Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 28η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 72 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 59/2017 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

1.    Ανάθεση πληρεξουσιότητας σε δικαστικό επιμελητή για την επίδοση εγγράφου  και διάθεση πίστωσης ποσού 43,40€

2.    Ανάθεση πληρεξουσιότητας σε δικαστικό επιμελητή για την επίδοση εγγράφου και τη διάθεση πίστωσης ποσού 43,40€

3.    Ανάκληση ποσού 75,64€ που δεσμεύτηκε με την υπ΄αρ. 303/2017 Απόφαση Ο.Ε.

4.    Ανάκληση ποσού 190,00€ που δεσμεύτηκε με την υπ΄αρ. 549/2017 απόφαση Ο.Ε.

5.    Έγκριση Πρακτικού Αξιολόγησης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού του Δήμου Λαγκαδά και των Νομικών του Προσώπων (Υ.Κ.Π.Α.Α.Π. Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) για δύο (2)έτη, σχετικού προϋπολογισμού 148.622,23€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και Κατακύρωση Αποτελεσμάτων αυτού

6.    Ανάθεση πληρεξουσιότητας σε δικαστικό επιμελητή για την επίδοση της υπ΄αρ. 16004/2017 απόφασης Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και του 22289/2014  πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής.

7.    Λήψη απόφασης για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων και ψήφιση σχετικής πίστωσης.

8.    Έγκριση της δαπάνης, έγκριση του τεύχους τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την προμήθεια αντιπαγετικού αλατιού για το χειμερινό έτος 2017-2018, ενδεικτικού προϋπολογισμού 60.859,20€ με το Φ.Π.Α. 24%.

9.    Έγκριση της δαπάνης, έγκριση του τεύχους τεχνικών προδιαγραφών και καθορισμός των όρων διακήρυξης του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την μίσθωση έξι (6) μηχανημάτων για τον αποχιονισμό του οδικού δικτύου του Δήμου Λαγκαδά» για το χειμερινό έτος 2017 – 2018, ενδεικτικού προϋπολογισμού 62.620,00€ € με το Φ.Π.Α. 24%.

10.  Γνωμοδότηση πληρεξούσιας δικηγόρου του Δήμου με αρ. πρωτ. 41625/01-12-2017 Δήμου Λαγκαδά.

11. Γνωμοδότηση πληρεξούσιου δικηγόρου του Δήμου με αρ. πρωτ. 43561/21-12-2017 Δήμου Λαγκαδά.

12. Ενημέρωση σχετικά με την υπ΄αρ. 1679/2017 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης

13. Ενημέρωση σχετικά με την υπ΄αρ. 1680/2017 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης.

Λίστα Συνημμένων Αρχείων
Download this file (oe59.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 59

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Λαγκαδά

Τηλέφωνο Επκοινωνίας. 2394 330022

Δημοτικό Πρόγραμμα Προστασίας αδέσποτων

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

CyberKids & CyberAlert

    

Ασφαλής εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και ειδικότερα με το internet.

Επισκεφθείτε το CyberKid μαζί με τα παιδιά σας ώστε να διασκεδάσετε και να ενημερωθείτε για το πώς μπορείτε να πλοηγηθείτε με ασφάλεια.

 

 

Διανυκτερεύοντα Φαρμακεία

στην πόλη του Λαγκαδά

Δρομολόγια Ο.Α.Σ.Θ.

Go to top