Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 13η του μηνός Νοεμβρίου  του έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 72 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 50/2017 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

1. Ανάθεση πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για την παροχή γνωμοδότησης σχετικά με την υπ΄αρ. 8/2017 απόφαση του Ειρηνοδικείου Λαγκαδά και διάθεση πίστωσης ποσού 99,20€.

2. Έγκριση δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών παρακολούθησης επιμορφωτικού σεμιναρίου από υπάλληλο Δήμου Λαγκαδά και ψήφιση πίστωσης ποσού 200,00€.

3. Λήψη απόφασης για την παροχή διευκολύνσεων τμηματικής καταβολής οφειλών, σύμφωνα με τη ρύθμιση του άρθρου 52 του Ν. 4483/2017.

4. Ανάθεση πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για την εκπροσώπηση του Δήμου Λαγκαδά στην με ΑΚ 8403/30-11-2011 Ανακοπή κατά μεταξύ άλλων και του Δήμου Λαγκαδά ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και τη διάθεση πίστωσης ποσού 184,76€

5. Ανάθεση πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για την εκπροσώπηση του Δήμου Λαγκαδά στην με ΑΚ 8399/30-11-2011 Ανακοπή κατά μεταξύ άλλων και του Δήμου Λαγκαδά ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και τη διάθεση πίστωσης ποσού 184,76€.

6. Ανάθεση πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για την εκπροσώπηση του Δήμου Λαγκαδά στην με ΑΚ 8398/30-11-2011 Ανακοπή κατά μεταξύ άλλων και του Δήμου Λαγκαδά ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και τη διάθεση πίστωσης ποσού 184,76€

7. Έγκριση και ψήφιση πίστωσης ποσού 22.936,90€ για κεφάλαιο, νόμιμο τόκο και δικαστική δαπάνη σε εκτέλεση της 101/2017 απόφασης του Αρείου Παγου (σχετ. αποφάσεις Ο.Ε. 206/2014, 637/2014, 667/2014, 748/2014, 479/2015, 520/2015 και 610/2015)

8. Ανάθεση πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για την εκπροσώπηση του Δήμου Λαγκαδά στην με ΑΓ 9137/5-5-2017 Αγωγή κατά μεταξύ άλλων και του Δήμου Λαγκαδά ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και τη διάθεση πίστωσης ποσού 332,32€

9. Απόφαση υπ΄αρ. 41413/14-07-2017 του Συντονιστή Α.Δ.Μ.Θ.

10.  Ενημέρωση σχετικά με την υπ΄αρ. 84/2017 απόφαση του Ειρηνοδικείου Λαγκαδά η οποία διαβιβάστηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Δήμου και έλαβε αρ. πρ. 37868/7-11-2017 στο Δήμο Λαγκαδά.

Λίστα Συνημμένων Αρχείων
Download this file (OE50.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 50

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Λαγκαδά

Τηλέφωνο Επκοινωνίας. 2394 330022

Δημοτικό Πρόγραμμα Προστασίας αδέσποτων

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

CyberKids & CyberAlert

    

Ασφαλής εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και ειδικότερα με το internet.

Επισκεφθείτε το CyberKid μαζί με τα παιδιά σας ώστε να διασκεδάσετε και να ενημερωθείτε για το πώς μπορείτε να πλοηγηθείτε με ασφάλεια.

 

 

Διανυκτερεύοντα Φαρμακεία

στην πόλη του Λαγκαδά

Δρομολόγια Ο.Α.Σ.Θ.

Go to top