Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, που θα διεξαχθεί στο Δημοτικό Κατάστημα την 15η του μηνός Μαϊου του έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 π.μ. για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 72 και 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ. 19/2017 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

1.    Ανάθεση πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για την παροχή γνωμοδότησης σχετικά με την υπ΄αρ. Α2967/2017 απόφασης του Διοικητικού Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και διάθεση πίστωσης ποσού 99,20€.

2.    Έγκριση απόδοσης του υπ΄ αρ. 310/2017 ΧΕΠ χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και απαλλαγή υπολόγου (σχετική απόφαση Ο.Ε. 79/2017)

3.    Έγκριση Πρακτικού φανερής, προφορικής, πλειοδοτικής δημοπρασίας τμήματος του υπ΄αρ. 506 αγροτεμαχίου, Τ.Κ. Λαγκαδικίων, Δ.Ε. Κορώνειας, Δήμου Λαγκαδά.

4.    Έγκριση δαπάνης για την παροχή υπηρεσίας παρακολούθησης επιμορφωτικού σεμιναρίου από τρεις (3) υπαλλήλους του Δήμου Λαγκαδά και διάθεση πίστωσης ποσού 80,00€.

5.    Έγκριση Πρακτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια αναλωσίμων μηχανογραφικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Δήμου Λαγκαδά σχετικού Προϋπολογισμού 29.922,44€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και κατακύρωση αποτελεσμάτων αυτού.

6.    Έγκριση έκδοσης ΧΕΠ προπληρωμής, ορισμός υπολόγου και ψήφιση πίστωσης ποσού 1.000,00€, για πληρωμή παλαιών οφειλών στη ΔΟΥ των καταργημένων ΝΠΔΔ Δήμου Λαγκαδά.

7.    Ανάκληση ποσού 35,00€ που δεσμεύθηκε με την υπ΄αρ. 26/2017 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.

8.    Έγκριση δαπάνης μίσθωσης χημικών τουαλετών για τις ανάγκες εκδηλώσεων του Δήμου Λαγκαδά προϋπολογισμού 5.530,40€ και διάθεση πίστωσης ποσού 4.650,00€.

9.    Ψήφιση πίστωσης ποσού 154.530,00€ για το έργο «Ασφαλτόστρωση αγροτικών οδών στη Δ.Κ. Ζαγκλιβερίου και στη Τ.Κ. Καλαμωτού της Δ.Ε. Καλινδοίων του Δήμου Λαγκαδά».

10. Ψήφιση πίστωσης ποσού 117,00€ για δικηγορική αμοιβή (σχετική η υπ΄αρ. 492/2016 απόφαση Ο.Ε.).

11. Ψήφιση πίστωσης ποσού 70.500,00 για την εξόφληση κεφαλαίου σε εκτέλεση της υπ΄αρ. Α241/2015 απόφασης του Τριμελούς Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης.

12. Έγκριση και ψήφιση πίστωσης ποσού  1.000,00€ για έξοδα κηδείας αποβιώσαντα υπαλλήλου του Δήμου Λαγκαδά.

13. Έγκριση δαπάνης για την υπηρεσία «τοποθέτηση νέου εξοπλισμού για την αναδιαμόρφωση τριών (3) υφισταμένων παιδικών χαρών στην Τ.Κ. Λαγκαδικίων» προϋπολογισμού 14.973,00€ με Φ.Π.Α. 24% και ψήφιση πίστωσης ποσού 14.973,00€

14. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια συσσωρευτών για τις ανάγκες  των οχημάτων – μηχανημάτων του Δήμου Λαγκαδά, ενδεικτικού προϋπολογισμού 12.784,40€ με το Φ.Π.Α.

15. Έγκριση και ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 69.908,50€ για την εξόφληση τελών ύδρευσης των δημοτικών ακινήτων του Δήμου Λαγκαδά έναντι λογαριασμών 2016.

16. Ανάθεση πληρεξουσιότητας σε δικηγόρο για την παροχή γνωμοδότησης σχετικά με την υπ΄αρ. 735/2017 απόφαση Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης και ψήφιση πίστωσης ποσού 99,20€ .

Λίστα Συνημμένων Αρχείων
Download this file (oe_19-2017.pdf)ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 19

Μαζί αποφασίζουμε

Ο Δήμος Λαγκαδά εγκαινιάζει τη δράση ανοιχτής διαβούλευσης «Μαζί Αποφασίζουμε».

Προωθούμε την ανοιχτή συζήτηση και την συμμετοχή όλων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων που αφορούν στον Δήμο μας

Κάντε κλικ για περισσότερα...

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Λαγκαδά

Τηλέφωνο Επκοινωνίας. 2394 330022

Δημοτικό Πρόγραμμα Προστασίας αδέσποτων

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

CyberKids & CyberAlert

    

Ασφαλής εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και ειδικότερα με το internet.

Επισκεφθείτε το CyberKid μαζί με τα παιδιά σας ώστε να διασκεδάσετε και να ενημερωθείτε για το πώς μπορείτε να πλοηγηθείτε με ασφάλεια.

 

 

Διανυκτερεύοντα Φαρμακεία

στην πόλη του Λαγκαδά

Δρομολόγια Ο.Α.Σ.Θ.

Go to top