ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛHΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ – ΠΑΙΔΕΙΑΣ (Υ.Κ.Π.Α.Α.Π.)  ΚΑΙ ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ
 

Ο Δήμαρχος Λαγκαδά

προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοιχτό δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφοράς, βάσει  τιμής ως εξής:

α) τη χαμηλότερη τιμή για το σύνολο των ειδών και την ποσότητά τους για τα τμήματα:

·       ΤΜΗΜΑ 1 και ΤΜΗΜΑ 5 - Είδη παντοπωλείου,

·       ΤΜΗΜΑ 3 – Γάλα προσωπικού

·       ΤΜΗΜΑ 4 - Νερό

·       ΤΜΗΜΑ 7 - Άρτου-αρτοπαρασκευασμάτων-γλυκισμάτων  και

β) το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί της μέσης τιμής λιανικής πώλησης όπως αυτές πιστοποιούνται από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας Μητροπολιτική Ενότητα Θεσ/νίκης (http://www.pkm.gov.gr) για το σύνολο των ειδών και την ποσότητα τους για τα τμήματα:

·       ΤΜΗΜΑ 6 - Νωπά Κρέατα,

·       ΤΜΗΜΑ 8 - Οπωρολαχανικά, 

·       ΤΜΗΜΑ 9 - Κατεψυγμένα Λαχανικά και

·       ΤΜΗΜΑ 2  και ΤΜΗΜΑ 10 - Ελαιόλαδο. 

 

για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας «ειδών τροφίμων για τις ανάγκες της Υπηρεσίας Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Αθλητισμού – Παιδείας (Υ.Κ.Π.Α.Α.Π.) και του Δήμου Λαγκαδά», προϋπολογισμού 202.685,24 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 13% & 24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 176.458,60 ΦΠΑ : 26.226,64).

 

1. Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυμία

ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ

Ταχυδρομική διεύθυνση

Ν. ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ 2

Πόλη

ΛΑΓΚΑΔΑΣ

Ταχυδρομικός Κωδικός

57200

Χώρα

ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικός ΝUTS

ΕL 522

Τηλέφωνο

23943 30236

Φαξ

23940 20049

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Αρμόδιος για πληροφορίες

ΙΩΑΝΝΗΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL)

www.lagadas.gr

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL)

www.lagadas.gr

 

 

 

2. Στοιχεία Επικοινωνίας

α)       Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

β)       Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr

γ)       Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: την προαναφερθείσα  διεύθυνση: www.lagadas.gr

 

3. Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ειδών τροφίμων για τις ανάγκες λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου, η προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Λαγκαδά αλλά και νερών για τις ανάγκες των συνεδριάσεων τέλεσης των συλλογικών οργάνων του Δήμου Λαγκαδά καθώς και για το γραφείο Δημοσίων Σχέσεων του Δήμου και η προμήθεια ειδών τροφίμων για τις ανάγκες λειτουργίας της Υπηρεσίας Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης Αθλητισμού– Παιδείας (Υ.Κ.Π.Α.Α.Π.).            

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε δέκα (10) τμήματα όπως φαίνονται αναλυτικά παρακάτω:

ΤΜΗΜΑ 1: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, δαπάνης ύψους 39.113,08 € με Φ.Π.Α..

ΤΜΗΜΑ 2: ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ, δαπάνης ύψους 32.342,86 € με Φ.Π.Α..

ΤΜΗΜΑ 3: ΓΑΛΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ, δαπάνης ύψους 37.346,50 € με Φ.Π.Α.

ΤΜΗΜΑ 4: ΝΕΡΟ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ, δαπάνης ύψους 1.301,76 € με Φ.Π.Α.

ΤΜΗΜΑ 5: ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ Υ.Κ.Π.Α.Α.Π., δαπάνης ύψους 30.445,68 € με Φ.Π.Α.

ΤΜΗΜΑ 6: ΚΡΕΑΣ Υ.Κ.Π.Α.Α.Π., δαπάνης ύψους 10.873,85 € με Φ.Π.Α.

ΤΜΗΜΑ 7: ΑΡΤΟΣ ΚΑΙ ΑΡΤΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ Υ.Κ.Π.Α.Α.Π., δαπάνης ύψους 28.197,76 € με Φ.Π.Α.

ΤΜΗΜΑ 8: ΟΠΩΡΟΛΑΧΑΝΙΚΑ Υ.Κ.Π.Α.Α.Π., δαπάνης ύψους 18.129,04 € με Φ.Π.Α.

ΤΜΗΜΑ 9: ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΑ ΛΑΧΑΝΙΚΑ Υ.Κ.Π.Α.Α.Π., δαπάνης ύψους 1.979,76 € με Φ.Π.Α.

ΤΜΗΜΑ 10: ΕΛΑΙΟΛΑΔΟ Υ.Κ.Π.Α.Α.Π., δαπάνης ύψους 2.954,95 € με Φ.Π.Α.

Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό θα έχουν δικαίωμα να καταθέσουν προσφορά για όποιο τμήμα ή τμήματα επιθυμούν, με την προϋπόθεση να καλύπτουν το σύνολο των ειδών και των ποσοτήτων τους, του κάθε τμήματος που υποβάλλουν προσφορά.

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης ή μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού αντικειμένου.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο υπ΄ αριθμό 15/2017 τεύχος που περιλαμβάνεται στα τεύχη της παρούσας σύμβασης.

                   

4. Εναλλακτικές προσφορές και Αντιπροσφορές

Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές και σε περίπτωση υποβολής τους, απορρίπτονται, ως απαράδεκτες.

 

5. Εγγύηση συμμετοχής

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που καλύπτει το ένα (1) τοις εκατό (%) του ενδεικτικού προϋπολογισμού, χωρίς Φ.Π.Α. με ανάλογη στρογγυλοποίηση, ήτοι ποσό των χιλίων επτακοσίων εξήντα τεσσάρων ευρώ και πενήντα εννέα λεπτών 1.764,59 ευρώ, άλλως εγγυητική επιστολή συμμετοχής που καλύπτει το ένα (1) τοις εκατό (%) της προϋπολογισθείσας δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α. για τα τμήματα που συμμετέχουν.

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, ήτοι μέχρι επτά (7) μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.

 

6. Παραλαβή προσφορών

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 15/12/2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 16:00.

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, την 21-12-2017 ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 πμ..

 

7. Χρόνος ισχύος προσφορών

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα έξι (6) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.

Λίστα Συνημμένων Αρχείων
Download this file (PROKIRIKSI_signed.pdf)ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Download this file (MELETI_signed.pdf)ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
Download this file (diakiriksi_signed.pdf)ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Λαγκαδά

Τηλέφωνο Επκοινωνίας. 2394 330022

Δημοτικό Πρόγραμμα Προστασίας αδέσποτων

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

CyberKids & CyberAlert

    

Ασφαλής εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και ειδικότερα με το internet.

Επισκεφθείτε το CyberKid μαζί με τα παιδιά σας ώστε να διασκεδάσετε και να ενημερωθείτε για το πώς μπορείτε να πλοηγηθείτε με ασφάλεια.

 

 

Διανυκτερεύοντα Φαρμακεία

στην πόλη του Λαγκαδά

Δρομολόγια Ο.Α.Σ.Θ.

Go to top