ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ: 13.352,32 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%)

 

Ο Αντιδήμαρχος Λαγκαδά

 

προκηρύσσει συνοπτικό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς, βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το σύνολο της προμήθειας, για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας αναλωσίμων μηχανογραφικού εξοπλισμού του Δήμου Λαγκαδά, προϋπολογισμού 13.352,32 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 10.768,00 ΦΠΑ: 2.584,32).

 

Λίστα Συνημμένων Αρχείων
Download this file (teyxos.pdf)teyxos.pdf
Download this file (teyd.doc)teyd.doc
Download this file (prokiriksi diagwnismou.pdf)prokiriksi diagwnismou.pdf
Download this file (diakiriksi.pdf)diakiriksi.pdf