Ε. και του σχεδίου του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε..
 1. Αντικατάσταση τακτικού μέλους της Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών, λόγω παραίτησης.
 1. Έγκριση της υπ’ αριθ. 7/2019 απόφασης του Δ.Σ. της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Λαγκαδά (ΔΗ.Κ.Ε.Λ.) που αφορά την τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών της ΔΗ.Κ.Ε.Λ..
 1. Έγκριση του προϋπολογισμού και του Ετήσιου Σχεδίου Δράσης της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Λαγκαδά (ΔΗ.Κ.Ε.Λ.), οικονομικού έτους 2019.
 1. Έγκριση οικονομικής έκθεσης υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Λαγκαδά, Δ’ τριμήνου, έτους 2018.
 1. Χαρακτηρισμός Κ.Α. εξόδων του Προϋπολογισμού ως δεικτικών για την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής (ΧΕΠ), για το έτος 2019.
 1. Επιστροφή ποσού από επιβολή τέλους ταφής.
 1. Διαγραφή τελών και δικαιωμάτων από χρηματικούς καταλόγους του Δήμου.
 1. Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση στέγης 3ου Δημοτικού Σχολείου Λαγκαδά (Α.Μ. 6/2016, Α.Ε. 2/2017».
 1. Ορισμός δύο αναπληρωματικών μελών του Δ.Σ. της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης Αποχέτευσης Λαγκαδά (Δ.Ε.Υ.Α.Λ.).
 1. Αντικατάσταση τακτικού μέλους του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου «Υπηρεσία Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης - Αθλητισμού - Παιδείας» (Υ.Κ.Π.Α.Α.Π.) Δήμου Λαγκαδά, λόγω παραίτησης.
 1. Ορισμός αναπληρωματικού μέλους του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου «Υπηρεσία Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης - Αθλητισμού - Παιδείας» (Υ.Κ.Π.Α.Α.Π.) Δήμου Λαγκαδά.
 1. Ορισμός ενός αναπληρωματικού μέλους του Δ.Σ. της Επιχείρησης Εκμετάλλευσης Ιαματικών Πηγών Λαγκαδά (Ε.Ε.Ι.Π.Λ.), Μονοπρόσωπη Α.Ε., λόγω παραίτησης.
 1. Αντικατάσταση τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Λαγκαδά (ΔΗ.Κ.Ε.Λ.).
 1. Αντικατάσταση τακτικών μελών του Ν.Π. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λαγκαδά», λόγω παραίτησης.
 1. Αντικατάσταση τακτικού μέλους του Ν.Π. «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Λαγκαδά», λόγω παραίτησης.
 1. Γνωστοποίηση και ενημέρωση του κοινού επί του περιεχομένου του φακέλου που αφορά τη διαδικασία τροποποίησης της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Α.Ε.Π.Ο.) της μονάδας παραγωγής βιοαερίου από επεξεργασία μη επικίνδυνων αποβλήτων και ενσιρωμάτων και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από την καύση του παραγόμενου βιοαερίου της εταιρείας «ΒΙΟΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΟΧΟΥ Ο.Ε.», που είναι εγκατεστημένη στο υπ’ αριθμ. 8026 αγροτεμάχιο της εκτός σχεδίου περιοχής του αγροκτήματος Σοχού, του Δήμου Λαγκαδά, Π.Ε. Θεσσαλονίκης, Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

 

 

Λίστα Συνημμένων Αρχείων
Download this file (ds6_2019.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 6