Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 28η του μηνός Νοεμβρίου  του έτους 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 9:00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 72 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 52/2017 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

1. Καθορισμός όρων δημοπρασίας εκμίσθωσης ακινήτου της Τοπικής Κοινότητας Περιβολακίου, Δ.Ε. Λαγκαδά του  Δήμου Λαγκαδά.

2. Έγκριση Πρακτικού Ελέγχου & Αξιολόγησης των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού συντηρήσεως Φ.Ο.Π. και κτιριακών εγκαταστάσεων του Δήμου Λαγκαδά σχετικού προϋπολογισμού 184.869,69€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% και Κατακύρωση Αποτελεσμάτων αυτού.

3. Έγκριση Πρακτικών Διενέργειας και Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών του Ηλεκτρονικού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου της υπηρεσίας με τίτλο «υπηρεσίες διαχείρισης, περίθαλψης, περισυλλογής και προσωρινής φιλοξενίας αδέσποτων ζώων συντροφιάς του Δήμου Λαγκαδά, σχετικού  προϋπολογισμού 64.750,32€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% ΚΑΙ Κατακύρωση Αποτελεσμάτων αυτού.

4. Έγκριση απόδοσης του υπ΄ αρ. 1100/2017 ΧΕΠ χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και απαλλαγή υπολόγου (σχετική απόφαση Ο.Ε. 494/2017).

5. Ανάθεση πληρεξουσιότητας σ ε δικηγόρο για την παροχή γνωμοδότησης και διάθεση πίστωσης ποσού 99,20€.

6. Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης πληρεξούσιου δικηγόρου για την άσκηση ή μη ενδίκων μέσων κατά της υπ΄αρ. 14/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου Λαγκαδά και διάθεση πίστωσης ποσού 483,60€.

7. Ανάθεση πληρεξουσιότητα σε δικηγόρο για την διερεύνηση υπόθεσης και τη διάθεση πίστωσης ποσού 297,60€

8. Απόφαση υπ΄αρ. 103/2017 της 1ης Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του ν. 3463/06 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης.

9. Απόφαση 120/2017 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών και την υπ΄αρ. πρ. 39.534/20-11-2017  Δήμου Λαγκαδά, ενημέρωση του πληρεξούσιου δικηγόρου. 

Λίστα Συνημμένων Αρχείων
Download this file (OE52.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 52

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Λαγκαδά

Τηλέφωνο Επκοινωνίας. 2394 330022

Δημοτικό Πρόγραμμα Προστασίας αδέσποτων

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

CyberKids & CyberAlert

    

Ασφαλής εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και ειδικότερα με το internet.

Επισκεφθείτε το CyberKid μαζί με τα παιδιά σας ώστε να διασκεδάσετε και να ενημερωθείτε για το πώς μπορείτε να πλοηγηθείτε με ασφάλεια.

 

 

Διανυκτερεύοντα Φαρμακεία

στην πόλη του Λαγκαδά

Δρομολόγια Ο.Α.Σ.Θ.

Go to top