μενού

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 12η του μηνός Μαρτίου του έτους 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 72 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 10/2018 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 1. Έγκριση και διάθεση ανεκτέλεστων συνεχιζόμενων δαπανών και δαπανών που βρίσκονται στην διαδικασία ανάθεσης.

 2. Έγκριση πρακτικού φανερής προφορικής, πλειοδοτικής δημοπρασίας εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου της Τ.Κ. Περιβολακίου, της Δ.Ε. Λαγκαδά.

 3. Συμπλήρωση της υπ΄αρ. 573/2017 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

 4. Έγκριση και ψήφιση πίστωσης ποσού 1.000,00€ για τη συνδρομή του Δήμου Λαγκαδά στο Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Παραγωγής Υγείας για το Δήμο Λαγκαδά.

 5. Ανάθεση πληρεξουσιότητας σε δικαστικό επιμελητή για επίδοση δικογράφου και διάθεση πίστωσης ποσού 43,40€

 6. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 9.424,00€ για την προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού για Δημοτικά Κτίρια (Τ.Κ. Περιβολακίου, Τ.Κ. Ασκού & Τ.Κ. Καλλινδοίων) του Δήμου Λαγκαδά.

 7. Έγκριση Πρακτικού Ελέγχου και Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας «ειδών τροφίμων για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Αθλητισμού – Παιδείας (Υ.Κ.Π.Α.Α.Π.) και του Δήμου Λαγκαδά», ενδεικτικού προϋπολογισμού 202.685,24€.

 8. Έγκριση διενέργειας της προμήθειας «μέσων ατομικής προστασίας (Μ.Α.Π.) για τους υπαλλήλους του Δήμου Λαγκαδά» ενδεικτικού προϋπολογισμού 54.624,85€, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης, έγκριση του τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός των όρων διακήρυξης, έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 54.624,85€.

 9.  Έγκριση διενέργειας της προμήθειας «ανταλλακτικών για την επισκευή και συντήρηση των μηχανημάτων της υπηρεσίας πρασίνου του Δήμου Λαγκαδά» ενδεικτικού προϋπολογισμού 66.067,20€, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης, έγκριση του τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός των όρων διακήρυξης, έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 66.067,20€.

 10. Έγκριση διενέργειας της προμήθειας «γραφικής ύλης για τις ανάγκες του Δήμου Λαγκαδά» ενδεικτικού προϋπολογισμού 24.218,32€ για το έτος 2018, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης, έγκριση του τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός των όρων διακήρυξης, έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης ποσού 18.840,07€.

 11. Έγκριση του τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός των όρων διακήρυξης, έγκριση δαπάνης του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «καλαθοφόρου οχήματος για τις ανάγκες της πολιτικής προστασίας του Δήμου Λαγκαδά» ενδεικτικού προϋπολογισμού 90.000,00€, και ψήφιση πίστωσης ποσού 90.000,00€

 12. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.300,0€ για την παροχή υπηρεσίας Νομικής Βάσης Πληροφοριών μέσω διαδικτύου για τις ανάγκες υπηρεσιών του Δήμου Λαγκαδά.

 13. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 5.827,16 για την υπηρεσία τεχνικού ελέγχου οχημάτων του Δήμου Λαγκαδά για το έτος 2018.

 14. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 6.386,00€ της υπηρεσίας Ανανέωσης Συμβολαίου Υποστήριξης και Συντήρησης Εφαρμογών της BCIS του Δήμου Λαγκαδά για το έτος 2018.

 15. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης της Υπηρεσίας Ανανέωσης του Συμβολαίου Υποστήριξης και Συντήρησης Εφαρμογών της 4Μ της Τεχνικής Υπηρεσίας για το έτος 2018.

 16. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 232.778,80€ υπηρεσίας Ανανέωσης του Συμβολαίου Υποστήριξης και Αναβάθμισης των Εφαρμογών της O.T.S. που χρησιμοποιούνται στο Δήμο έτους 2018.

 17. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 13.150,00€ της παροχής υπηρεσίας ελέγχου οικονομικών καταστάσεων του Δήμου Λαγκαδά χρήσης 2017.

 18. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 2.232,00€ για τη παροχή υπηρεσίας «Ψηφιακής αναπαραγωγής έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου  και πρόσβαση του Δήμου στο διαδίκτυο μέσω ιστοσελίδας.

 19. Αποδοχή ή μη της υπ’ αρ. 5318/08-03-2018 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου σχετικά με την υπ’ αρ. 239/2018 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (Τακτική Διαδικασία).

 20. Αποδοχή ή μη της υπ’ αρ. 5317/08-03-2018 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου σχετικά με την υπ’ αρ. 8/2017 απόφαση του Ειρηνοδικείου Λαγκαδά.

 21. Αποδοχή ή μη της υπ αρ. 5320/08-03-2018 γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου του Δήμου σχετικά με το υπ’ αρ. 1481/2018 αίτημα προς το Δήμο Λαγκαδά.

 22. Έγκριση δαπανών και δεσμεύσεων πιστώσεων σταθερών διαρκούς ή περιοδικού χαρακτήρα δαπανών προϋπολογισμού έτους 2018.

Λίστα Συνημμένων Αρχείων
Download this file (oe10-2018.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 10

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Λαγκαδά

Τηλέφωνο Επκοινωνίας. 2394 330022

Δημοτικό Πρόγραμμα Προστασίας αδέσποτων

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ

CyberKids & CyberAlert

    

Ασφαλής εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και ειδικότερα με το internet.

Επισκεφθείτε το CyberKid μαζί με τα παιδιά σας ώστε να διασκεδάσετε και να ενημερωθείτε για το πώς μπορείτε να πλοηγηθείτε με ασφάλεια.

 

 

Διανυκτερεύοντα Φαρμακεία

στην πόλη του Λαγκαδά

Δρομολόγια Ο.Α.Σ.Θ.

Go to top