μενού

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Ο Δήμαρχος Λαγκαδά του Νομού Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη :

 1. Το Π.Δ  270/1981 «Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών  δι΄εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων”».

 2. Το άρθρο 195 Ν.3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων» και τον Ν.3852/10 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης - πρόγραμμα Καλλικράτης».

 3. Τις υπ’ αριθμ. 1/2018 & 2/2018  αποφάσεις του Συμβουλίου Τ.Κ Αγίου Βασιλείου.

 4. Τις υπ’ αριθ. 121/2018 & 122/2018  Α.Δ.Σ με τις οποίες αποφασίστηκε η εκμίσθωση των ακινήτων  και καθορίστηκε ο τρόπος εκμετάλλευσης τους.

 5. Την υπ΄αριθ. 201/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού.

Π  Ρ  Ο  Κ  Η  Ρ  Υ  Σ  Σ  Ε  Ι

            Φανερή, προφορική πλειοδοτική δημοπρασία εκμίσθωσης των αγροτεμαχίων όπως περιγράφονται στον κάτωθι  πίνακα, της τοπικής κοινότητας Αγίου Βασιλείου, Δ.Ε Κορώνειας, Δήμου Λαγκαδά, αποκλειστικά και μόνο για την καλλιέργεια γεωργικών ειδών.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Άρθρο 1ο

Περιγραφή ακινήτου

             Τα αγροτεμάχια βρίσκονται στις παρακάτω περιγραφόμενες τοποθεσίες, με τις αντίστοιχες εκτάσεις τους.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΑΚΙΝΗΤΟΥ

 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΟΥ

 

ΕΚΤΑΣΗ

Τ.Μ

 

ΧΡΗΣΗ

 

 

ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ

ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ

/ΣΤΡ. ΕΤΗΣΙΩΣ

 

ΠΟΣΟ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ

Αγροτεμάχιο

ΣΑΑΚ Αγίου Βασιλείου

 

92

 

11.750,00 τ.μ

Αγροτική Καλλιέργεια

        17,00€

99,88€

Αγροτεμάχιο

ΣΑΑΚ Αγίου Βασιλείου

 

149

 

29.187,00 τ.μ

Αγροτική Καλλιέργεια

 

        17,00€

248,09€

Άρθρο 2ο

Τόπος και χρόνος διεξαγωγής του διαγωνισμού

         Η δημοπρασία θα διενεργηθεί  στο κεντρικό δημοτικό κατάστημα, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής δημοπρασιών την  …13/07/2018, ημέρα της εβδομάδας …Παρασκευή…. και ώρα 10:30 π.μ.

Άρθρο 30

Δημοσίευση διακήρυξης

                        Η δημοπρασία θα δημοσιευθεί με επιμέλεια του Δημάρχου δέκα (10) ημέρες πριν την διενέργεια της δημοπρασίας δια τοιχοκολλήσεως αντιγράφου στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου και του τοπικού δημοτικού καταστήματος του Αγίου Βασιλείου. Επίσης θα αναρτηθεί και στο διαδίκτυο βάσει του Ν.3861/10 και στην Ιστοσελίδα του Δήμου.

Άρθρο 40

Χρονική Διάρκεια μίσθωσης

            Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε ........πέντε..........(....05.....) έτη καλλιεργητικών περιόδων για κάθε ακίνητο και αρχίζει από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, μετά τον προβλεπόμενο έλεγχο από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης.

Δεν επιτρέπεται η ανανέωση της μίσθωσης, αλλά διενεργείται έγκαιρα νέα δημοπρασία πριν την λήξη της.

Άρθρο 50

 Πραγματική Κατάσταση μισθίου

            Ο Δήμος δεν φέρει καμία ευθύνη απέναντι στον μισθωτή για την πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το κάθε μίσθιο, της οποίας  έχει λάβει γνώση, ούτε για την ύπαρξη οιασδήποτε δουλείας. Κατά συνέπεια δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τυχόν πραγματικά ή νομικά ελαττώματα του μισθίου μη υποχρεούμενος σε επιστροφή ή μείωση του μισθώματος ή αποζημίωσης του μισθωτή. Ακόμα αποκλείεται στον μισθωτή η μονομερής λύση της σχετικής σύμβασης για τον λόγο αυτό.

Άρθρο 60

Διατήρηση μισθίου

            Ο μισθωτής έχει υποχρέωση να εκμεταλλεύεται το κάθε μίσθιο με επιμέλεια, τις υπέρ αυτού δουλείες και σύμφωνα με τον προορισμό του και ιδίως να φροντίζει για την διατήρησή του σε καλή κατάσταση, ώστε να είναι παραγωγικό.

Χωρίς την συναίνεση του εκμισθωτή, ο μισθωτής δεν έχει δικαίωμα να μεταβάλει τον υφιστάμενο τρόπο εκμετάλλευσης, έτσι ώστε αυτή να επηρεάζεται σημαντικά πέρα από τον χρόνο της μίσθωσης.

             Γενικά να προστατεύει από κάθε καταπάτηση τρίτου με τις προσήκουσες αγωγές, οι οποίες του εκχωρούνται. Για τυχόν αμέλειά του ευθύνεται έναντι του Δήμου,ο οποίος διατηρεί το δικαίωμα άσκησης κάθε ένδικου μέσου για την περιφρούρηση των συμφερόντων του.

            Επίσης απαγορεύεται η μετατροπή της καλλιεργήσιμης γης σε άλλου είδους επιχείρηση, καθώς και η κατασκευή προχείρων ή μόνιμων εγκαταστάσεων.

Άρθρο 70

Μεταβίβαση μισθωτικής σχέσης /Υπεκμίσθωση

            Απαγορεύεται η υπεκμίσθωση του κάθε μισθίου από τον μισθωτή ή η με οποιονδήποτε  τρόπο παραχώρηση της χρήσης του μισθίου από τον μισθωτή  σε τρίτους, εκτός από την περίπτωση βαριάς νόσου του μισθωτή, όπου υπάρχει η δυνατότητα να μεταβιβάσει ολοκληρωτικά τη μισθωτική σχέση σε τρίτον μέσα σε ένα έτος από την επέλευση της νόσου. Σε περίπτωση θανάτου του μισθωτή, το δικαίωμα αυτό μπορούν να ασκήσουν ο σύζυγος ή τα τέκνα του μέσα σε ένα (1) έτος από την αποδοχή της κληρονομίας (άρθρο 12 παρ.1 Π.Δ.34/1995). Για τη μεταβίβαση της μισθωτικής σχέσης απαιτείται σύμβαση μεταξύ του μισθωτή και εκείνου προς τον οποίο γίνεται η μεταβίβαση καθώς και έγγραφη αναγγελία της σύμβασης από εκείνον που μεταβιβάζει προς τον εκμισθωτή, που να περιέχει τους όρους της σύμβασης. Εκείνος που μεταβιβάζει ενέχεται εις ολόκληρον με εκείνον προς τον οποίο έγινε η μεταβίβαση για τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη μίσθωση, οι οποίες υπήρχαν κατά το χρόνο της μεταβίβασης.

Άρθρο 80

Εγγυήσεις

            Για την συμμετοχή στην δημοπρασία απαιτείται εγγύηση συμμετοχής  σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί του ορίου πρώτης προσφοράς, επί της συνολικής διάρκειας της μίσθωσης (παρ.2Γγ άρθρο 3 Π.Δ. 270/81) του κάθε μισθίου. Η εγγυητική  επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό αντικαθίσταται μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη (καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης), ποσού ίσου προς 10%, επί του επιτευχθέντος μισθώματος επί της συνολικής διάρκειας της μίσθωσης, για την εξασφάλιση της έγκαιρης καταβολής του μισθώματος και την τήρηση όλων των όρων του μισθωτηρίου. (παρ.2Γδ άρθρο 3 Π.Δ. 270/81). Η εγγυητική θα παραμείνει στην κατοχή του Δήμου σε όλη την διάρκεια της μισθώσεως, θα αποδοθεί δε στον μισθωτή μετά την λήξη της σύμβασης και την κατά τους όρους αυτής εκπλήρωσης όλων των υποχρεώσεων του μισθωτή.

Άρθρο 9ο

Εγγυητής

            Ο πλειοδότης οφείλει να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει μετά την λήξη της δημοπρασίας τα αντίστοιχα πρακτικά, ευθυνόμενος αλληλέγγυα και εξ΄ολοκλήρου υπεύθυνος μαζί με τον πλειοδότη, για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

Άρθρο 10ο

Σύμβαση

            Ο τελευταίος πλειοδότης για κάθε ακίνητο υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης του αποτελέσματος της δημοπρασίας να προσέλθει με τον εγγυητή του για την σύνταξη και την υπογραφή της σύμβασης, διαφορετικά η εγγύηση που κατέθεσε για να συμμετάσχει στην δημοπρασία καταπίπτει υπέρ του Δήμου λόγω ποινής χωρίς δικαστική παρέμβαση. Θεωρείται δε ότι η σύμβαση καταρτίστηκε οριστικά εφόσον έχει παρέλθει η προθεσμία των δέκα (10) ημερών χωρίς την προσέλευσή του, υπό τον όρο της έγκρισης του αποτελέσματος του διαγωνισμού από την ανωτέρω επιτροπή. Ταυτοχρόνως αποκλείονται  από την συμμετοχή  σε διαγωνισμό  για την μίσθωση  του ακινήτου για το οποίο κηρύχθηκαν έκπτωτοι.

Ενεργείται δε αναπλειστηριασμός, με την επιφύλαξη υπέρ του ΟΤΑ του δικαιώματος να καταλογίσει σε βάρος αυτού και του εγγυητή του και την επί έλαττον διαφορά του μισθώματος, το οποίο θα επιτευχθεί κατά τον επαναληπτικό διαγωνισμό για τον υπόλοιπο  χρόνο της μίσθωσης.

Άρθρο 110

Προθεσμία καταβολής του μισθώματος

 • Το μίσθωμα θα προκαταβάλλεται κάθε χρόνο το πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαρτίου,για ολόκληρο το έτος, στο ταμείο του Δήμου Λαγκαδά. Το πρώτο μίσθωμα θα καταβληθεί μετά την υπογραφή του συμφωνητικού. Σε περίπτωση καθυστέρησης για οποιοδήποτε λόγο κάποιου μισθώματος, ο ενοικιαστής υποχρεούται στην καταβολή νόμιμου τόκου υπερημερίας , ανεξάρτητα  από το δικαίωμα του Δήμου  να κηρύξει έκπτωτο τον ενοικιαστή και να ενεργήσει σε βάρος αυτού και του εγγυητή του αναπλειστηριασμό.

 • Σε περίπτωση καθυστέρησης του μισθώματος αγροτικού κτήματος η προθεσμία της καταγγελίας του άρθρου 597 Α.Κ είναι δύο μηνών.

Άρθρο 120

Αναπροσαρμογή μισθώματος

            Καμία ελάττωση του μισθώματος δεν επιτρέπεται για κανένα λόγο. Ενώ η αναπροσαρμογή του ορίζεται  ετησίως, σε ποσοστό 3% επιπλέον του δείκτη τιμών καταναλωτή, επί του ετήσιου μισθώματος του εκάστοτε προηγούμενου μισθωτικού έτους.

Άρθρο 130

 Λύση Σύμβασης

            Ο μισθωτής δεν μπορεί σε καμία περίπτωση και για κανένα λόγο, χωρίς την συναίνεση του εκμισθωτή, να λύσει την παρούσα σύμβαση πριν από την παρέλευση του συμβατικού χρόνου. Στην περίπτωση αυτή ο μισθωτής υποχρεούται στην καταβολή όλων των μέχρι την λήξη της μισθώσεως μισθωμάτων, που αυτομάτως γίνονται ληξιπρόθεσμα και απαιτητά.

- Επίσης ο Δήμος μπορεί να προβεί σε μονομερή λύση της εκμίσθωσης χωρίς καμία αποζημίωση του μισθωτή και δικαστική παρέμβαση, εφόσον διαπιστώσει ότι τα αγροτεμάχια αξιοποιούνται με διαφορετική χρήση. Στην περίπτωση αυτή ο Δήμος Λαγκαδά ειδοποιεί τον μισθωτή εγγράφως για την αποχώρηση του από το μίσθιο, με όλες τις συνέπειες του νόμου και της παρούσης.

- Ακόμη ο εκμισθωτής διατηρεί το δικαίωμα της μονομερούς λύσης του συμβολαίου, χωρίς την υποχρέωση καταβολής αποζημίωσης προς τον μισθωτή, σε περίπτωση  αξιοποίησης των συγκεκριμένων εκτάσεων για ιδία χρήση από τον Δήμο. Σε αυτήν την περίπτωση ο εκμισθωτής υποχρεούται να ειδοποιήσει τον μισθωτή εγγράφως τουλάχιστον είκοσι (20) ημέρες πριν την έναρξη της νέας καλλιεργητικής περιόδου, από την οποία παύει κάθε υποχρέωση του μισθωτή για καταβολή μισθώματος.

Άρθρο 140

Παράδοση μισθίου

            Μετά την λήξη ή λύση της σύμβασης για οιονδήποτε λόγο, ο μισθωτής εντός δεκαπέντε ημερών (15) από την κοινοποίηση του σχετικού εγγράφου υποχρεούται να  αποδώσει το μίσθιο ελεύθερο και σε καλή κατάσταση μετά τις τυχόν προσθήκες και βελτιώσεις του.  Τα υλικά αυτά θα παραμείνουν για όφελος του Δήμου , χωρίς αποζημίωση.

            Επίσης οφείλει να αποκαταστήσει με δικές του δαπάνες τυχόν ζημίες που προκάλεσε στο μισθίο. Οποιαδήποτε φθορά ή βλάβη θα βαρύνει αυτόν. Σε αντίθετη περίπτωση υποχρεούται να αποζημιώσει τον Δήμο, ο οποίος με βάση έκθεσης εκτίμησης ζημίας ή παράλειψης που θα συντάξει η τεχνική υπηρεσία του Δήμου, το ποσό του οποίου θα βεβαιώσει η ταμειακή υπηρεσία για την είσπραξη και γενικά κάθε οφειλή που απορρέει από την χρήση του μισθίου.

            Επιπλέον σε περίπτωση μη έγκαιρης παράδοσης του μισθίου, ο μισθωτής θα ευθύνεται στην καταβολή στον εκμισθωτή του ποσού ίσου με το 1/10 του καταβαλλόμενου κατά την λήξη ή διάλυση της μίσθωσης μηνιαίου μισθώματος για κάθε μέρα παραμονής του στο μίσθιο, μετά την 16η ημέρα από την λήξη της μίσθωσης ή διάλυσής της, λόγω ποινικής ρήτρας και αποζημιώσεως, που συνομολογείται ρητά με το παρόν, ανεξάρτητα του δικαιώματος του εκμισθωτή να ζητήσει και οποιαδήποτε άλλη περαιτέρω αποζημίωση του και του δικαιώματος του προς έξωση του μισθωτή από το μίσθιο κατά τις διατάξεις του  νόμου. Στην περίπτωση αυτή η εγγυητική του άρθρου 7 της παρούσης, θα καταπίπτει σε όφελος του εκμισθωτή αυτοδικαίως και χωρίς δικαστική μεσολάβηση, λόγω ποινικής ρήτρας.

Άρθρο 150

            Η παράβαση από τον μισθωτή  και ενός μόνου όρου της διακήρυξης αποτελεί λόγο έκπτωσής του, κατάπτωση της ποινικής ρήτρας της εγγυήσεως και αποβολή του από τον χώρο χωρίς δικαστική παρέμβαση.

Άρθρο 160

Κατάθεση προσφορών

            Οι προσφορές θα γίνουν για  κάθε φυσικό πρόσωπο από τον ίδιο ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του για κάθε ακίνητο.

Άρθρο 170

Ελάχιστο όριο προσφοράς

            Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς για κάθε ακίνητο ορίζονται τα  ποσά που αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα κατά αντιστοιχία σε κάθε αγροτεμάχιο.

Άρθρο 180

Δικαιολογητικά συμμετοχής

            Όσοι δημότες ή μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου, επιθυμούν να λάβουν μέρος στον διαγωνισμό οφείλουν να καταθέσουν επί ποινή αποκλεισμού  τα  παρακάτω  δικαιολογητικά,  για κάθε ακίνητο ,τα οποία πρέπει να  είναι σε ισχύ  κατά την  ημερομηνία διενέργειας της δημοπρασίας, είτε πρωτότυπα ή επικυρωμένα φωτοαντίγραφα ευανάγνωστα.

 1. Αστυνομική ταυτότητα σε φωτοαντίγραφο  καθώς και του εγγυητή.

 2. Βεβαίωση Κατοικίας από τον οικείο Δήμο, όπου θα προκύπτει ο τόπος κατοικίας του διαγωνιζομένου.

 3.  Αδεια ασκήσεως επαγγέλματος από αρμόδια αρχή που προσδιορίζει το επάγγελμα του  (αγρότης).

 4. Υπεύθυνη δήλωση  από το φυσικό πρόσωπο στην οποία θα γράφεται :

α) Η αποδοχή ορισμού αξιόχρεου εγγυητή με πλήρη προσδιοριστικά στοιχεία του, (Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο κ.λ.π) καθώς και το Α.Φ.Μ του,    

β) ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων της διακήρυξης και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα, παραιτούμενος του δικαιώματος της διζήσεως ή διαιρέσεως.                                                  

Υπεύθυνη δήλωση καταθέτει και ο εγγυητής  (σχετική παράγρ. 4α, 4β) περί αποδοχής ορισμού του και ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων της διακήρυξης και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα, παραιτούμενος του δικαιώματος της διζήσεως ή διαιρέσεως.           

 1. Πιστοποιητικά : α) φορολογικής β) ασφαλιστικής ενημερότητας του διαγωνιζόμενου.

 2. Πιστοποιητικό  φορολογικής  ενημερότητας του εγγυητή.

 3. Βεβαίωση της ταμειακής υπηρεσίας του Δήμου, περί μη ύπαρξης ληξιπρόθεσμων οφειλών του υποψηφίου(Δημοτική ενημερότητα), καθώς και του εγγυητή εφόσον είναι δημότης του Δήμου μας.

 4. Κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στον διαγωνισμό αναγνωρισμένης τράπεζας ή γραμμάτιο εγγυήσεως του ταμείου παρακαταθηκών και δανείων ποσού ίσου με το 10% του οριζομένου στην διακήρυξη ελαχίστου  ορίου πρώτης προσφοράς, βάσει του τύπου (Έτη Χ ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (ετησίως)  Χ 10%), ήτοι ποσού ..........ενενήντα εννέα.......ευρώ και ........ογδόντα οκτώ............. λεπτά (........99,88€...........€) για το υπ’άριθ. 92 αγροτεμάχιο και ποσού ..........διακοσίων σαράντα οκτώ.......ευρώ και ........εννέα............. λεπτά (........248,09...........€) για το υπ’άριθ. 149 αγροτεμάχιο.

 5. Εφόσον πρόκειται για εταιρεία πιστοποιητικά από αρμόδια υπηρεσία από τα οποία να προκύπτει ότι, δεν τελεί υπό εκκαθάριση ή διαδικασία εκκαθάρισης, περί μη λύσεως ή δεν κηρύχθηκε σε πτώχευση,  ή διαδικασίας κήρυξης σε πτώχευση, ούτε κατατέθηκε αίτηση πτωχεύσεως.

            Οι εγγυήσεις συμμετοχής των υπόλοιπων διαγωνιζομένων οι οποίοι δεν ανακηρύχθηκαν  νικητές επιστρέφονται.

            Τα ως άνω δικαιολογητικά θα κατατίθενται για έλεγχο στην αρμόδια επιτροπή μέχρι και την ημέρα της δημοπρασίας και συγκεκριμένα μία (1) ώρα πριν την έναρξή της στο πρωτόκολλο του Δήμου με υποβολή σχετικής αίτησης ή στην επιτροπή διαγωνισμού. Ενδιαφερόμενοι που θα καταθέσουν τους φακέλους με τα δικαιολογητικά εκπρόθεσμα αποκλείονται από τον διαγωνισμό.

Άρθρο 19ο

Τρόπος διενέργειας του διαγωνισμού

                        Η δημοπρασία είναι πλειοδοτική φανερή και προφορική και διεξάγεται κατά την καθορισμένη ημέρα και ώρα από την αρμόδια επιτροπή δημοπρασιών σε δημόσια συνεδρίαση. Η δημοπρασία μπορεί να συνεχίζεται και πέραν της ώρας λήξης του διαγωνισμού, εφόσον εξακολουθούν χωρίς διακοπή οι προσφορές. Σχετικά με την συνέχιση της δημοπρασίας, αποφασίζει η αρμόδια επιτροπή και η απόφαση της αυτή καταχωρείται στα πρακτικά.

            Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου οφείλει να το δηλώσει πριν την έναρξη της δημοπρασίας στην  επιτροπή, προσκομίζοντας πληρεξούσιο συμβολαιογραφικό έγγραφο, ειδάλλως θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.

 • Η επιτροπή δημοπρασίας παραλαμβάνει τα δικαιολογητικά και τις εγγυήσεις και καταχωρεί στο πρακτικό διενέργειας της δημοπρασίας τους ενδιαφερόμενους κατά σειρά προσέλευσης καθώς και τα δικαιολογητικά συμμετοχής τους.

 • Στην συνέχεια η επιτροπή μονογράφει ένα προς ένα τα δικαιολογητικά και ελέγχει την πληρότητα και ορθότητα των δικαιολογητικών.

 • Ακολούθως δέχεται προφορικά τις οικονομικές προσφορές από εκείνους που έχουν υποβάλλει νομίμως όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως μετά του ονοματεπωνύμου του πλειοδότη.

Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για κάθε πλειοδότη, η δέσμευση αυτή μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.

Για να γίνει δεκτή η προσφορά πρέπει να υπερβαίνει το ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς  ή μετά την έναρξη της δημοπρασίας το εκάστοτε αποτέλεσμα αυτής κατά ....ένα.......ευρώ (.....01,00....€) τουλάχιστον.

 • Μετά την λήξη της δημοπρασίας, το πρακτικό διενέργειας του διαγωνισμού υπογράφεται από τα μέλη της επιτροπής, τον τελευταίο πλειοδότη και τον εγγυητή του, ευθυνόμενος αλληλέγγυα και εξ΄ ολοκλήρου υπεύθυνος μαζί με τον πλειοδότη για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

 • Αν ο πλειοδότης αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά καλείται από τον πρόεδρο της επιτροπής εγγράφως να συμμορφωθεί εντός προθεσμίας (48) ωρών.

 • Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία, ο διαγωνισμός επαναλαμβάνεται σε βάρος του αναδειχθέντος πλειοδότη και εγγυητή αυτού, με ελάχιστο όριο προσφοράς το επ΄ ονόματι του κατακυρωθέν ποσό και καταπίπτει σε βάρος του η κατατεθείσα εγγύηση συμμετοχής.

            Στα πρακτικά της επιτροπής αναγράφονται και εκείνοι οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι αποκλείονται από την πλειοδοσία  επειδή δεν πληρούν τους προβλεπόμενους όρους της διακήρυξης.

Άρθρο 200

Κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού

 1. Μετά το πέρας της δημοπρασίας η επιτροπή διαγωνισμού υποβάλλει τα δικαιολογητικά συμμετοχής και το πρακτικό διενέργειας του διαγωνισμού στην οικονομική επιτροπή, η οποία αποφασίζει περί της κατακυρώσεως ή μη του αποτελέσματος του διαγωνισμού. Η απόφαση αυτή υπόκεινται σε έλεγχο από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης.

 2. Η οικονομική επιτροπή μπορεί με αιτιολογημένη απόφασή της να μην αποδεχθεί το αποτέλεσμα, αν το κρίνει ασύμφορο  και να μην το κατακυρώσει στον τελευταίο πλειοδότη ή να ακυρώσει τον διαγωνισμό λόγω παραβάσεως τύπου της διαδικασίας ή άλλο λόγο.

Στις περιπτώσεις αυτές ο πλειοδότης και οι λοιποί συμμετέχοντες στον διαγωνισμό δεν έχουν καμία αξίωση ή δικαίωμα αποζημίωσης κατά του Δήμου λόγω μη έγκρισης του πρακτικού της δημοπρασίας από το κατά το νόμο αρμόδιο όργανο ή την εποπτεύουσα αρχή του, καθώς και για τυχόν βραδύτητα κοινοποίησης της εγκριτικής για οποιονδήποτε λόγο.

 1. Η κοινοποίηση της κατακυρωτικής απόφασης στον τελευταίο πλειοδότη γίνεται με επιδοτήριο έγγραφο το οποίο υπογράφεται από τον παραδούς και παραλαβόντα. Σε περίπτωση απουσίας ή άρνησης του πλειοδότη να το παραλάβει, θυροκολλείται στο κατάστημα ή στην κατοικία αυτού και συντάσσεται έκθεση την οποία υπογράφουν δύο μάρτυρες. Η έκθεση αυτή κοινοποιείται στον εγγυητή του πλειοδότη.

Άρθρο 210

Επανάληψη δημοπρασίας

Αν η δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, επαναλαμβάνεται. (άρθρο 192 παρ.1 ΔΚΚ)
Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται οίκοθεν από το δήμαρχο, εάν δεν παρουσιάστηκε σε αυτήν πλειοδότης. (άρθρο 6 παρ. 1 ΠΔ 270/1981)

Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του δημοτικού συμβουλίου όταν:

α) το αποτέλεσμα αυτής δεν εγκρίθηκε από το δημοτικό συμβούλιο ή από το Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης λόγω ασύμφορου αποτελέσματος ή σφάλματος κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας, (άρθρο 6 παρ.2α Π.Δ. 270/81)

β) μετά την κατακύρωση της δημοπρασίας ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής τούτου αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά. Σε αυτήν την περίπτωση, η δημοπρασία, επαναλαμβάνεται εις βάρος του τελευταίου πλειοδότη και του εγγυητή του. Ελάχιστο όριο προσφοράς ορίζεται το επ' ονόματι τούτου κατακυρωθέν ποσό, το οποίο μπορεί να μειωθεί με απόφαση του δημοτικού ή κοινοτικού συμβουλίου. (άρθρο 6 παρ.2β Π.Δ. 270/81).

γ) μετά την κοινοποίηση στον τελευταίο πλειοδότη της εγκριτικής επί του αποτελέσματος της δημοπρασίας αποφάσεως της διοικητικής αρχής αυτός δεν παρουσιάστηκε εμπροθέσμως για την σύνταξη και υπογραφή της συμβάσεως. (άρθρο 6 παρ.2β Π.Δ. 270/81).

Οι επαναληπτικές δημοπρασίες γνωστοποιούνται με περιληπτική διακήρυξη του δημάρχου, που αναφέρεται στους όρους της πρώτης διακηρύξεως και δημοσιευομένης, πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την ημέρα της διενεργείας της δημοπρασίας. (άρθρο 6 παρ. 4 ΠΔ 270/1981).Οι επαναληπτικές δημοπρασίες διεξάγονται κατά τα άρθρα 12 και 5 του Π.Δ. 270/81 οριζόμενα.(παρ.4 άρθρο 6 Π.Δ. 270/81).

Η επανάληψη της δημοπρασίας ενεργείται επί τη βάσει της δοθείσης τελευταίας προσφοράς κατά την προηγουμένη δημοπρασία. (άρθρο 6 παρ. 5 ΠΔ 270/1981)

Αν και η δεύτερη δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα, η εκμίσθωση μπορεί να γίνει με απευθείας συμφωνία, της οποίας τους όρους καθορίζει το δημοτικό συμβούλιο. (άρθρο 192 παρ.1 ΔΚΚ)

Άρθρο 22ο

Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

            Πληροφορίες για τον διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Εσόδων-Περιουσίας του Δήμου Λαγκαδά.

Λίστα Συνημμένων Αρχείων
Download this file (diakiriksi_02-07-2018.pdf)ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Λαγκαδά

Τηλέφωνο Επκοινωνίας. 2394 330022

Δημοτικό Πρόγραμμα Προστασίας αδέσποτων

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ

ΣΒΑΚ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ

CyberKids & CyberAlert

    

Ασφαλής εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και ειδικότερα με το internet.

Επισκεφθείτε το CyberKid μαζί με τα παιδιά σας ώστε να διασκεδάσετε και να ενημερωθείτε για το πώς μπορείτε να πλοηγηθείτε με ασφάλεια.

 

 

Διανυκτερεύοντα Φαρμακεία

στην πόλη του Λαγκαδά

Δρομολόγια Ο.Α.Σ.Θ.

Go to top