Τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 08η του μηνός Νοεμβρίου  του έτους 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 72 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 49/2017 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

1. Ανάθεση πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για την παροχή γνωμοδότησης και διάθεση πίστωσης ποσού 99,20€.

2. Ανάκληση δέσμευσης ποσού 4.494,33€, σχετική η υπ΄αρ. 25/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

3. Ανάθεση πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για την εκπροσώπηση του Δήμου Λαγκαδά στην ΓΑΚ : 112967/2017 και ΕΑΚ : 16708/2017 ανακοπή κατά του Δήμου Λαγκαδά ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και διάθεση πίστωσης ποσού 424,08€

4. Έγκριση πρακτικού Αξιολόγησης Προσφορών του Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού του Δήμου Λαγκαδά και των Νομικών του Προσώπων (Υ.Κ.Π.Α.Α.Π., Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης) για δύο (2) έτη, σχετικού προϋπολογισμού  148.622,23€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και κατακύρωση Αποτελεσμάτων αυτού.

5. Έγκριση και ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 4.210,42€ για την αποκατάσταση ζημιών που προκλήθηκαν από πυρκαγιά στο κτίριο που στεγάζεται το Κ.Α.Π.Η. Σοχού.

6. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 4.257,61€ για την προμήθεια εποχιακών φυτών.

7. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια οικοδομικών υλικών για τις ανάγκες της Δ.Ε. Καλλινδοίων συνολικού προϋπολογισμού 12.037,26€ και διάθεση πίστωση ποσού 2.988,41€.

8. Ανάκληση πληρεξουσιότητας δικηγόρου για τη σύνταξη και κατάθεση αίτησης ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και ανάθεση εκ νέου, σχετική η υπ΄αρ. 507/2017 απόφαση Ο.Ε.

9. Ανάθεση πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για την παροχή γνωμοδότησης σχετικά με την υπ΄αρ. 65816/17-10-2017 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης και διάθεση πίστωσης ποσού 99,20€.

10.  Ενημέρωση σχετικά με την 16004/2017 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων) η οποία διαβιβάστηκε με το υπ΄αρ. 36275/25-10-2017 Δ.Λ., έγγραφο της πληρεξούσιας δικηγόρου.

Λίστα Συνημμένων Αρχείων
Download this file (oe49.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 49

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Λαγκαδά

Τηλέφωνο Επκοινωνίας. 2394 330022

Δημοτικό Πρόγραμμα Προστασίας αδέσποτων

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

CyberKids & CyberAlert

    

Ασφαλής εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και ειδικότερα με το internet.

Επισκεφθείτε το CyberKid μαζί με τα παιδιά σας ώστε να διασκεδάσετε και να ενημερωθείτε για το πώς μπορείτε να πλοηγηθείτε με ασφάλεια.

 

 

Διανυκτερεύοντα Φαρμακεία

στην πόλη του Λαγκαδά

Δρομολόγια Ο.Α.Σ.Θ.

Go to top