μενού

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Ο Δήμαρχος Λαγκαδά του Νομού Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη :

 1. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 270/1981 “Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών για εκποίηση πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων”.
 2. Το άρθρο 195 Ν. 3463/2006  «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων» και του Ν.3852/10 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης- πρόγραμμα Καλλικράτης».
 3. Τις σχετικές διατάξεις του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α')
 4. Την υπ’ αριθμ. 01/2018 απόφαση του Συμβουλίου της Τ.Κ Καρτερών
 5. Την υπ’ αριθ. 189/2018  Α.Δ.Σ.
 6. Την υπ’αριθ. 261/2018 Απόφαση Οικονομικής επιτροπής

Π  Ρ  Ο  Κ  Η  Ρ  Υ  Σ  Σ  Ε  Ι

    Πλειοδοτική  φανερή, προφορική δημοπρασία εκμίσθωσης αγροτεμαχίων της Τοπικής  Κοινότητας Καρτερών, Δ.Ε Λαχανά, του Δήμου Λαγκαδά, αποκλειστικά και μόνο για την καλλιέργεια ετήσιων μονοετών γεωργικών ειδών, ως εξής:

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Άρθρο 1ο

Περιγραφή ακινήτων

           Τα αγροτεμάχια βρίσκονται στις παρακάτω περιγραφόμενες τοποθεσίες, με τις αντίστοιχες εκτάσεις τους.

 

 

Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΕΚΤΑΣΗ

Τ.Μ

ΧΡΗΣΗ

ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ

ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ

€/ΣΤΡ. ΕΤΗΣΙΩΣ

ΠΟΣΟ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ

(Σχολικός Κλήρος)

Οικισμός  Μαυροράχης

Δ38/174

5.000,00

Αγροτική καλλιέργεια

17,00

42,50 €

Μισθωμένο μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2018

2

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ

(Σχολικός Κλήρος)

Οικισμός  Μαυροράχης

Δ38/177

12.375,00

#

17,00

105,19 €

#

3

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ

(Σχολικός Κλήρος)

Οικισμός  Μαυροράχης

Δ38/178

5.500,00

#

17,00

46,75 €

#

4

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ

(Σχολικός Κλήρος)

Οικισμός  Στεφάνiα

Δ41/192

13.999,00

#

14,00

97,99 €

#

5

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ

(Σχολικός Κλήρος)

Οικισμός  Στεφάνiα

Δ41/336

39.000,00

#

14,00

273,00 €

#

6

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ

(Σχολικός Κλήρος)

Οικισμός  Στεφάνiα

Δ41/361

1.600,00

#

14,00

11,20 €

#

7

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ

(Σχολικός Κλήρος)

Οικισμός  Δορκάδας

Δ38/761

35.600,00

#

14,00

249,20 €

#

8

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ

(Σχολικός Κλήρος)

Οικισμός  Καρτερών

Δ39/986

29.062,00

#

14,00

203,43 €

#

9

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟ

(Σχολικός Κλήρος)

Οικισμός  Καρτερών

Δ39/423

22.812,00

#

14,00

159,68 €

#

 

 

 

 

Άρθρο 2ο

Τόπος και χρόνος διεξαγωγής του διαγωνισμού

       Η δημοπρασία θα διενεργηθεί  στο κεντρικό δημοτικό κατάστημα, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής δημοπρασιών την  δεκάτη ενάτη (19η) του μηνός Σεπτεμβρίου,  ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη, έτους 2018,  και ώρα 10:00 π.μ.

Άρθρο 30

Δικαίωμα Συμμετοχής

          Στην δημοπρασία γίνονται δεκτοί όλοι οι δημότες  κάτοικοι του Δήμου Λαγκαδά.

          Στην περίπτωση που η πρώτη δημοπρασία αποβεί άγονη, στην επαναληπτική μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι δημότες του Δήμου.

       Αν και η δεύτερη δημοπρασία αποβεί άγονη, μπορεί να συμμετάσχει σε αυτήν οποιοσδήποτε.   

Άρθρο 40

Δημοσίευση διακήρυξης

          Η δημοπρασία θα δημοσιευθεί με επιμέλεια του Δημάρχου δέκα (10) ημέρες πριν την διενέργεια της δημοπρασίας δια τοιχοκολλήσεως αντιγράφου στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου και του σχετικού τοπικού Κοινοτικού καταστήματος. Επίσης θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου και του προγράμματος «Διαύγεια».

Άρθρο 50

Χρονική Διάρκεια μίσθωσης

          Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε πέντε (5) έτη καλλιεργητικών περιόδων.

Δεν επιτρέπεται η ανανέωση της μίσθωσης, αλλά διενεργείται έγκαιρα νέα δημοπρασία πριν την λήξη της.

Άρθρο 60

 Πραγματική Κατάσταση μισθίου

          Ο Δήμος δεν φέρει καμία ευθύνη απέναντι στον μισθωτή για την πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το μίσθιο, της οποίας  έχει λάβει γνώση, ούτε για την ύπαρξη οιασδήποτε δουλείας. Κατά συνέπεια δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τυχόν πραγματικά ή νομικά ελαττώματα του μισθίου (πχ αδυναμία ένταξης του αγροτεμαχίου (ή μέρους του) στις επιδοτήσεις του ΟΣΔΕ, δέσμευση του αγροτεμαχίου(ή μέρους του) από την δασική ή οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία, κτλ) μη υποχρεούμενος σε επιστροφή ή μείωση του μισθώματος ή αποζημίωσης του μισθωτή. Ακόμα αποκλείεται από τον μισθωτή η μονομερής λύση της σχετικής σύμβασης για τον λόγο αυτό, παρά μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις μετά από σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά.

Άρθρο 70

Διατήρηση μισθίου

          Ο μισθωτής έχει υποχρέωση να εκμεταλλεύεται το μίσθιο με επιμέλεια, τις υπέρ αυτού δουλείες και σύμφωνα με τον προορισμό του και ιδίως να φροντίζει για την διατήρησή του σε καλή κατάσταση, ώστε να είναι παραγωγικό. Επιπλέον ο εκμισθωτής επιβαρύνεται με όλα τα τυχόν λειτουργικά έξοδα του μισθίου καθώς και με την ετήσια εισφορά του αγροτεμαχίου στον ΤΟΕΒ/ΓΟΕΒ

Χωρίς την συναίνεση του εκμισθωτή, ο μισθωτής δεν έχει δικαίωμα να μεταβάλει τον υφιστάμενο τρόπο εκμετάλλευσης, έτσι ώστε αυτή να επηρεάζεται σημαντικά πέρα από τον χρόνο της μίσθωσης.

           Γενικά να προστατεύει από κάθε καταπάτηση τρίτου με τις προσήκουσες αγωγές, οι οποίες του εκχωρούνται. Για τυχόν αμέλειά του ευθύνεται έναντι του Δήμου,ο οποίος διατηρεί το δικαίωμα άσκησης κάθε ένδικου μέσου για την περιφρούρηση των συμφερόντων του.

          Επίσης απαγορεύεται η μετατροπή της καλλιεργήσιμης γης σε άλλου είδους επιχείρηση, καθώς και η κατασκευή προχείρων ή μόνιμων εγκαταστάσεων.

Άρθρο 80

Μεταβίβαση μισθωτικής σχέσης /Υπεκμίσθωση

          Απαγορεύεται η υπεκμίσθωση του μισθίου από τον μισθωτή ή η με οποιονδήποτε  τρόπο παραχώρηση της χρήσης του μισθίου από τον μισθωτή  σε τρίτους, εκτός από την περίπτωση βαριάς νόσου του μισθωτή, όπου υπάρχει η δυνατότητα να μεταβιβάσει ολοκληρωτικά τη μισθωτική σχέση σε τρίτον μέσα σε ένα έτος από την επέλευση της νόσου. Σε περίπτωση θανάτου του μισθωτή, το δικαίωμα αυτό μπορούν να ασκήσουν ο σύζυγος ή τα τέκνα του μέσα σε ένα (1) έτος από την αποδοχή της κληρονομίας (άρθρο 12 παρ.1 Π.Δ.34/1995). Για τη μεταβίβαση της μισθωτικής σχέσης απαιτείται σύμβαση μεταξύ του μισθωτή και εκείνου προς τον οποίο γίνεται η μεταβίβαση καθώς και έγγραφη αναγγελία της σύμβασης από εκείνον που μεταβιβάζει προς τον εκμισθωτή, που να περιέχει τους όρους της σύμβασης. Εκείνος που μεταβιβάζει ενέχεται εις ολόκληρον με εκείνον προς τον οποίο έγινε η μεταβίβαση για τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη μίσθωση, οι οποίες υπήρχαν κατά το χρόνο της μεταβίβασης.

Άρθρο 90

Εγγυήσεις

          Για την συμμετοχή στην δημοπρασία απαιτείται εγγύηση συμμετοχής  σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί του ορίου πρώτης προσφοράς, επί της συνολικής διάρκειας της μίσθωσης (παρ.2Γγ άρθρο 3 Π.Δ. 270/81). Η εγγυητική  επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό αντικαθίσταται μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη (καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης), ποσού ίσου προς 10%, επί του επιτευχθέντος μισθώματος επί της συνολικής διάρκειας της μίσθωσης, για την εξασφάλιση της έγκαιρης καταβολής του μισθώματος και την τήρηση όλων των όρων του μισθωτηρίου. (παρ.2Γδ άρθρο 3 Π.Δ. 270/81). Η εγγυητική θα παραμείνει στην κατοχή του Δήμου σε όλη την διάρκεια της μισθώσεως, θα αποδοθεί δε στον μισθωτή μετά την λήξη της σύμβασης και την κατά τους όρους αυτής εκπλήρωσης όλων των υποχρεώσεων του μισθωτή.

Άρθρο 10ο

Εγγυητής

            Ο πλειοδότης οφείλει να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει μετά την λήξη της δημοπρασίας τα αντίστοιχα πρακτικά, ευθυνόμενος αλληλέγγυα και εξ΄ολοκλήρου υπεύθυνος μαζί με τον πλειοδότη, για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

Άρθρο 11ο

Σύμβαση

Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης του αποτελέσματος της δημοπρασίας να προσέλθει με τον εγγυητή του για την σύνταξη και την υπογραφή της σύμβασης, διαφορετικά η εγγύηση που κατέθεσε για να συμμετάσχει στην δημοπρασία καταπίπτει υπέρ του Δήμου λόγω ποινής χωρίς δικαστική παρέμβαση. Θεωρείται δε ότι η σύμβαση καταρτίστηκε οριστικά εφόσον έχει παρέλθει η προθεσμία των δέκα (10) ημερών χωρίς την προσέλευσή του, υπό τον όρο της έγκρισης του αποτελέσματος του διαγωνισμού από την ανωτέρω επιτροπή. Ταυτοχρόνως αποκλείονται  από την συμμετοχή  σε διαγωνισμό  για την μίσθωση  του ακινήτου για το οποίο κηρύχθηκαν έκπτωτοι.

Ενεργείται δε αναπλειστηριασμός, με την επιφύλαξη υπέρ του ΟΤΑ του δικαιώματος να καταλογίσει σε βάρος αυτού και του εγγυητή του και την επί έλαττον διαφορά του μισθώματος, το οποίο θα επιτευχθεί κατά τον επαναληπτικό διαγωνισμό για τον υπόλοιπο  χρόνο της μίσθωσης.

Άρθρο 120

Προθεσμία καταβολής του μισθώματος

Το μίσθωμα θα προκαταβάλλεται ετήσιο,για ολόκληρο το έτος,  με την έναρξη εκάστου καλλιεργητικού έτους. ήτοι  το πρώτο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου στο ταμείο του Δήμου Λαγκαδά. Το πρώτο μίσθωμα θα καταβληθεί μετά την υπογραφή του συμφωνητικού. Σε περίπτωση καθυστέρησης για οποιοδήποτε λόγο κάποιου μισθώματος, ο ενοικιαστής υποχρεούται στην καταβολή νόμιμου τόκου υπερημερίας, ανεξάρτητα  από το δικαίωμα του Δήμου  να κηρύξει  έκπτωτο τον ενοικιαστή και να ενεργήσει σε βάρος αυτού και του εγγυητή του αναπλειστηριασμό.

Άρθρο 130

Αναπροσαρμογή μισθώματος

          Καμία ελάττωση του μισθώματος δεν επιτρέπεται για κανένα λόγο. Το μίσθωμα των ετών των επόμενων του πρώτου έτους, θα αναπροσαρμόζεται ετησίως με ποσοστό +3% του δείκτη τιμών καταναλωτή επί του μηνιαίου μισθώματος του εκάστοτε προηγούμενου μισθωτικού έτους.

Οι αυξήσεις θα γίνονται ετησίως ως ανωτέρω έστω και αν ακόμα το ενοίκιο που θα προκύπτει και θα καταβάλλεται θα είναι υπερπολλαπλάσιο του 10% της εκάστοτε ισχύουσας αντικειμενικής αξίας του μισθίου.

 

Άρθρο 140

 Λύση Σύμβασης

          Ο μισθωτής δεν μπορεί σε καμία περίπτωση και για κανένα λόγο, χωρίς την συναίνεση του εκμισθωτή, να λύσει την παρούσα σύμβαση πριν από την παρέλευση του συμβατικού χρόνου. Στην περίπτωση αυτή ο μισθωτής υποχρεούται στην καταβολή όλων των μέχρι την λήξη της μισθώσεως μισθωμάτων, που αυτομάτως γίνονται ληξιπρόθεσμα και απαιτητά.

- Επίσης ο Δήμος μπορεί να προβεί σε μονομερή λύση της εκμίσθωσης χωρίς καμία αποζημίωση του μισθωτή και δικαστική παρέμβαση, εφόσον διαπιστώσει ότι τα αγροτεμάχια αξιοποιούνται με διαφορετική χρήση. Στην περίπτωση αυτή ο Δήμος Λαγκαδά ειδοποιεί τον μισθωτή εγγράφως για την αποχώρηση του από το μίσθιο, με όλες τις συνέπειες του νόμου και της παρούσης.

- Ακόμη ο εκμισθωτής διατηρεί το δικαίωμα της μονομερούς λύσης του συμβολαίου, χωρίς την υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης προς τον μισθωτή, σε περίπτωση  αξιοποίησης των συγκεκριμένων εκτάσεων για ιδία χρήση από τον Δήμο. Σε αυτήν την περίπτωση ο εκμισθωτής υποχρεούται να ειδοποιήσει τον μισθωτή εγγράφως τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν την έναρξη της νέας καλλιεργητικής περιόδου, από την οποία παύει κάθε υποχρέωση του μισθωτή για καταβολή μισθώματος.

 

Άρθρο 150

Παράδοση μισθίου

          Μετά την λήξη ή λύση της σύμβασης για οιονδήποτε λόγο, ο μισθωτής εντός δεκαπέντε ημερών (15) από την κοινοποίηση του σχετικού εγγράφου υποχρεούται να  αποδώσει το μίσθιο ελεύθερο και σε καλή κατάσταση, σε αντίθετη περίπτωση υποχρεούται να αποζημιώσει τον Δήμο.

Επιπλέον σε περίπτωση μη έγκαιρης παράδοσης του μισθίου, ο μισθωτής θα ευθύνεται στην καταβολή στον εκμισθωτή του ποσού ίσου με το 1/10 του καταβαλλόμενου κατά την λήξη ή διάλυση της μίσθωσης μηνιαίου μισθώματος για κάθε μέρα παραμονής του στο μίσθιο, μετά την 16η ημέρα από την λήξη της μίσθωσης ή διάλυσής της, λόγω ποινικής ρήτρας και αποζημιώσεως, που συνομολογείται ρητά με το παρόν, ανεξάρτητα του δικαιώματος του εκμισθωτή να ζητήσει και οποιαδήποτε άλλη περαιτέρω αποζημίωση του και του δικαιώματος του προς έξωση του μισθωτή από το μίσθιο κατά τις διατάξεις του  νόμου. Στην περίπτωση αυτή η εγγυητική του άρθρου 7 της παρούσης, θα καταπίπτει σε όφελος του εκμισθωτή αυτοδικαίως και χωρίς δικαστική μεσολάβηση, λόγω ποινικής ρήτρας.

Άρθρο 160

          Η παράβαση από τον μισθωτή  και ενός μόνου όρου της διακήρυξης αποτελεί λόγο έκπτωσής του, κατάπτωση της ποινικής ρήτρας της εγγυήσεως και αποβολή του από τον χώρο χωρίς δικαστική παρέμβαση.

Άρθρο 170

Κατάθεση προσφορών

          Οι προσφορές θα γίνουν για  κάθε φυσικό πρόσωπο από τον ίδιο ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν για υποβάλλουν προσφορά για όσα αγροτεμάχια επιθυμούν καταβάλλοντας τα αντίστοιχα δικαιολογητικά, καθώς και την σχετική εγγυητική επιστολή συμμετοχής

Άρθρο 180

Ελάχιστο όριο προσφοράς

          Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς ορίζονται τα  ποσά που αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα κατά αντιστοιχία σε κάθε αγροτεμάχιο (άρθρο 1).

Άρθρο 190

Δικαιολογητικά συμμετοχής

          Όσοι δημότες κάτοικοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό οφείλουν να καταθέσουν επί ποινή αποκλεισμού  τα  παρακάτω  δικαιολογητικά,  τα οποία πρέπει να  είναι σε ισχύ  κατά την  ημερομηνία διενέργειας της δημοπρασίας, είτε πρωτότυπα ή επικυρωμένα φωτοαντίγραφα ευανάγνωστα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν για υποβάλλουν προσφορά για όσα αγροτεμάχια επιθυμούν καταβάλλοντας και την αντίστοιχη εγγυητική επιστολή συμμετοχής.

 1. Αστυνομική ταυτότητα σε φωτοαντίγραφο  του συμμετέχοντα, καθώς και του εγγυητή.
 2. Βεβαίωση που να προκύπτει ότι ο συμμετέχων είναι Δημότης μόνιμος κάτοικος  του Δήμου.
 3. Βεβαίωση της ταμειακής υπηρεσίας του Δήμου, περί μη ύπαρξης ληξιπρόθεσμων οφειλών του διαγωνιζόμενου και του εγγυητή του.
 4. Πιστοποιητικό  φορολογικής  ενημερότητας του διαγωνιζόμενου.
 5. Πιστοποιητικό  φορολογικής  ενημερότητας του εγγυητή.
 6. Υπεύθυνη δήλωση  από τον διαγωνιζόμενο στην οποία θα γράφεται :

α) Η αποδοχή ορισμού αξιόχρεου εγγυητή με πλήρη προσδιοριστικά στοιχεία του, (Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο κ.λ.π). 

β) ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων της διακήρυξης και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.  

γ)Ότι είναι κατά κύριο επάγγελμα αγρότης και είναι ασφαλιστικά ενήμερος                                               

 1. Υπεύθυνη δήλωση από τον εγγυητή περί αποδοχής ορισμού του και ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων της διακήρυξης και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.      
 2. Κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στον διαγωνισμό αναγνωρισμένης τράπεζας ή γραμμάτιο εγγυήσεως του ταμείου παρακαταθηκών και δανείων (βάσει του άρθρου 3 παρ.2 εδάφ. Γ΄ του Π.Δ 270/81) σε ποσοστό δέκα επί τοις εκατό 10% του ορίου πρώτης προσφοράς, τούτου υπολογιζόμενου δι΄ολόκληρον τον χρόνο της μισθώσεως. Συγκεκριμένα υπολογιζόμενη για 5 έτη (Έτη Χ ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς οριζομένου στην διακήρυξη (άρθρο 18) Χ Στρέμμ. Χ 10%), ήτοι τα ποσά που γράφονται στο πίνακα του άρθρου 1 για κάθε τεμάχιο.

          Οι εγγυήσεις συμμετοχής των υπόλοιπων διαγωνιζομένων οι οποίοι δεν ανακηρύχθηκαν  νικητές επιστρέφονται.

          Τα ως άνω δικαιολογητικά θα κατατίθενται για έλεγχο στην αρμόδια επιτροπή μέχρι και την ημέρα της δημοπρασίας και συγκεκριμένα μία (1) ώρα πριν την έναρξή της στο πρωτόκολλο του Δήμου με υποβολή σχετικής αίτησης ή μέχρι και την καθορισμένη έναρξη της δημοπρασίας ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού.

Οι ενδιαφερόμενοι που θα καταθέσουν τους φακέλλους με τα δικαιολογητικά εκπρόθεσμα αποκλείονται από τον διαγωνισμό.

- Η αρμόδια επιτροπή μπορεί να ζητήσει περαιτέρω διευκρινιστικά στοιχεία, όπου αυτή κρίνει απαραίτητο.

    Άρθρο 20ο

Τρόπος διενέργειας του διαγωνισμού

          Η δημοπρασία είναι πλειοδοτική φανερή και προφορική και διεξάγεται κατά την καθορισμένη ημέρα και ώρα από την αρμόδια επιτροπή δημοπρασιών σε δημόσια συνεδρίαση. Η δημοπρασία μπορεί να συνεχίζεται και πέραν της ώρας λήξης του διαγωνισμού, εφόσον εξακολουθούν χωρίς διακοπή οι προσφορές. Σχετικά με την συνέχιση της δημοπρασίας, αποφασίζει η αρμόδια επιτροπή και η απόφαση της αυτή καταχωρείται στα πρακτικά.

          - Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου οφείλει να το δηλώσει πριν την έναρξη της δημοπρασίας στην  επιτροπή, προσκομίζοντας κάθε νόμιμο έγγραφο, ειδάλλως θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.

 • Η επιτροπή δημοπρασίας παραλαμβάνει τα δικαιολογητικά και τις εγγυήσεις και καταχωρεί στο πρακτικό διενέργειας της δημοπρασίας τους ενδιαφερόμενους κατά σειρά προσέλευσης καθώς και τα δικαιολογητικά συμμετοχής τους.
 • Στην συνέχεια η επιτροπή μονογράφει ένα προς ένα τα δικαιολογητικά και ελέγχει την πληρότητα και ορθότητα των δικαιολογητικών.
 • Ακολούθως δέχεται προφορικά τις οικονομικές προσφορές από εκείνους που έχουν υποβάλλει νομίμως όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως μετά του ονοματεπωνύμου του πλειοδότη.

Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για κάθε πλειοδότη, η δέσμευση αυτή μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.

Για να γίνει δεκτή η προσφορά πρέπει να υπερβαίνει το ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς  ή μετά την έναρξη της δημοπρασίας το εκάστοτε αποτέλεσμα αυτής κατά  ένα (1) Ευρώ τουλάχιστον.

 • Μετά την λήξη της δημοπρασίας, το πρακτικό διενέργειας του διαγωνισμού υπογράφεται από τα μέλη της επιτροπής, τον τελευταίο πλειοδότη και τον εγγυητή του, ευθυνόμενος αλληλέγγυα και εξ΄ολοκλήρου υπεύθυνος μαζί με τον πλειοδότη για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.
 • Αν ο πλειοδότης αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά καλείται από τον πρόεδρο της επιτροπής εγγράφως να συμμορφωθεί εντός προθεσμίας (48) ωρών.
 • Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία, ο διαγωνισμός επαναλαμβάνεται σε βάρος του αναδειχθέντος πλειοδότη και εγγυητή αυτού, με ελάχιστο όριο προσφοράς το επ΄ονόματι του κατακυρωθέν ποσό και καταπίπτει σε βάρος του η κατατεθείσα εγγύηση συμμετοχής.

 

          Στα πρακτικά της επιτροπής αναγράφονται και εκείνοι οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι αποκλείονται από την πλειοδοσία  επειδή δεν πληρούν τους προβλεπόμενους όρους της διακήρυξης.

Άρθρο 210

Κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού

 1. Μετά το πέρας της δημοπρασίας η επιτροπή διαγωνισμού υποβάλλει τα δικαιολογητικά συμμετοχής και το πρακτικό διενέργειας του διαγωνισμού στην οικονομική επιτροπή, η οποία αποφασίζει περί της κατακυρώσεως ή μη του αποτελέσματος του διαγωνισμού.

Η απόφαση αυτή υπόκεινται σε έλεγχο από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας.

 1. Η οικονομική επιτροπή μπορεί με αιτιολογημένη απόφασή της να μην αποδεχθεί το αποτέλεσμα, αν το κρίνει ασύμφορο  και να μην το κατακυρώσει στον τελευταίο πλειοδότη ή να ακυρώσει τον διαγωνισμό, λόγω παραβάσεως τύπου της διαδικασίας ή άλλο λόγο καθώς .

Στις περιπτώσεις αυτές ο πλειοδότης και οι λοιποί συμμετέχοντες στον διαγωνισμό, δεν έχουν καμία αξίωση ή δικαίωμα αποζημίωσης κατά του Δήμου, λόγω μη έγκρισης του πρακτικού της δημοπρασίας, από το κατά το νόμο αρμόδιο όργανο ή την εποπτεύουσα αρχή του, καθώς και για τυχόν βραδύτητα κοινοποίησης της εγκριτικής για οποιονδήποτε λόγο.

 1. Η κοινοποίηση της κατακυρωτικής απόφασης στον τελευταίο πλειοδότη, γίνεται με επιδοτήριο έγγραφο το οποίο υπογράφεται από τον επιδίδοντα και παραλαβόντα. Σε περίπτωση απουσίας ή άρνησης του πλειοδότη να το παραλάβει, θυροκολλείται στο κατάστημα ή στην κατοικία αυτού και συντάσσεται έκθεση την οποία υπογράφουν δύο μάρτυρες. Η έκθεση αυτή κοινοποιείται στον εγγυητή του πλειοδότη.

 

Άρθρο 220

Επανάληψη δημοπρασίας

          Αν η δημοπρασία για κάποιο ακίνητο δεν φέρει αποτέλεσμα , επαναλαμβάνεται ανάμεσα σε όλους τους δημότες,  ανεξάρτητα από την έκταση της καλλιεργήσιμης ιδιοκτησίας τους.

(άρθρο 195) Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από το δήμαρχο, εάν δεν παρουσιάστηκε σε αυτήν πλειοδότης. (άρθρο 6 παρ. 1 ΠΔ 270/1981).

Αν και στην περίπτωση αυτή, η δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, επαναλαμβάνεται και μπορεί  να συμμετάσχει σε αυτήν οποιοσδήποτε. (άρθρο 195)

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου όταν:

α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκρίθηκε από το δημοτικό συμβούλιο ή από το Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης λόγω ασύμφορου αποτελέσματος ή σφάλματος κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας, (άρθρο 6 παρ.2α Π.Δ. 270/81)

β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής τούτου αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά. Σε αυτήν την περίπτωση, η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή του. Ελάχιστο όριο προσφοράς ορίζεται το επ' ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσό, το οποίο μπορεί να μειωθεί με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. (άρθρο 6 παρ.2β Π.Δ. 270/81).

γ) μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως της διοικητικής αρχής αυτός δεν παρουσιάστηκε εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της συμβάσεως. (άρθρο 6 παρ.2β Π.Δ. 270/81).

Οι επαναληπτικές δημοπρασίες γνωστοποιούνται με περιληπτική διακήρυξη του δημάρχου, που αναφέρεται στους όρους της πρώτης διακηρύξεως και δημοσιευομένης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα της διενεργείας της δημοπρασίας. (άρθρο 6 παρ. 4 ΠΔ 270/1981).Οι επαναληπτικές δημοπρασίες διεξάγονται κατά τα άρθρα 12 και 5 του Π.Δ. 270/81 οριζόμενα.(παρ.4 άρθρο 6 Π.Δ. 270/81).

 

Άρθρο 23ο

Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

          Πληροφορίες για τον διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Εσόδων-Περιουσίας του Δήμου Λαγκαδά.

Λίστα Συνημμένων Αρχείων
Download this file (DIAKIRIKSI_KARTERAI.pdf)ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Λαγκαδά

Τηλέφωνο Επκοινωνίας. 2394 330022

Δημοτικό Πρόγραμμα Προστασίας αδέσποτων

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ

ΣΒΑΚ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ

CyberKids & CyberAlert

    

Ασφαλής εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και ειδικότερα με το internet.

Επισκεφθείτε το CyberKid μαζί με τα παιδιά σας ώστε να διασκεδάσετε και να ενημερωθείτε για το πώς μπορείτε να πλοηγηθείτε με ασφάλεια.

 

 

Διανυκτερεύοντα Φαρμακεία

στην πόλη του Λαγκαδά

Δρομολόγια Ο.Α.Σ.Θ.

Go to top