Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Ο Δήμαρχος Λαγκαδά του Νομού Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη :

 

1.    Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 270/81 περί «καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών δι΄εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων».

2.    Του άρθρου 192 Ν.3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων & Κοινοτήτων» και του Ν.3852/10 «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης διοίκησης - πρόγραμμα Καλλικράτης»

3.    Το Π.Δ 34/1995 όπως τροποποιήθηκε με τις όμοιες διατάξεις του Ν.2471/99, σχετικά με τις εμπορικές μισθώσεις.

4.    Το Ν.4242/2014 (ΦΕΚ 50/28.02.2014 τεύχος Α')

5.    Τον Αστικό Κώδικα.

6.    Την υπ’ αριθμ. 01/2017 Απόφαση Συμβουλίου Τοπικής Κοινότητας Λαγκαδικίων

7.    Την υπ΄αριθ. 168/2017 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί καθορισμού του τρόπου χρήσης - εκμετάλλευσης του ακινήτου ως γήπεδο στάθμευσης.

8.    Την υπ΄αριθ. 323/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία αποφασίστηκε ο καθορισμός των όρων διεξαγωγής της πλειοδοτικής δημοπρασίας.

 

Π  Ρ  Ο  Κ  Η  Ρ  Υ  Σ  Σ  Ε  Ι

            Πλειοδοτική  φανερή, προφορική δημοπρασία εκμίσθωσης του ακινήτου με αριθμό 105 της Τοπικής κοινότητας Λαγκαδικίων, Δ.Ε Κορώνειας  του Δήμου Λαγκαδά, με ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς και με εγγύηση συμμετοχής στην δημοπρασία όπως περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα.  Ορίζεται ότι το εν λόγω οικόπεδο θα χρησιμοποιηθεί ως γήπεδο ιδιωτικής στάθμευσης του μισθωτή, αποκλειόμενης οποιασδήποτε εμπορικής εκμετάλλευσης.Ο μισθωτής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος να εξασφαλίσει τυχόν απαιτούμενες αδειοδοτήσεις και υποχρεούται να τηρεί όλους τους κανόνες ασφαλείας που ορίζει η κείμενη νομοθεσία , κατά τη χρήση του εν λόγω οικοπέδου ως χώρου στάθμευσης.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ- ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΑΡΙΘ.ΤΕΜΑΧΙΟΥ

 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΕΚΤΑΣΗ

ΤΕΜΑΧΙΟΥ

ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΟΡΙΟ ΕΤΗΣΙΟΥ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ

( € / ΕΤΗΣΙΩΣ)

ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

(€)

Οικόπεδο 105 του Ο.Τ 25 της Τ.Κ Λαγκαδικίων

" Συνοικισμός Λαγκαδικίων"

105

338,00 τ.μ

180,00€

90,00€

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Άρθρο 10

Τόπος και χρόνος διεξαγωγής του διαγωνισμού

           Η δημοπρασία θα διενεργηθεί στο κεντρικό δημοτικό κατάστημα, ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής δημοπρασιών την εικοστή πέμπτη (25η) του μηνός Ιουλίου, έτους 2017, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 10:30΄π.μ.

Άρθρο 20

Δημοσίευση διακήρυξης

    Η δημοπρασία θα δημοσιευθεί με επιμέλεια του Δημάρχου δέκα (10) ημέρες πριν την διενέργεια της δημοπρασίας δια τοιχοκολλήσεως αντιγράφου στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου. Επίσης θα αναρτηθεί και στο διαδίκτυο βάσει του Ν.3861/10 και στο site του Δήμου.

Άρθρο 30

Χρονική Διάρκεια μίσθωσης

    Η διάρκεια της μίσθωσης ορίζεται σε πέντε (5) έτη και αρχίζει από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης μετά τον προβλεπόμενο έλεγχο από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης.

Άρθρο 40

 Πραγματική Κατάσταση μισθίου

    Ο Δήμος δεν φέρει καμία ευθύνη απέναντι στον μισθωτή για την πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται το μίσθιο, της οποίας  έχει λάβει γνώση, ούτε για την ύπαρξη οιασδήποτε δουλείας. Κατά συνέπεια δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη για τυχόν πραγματικά ή νομικά ελαττώματα του μισθίου μη υποχρεούμενος σε επιστροφή ή μείωση του μισθώματος ή αποζημίωσης του μισθωτή. Ο μισθωτής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την έκδοση τυχόν απαιτούμενων αδειών και υποχρεούται να τηρεί όλους τους κανόνες ασφαλείας της κείμενης νομοθεσίας , κατά τη χρήση του εν λόγω οικοπέδου ως χώρου στάθμευσης. Ακόμα αποκλείεται από τον μισθωτή η μονομερής λύση της σχετικής σύμβασης σε περίπτωση που υπάρξει οποιοδήποτε πρόβλημα κατά την χρήση του εν λόγω ακινήτου ως χώρου σταθμεύσεως.

Άρθρο 50

Διατήρηση μισθίου

    Ο μισθωτής έχει υποχρέωση να εκμεταλλεύεται το μίσθιο με επιμέλεια, τις υπέρ αυτού δουλείες και σύμφωνα με τον προορισμό του και ιδίως να φροντίζει για την διατήρησή του σε καλή κατάσταση, ώστε να είναι παραγωγικό.

     Γενικά οφείλει να το προστατεύει από κάθε καταπάτηση τρίτου με τις προσήκουσες αγωγές, οι οποίες του εκχωρούνται. Για τυχόν αμέλειά του ευθύνεται έναντι του Δήμου,ο οποίος διατηρεί το δικαίωμα άσκησης κάθε ένδικου μέσου για την περιφρούρηση των συμφερόντων του.

    Όσο διαρκεί η μίσθωση, δεν υποχρεούται να προβεί σε καμιά επωφελή, αναγκαία ή μη, δαπάνη επί του μισθίου, κάθε δε προσθήκη ή κατασκευή που τυχόν θα γίνει από τον μισθωτή,  θα μπορεί να λάβει χώρα μόνο μετά από έγγραφη άδεια του Δήμου (ΑΠ 724/1995) και την λήψη των σχετικών αδειών από τις αρμόδιες αρχές, εφόσον αυτές απαιτούνται από τον νόμο. Κάθε μεταβολή , επισκευή, προσθήκη ή κατασκευή που θα πραγματοποιηθεί από τον μισθωτή θα παραμείνει κατά την λήξη ή τυχόν λύση της μίσθωσης σε όφελος του μισθίου, χωρίς δικαίωμα του μισθωτή για αποζημίωση ή αφαίρεση των τυχόν μη κινητών προσθηκών. Ο εκμισθωτής πάντως τηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει εάν κρίνει προς τούτο, την επαναφορά του μισθίου στην κατάσταση στην οποία αυτό παρελήφθη με δαπάνες του μισθωτή που το παρέλαβε, αλλιώς ευθύνεται σε αποζημίωση υπέρ του Δήμου. (άρθρο 3 παρ.2Γ περ.ζ ΠΔ 270/1981)

Τέλος ορίζεται ότι το εν λόγω οικόπεδο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά ως γήπεδο στάθμευσης του μισθωτή, αποκλειόμενης οποιασδήποτε εμπορικής εκμετάλλευσης του.

Άρθρο 60

Μεταβίβαση μισθωτικής σχέσης /Υπεκμίσθωση

    Απαγορεύεται η υπεκμίσθωση του μισθίου από τον μισθωτή ή η με οποιονδήποτε  τρόπο παραχώρηση της χρήσης του μισθίου από τον μισθωτή  σε τρίτους, εκτός από την περίπτωση βαριάς νόσου του μισθωτή, όπου υπάρχει η δυνατότητα να μεταβιβάσει ολοκληρωτικά τη μισθωτική σχέση σε τρίτον μέσα σε ένα έτος από την επέλευση της νόσου. Σε περίπτωση θανάτου του μισθωτή, το δικαίωμα αυτό μπορούν να ασκήσουν ο σύζυγος ή τα τέκνα του μέσα σε ένα (1) έτος από την αποδοχή της κληρονομίας (άρθρο 12 παρ.1 Π.Δ.34/1995). Για τη μεταβίβαση της μισθωτικής σχέσης απαιτείται σύμβαση μεταξύ του μισθωτή και εκείνου προς τον οποίο γίνεται η μεταβίβαση καθώς και έγγραφη αναγγελία της σύμβασης από εκείνον που μεταβιβάζει προς τον εκμισθωτή, που να περιέχει τους όρους της σύμβασης. Εκείνος που μεταβιβάζει ενέχεται εις ολόκληρον με εκείνον προς τον οποίο έγινε η μεταβίβαση για τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη μίσθωση, οι οποίες υπήρχαν κατά το χρόνο της μεταβίβασης.

Άρθρο 70

Εγγυήσεις

Για την συμμετοχή στην δημοπρασία απαιτείται εγγύηση συμμετοχής  σε ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%) επί του ορίου πρώτης προσφοράς, επί της συνολικής διάρκειας της μίσθωσης (παρ.2Γγ άρθρο 3 Π.Δ. 270/81). Η εγγυητική  επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό αντικαθίσταται μετά την υπογραφή της σύμβασης με άλλη (καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης), ποσού ίσου προς 10%, επί του επιτευχθέντος μισθώματος επί της συνολικής διάρκειας της μίσθωσης, για την εξασφάλιση της έγκαιρης καταβολής του μισθώματος και την τήρηση όλων των όρων του μισθωτηρίου. (παρ.2Γδ άρθρο 3 Π.Δ. 270/81). Η εγγυητική θα παραμείνει στην κατοχή του Δήμου σε όλη την διάρκεια της μισθώσεως, θα αποδοθεί δε στον μισθωτή μετά την λήξη της σύμβασης και την κατά τους όρους αυτής εκπλήρωσης όλων των υποχρεώσεων του μισθωτή.

Άρθρο 88

Εγγυητής

     Ο πλειοδότης οφείλει να παρουσιάσει αξιόχρεο εγγυητή, ο οποίος θα υπογράψει μετά την λήξη της δημοπρασίας τα αντίστοιχα πρακτικά, ευθυνόμενος αλληλέγγυα και εξ΄ολοκλήρου υπεύθυνος μαζί με τον πλειοδότη, για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

Άρθρο 90

Σύμβαση

    Ο τελευταίος πλειοδότης υποχρεούται μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση σε αυτόν της απόφασης του αποτελέσματος της δημοπρασίας να προσέλθει με τον εγγυητή του για την σύνταξη και την υπογραφή της σύμβασης, διαφορετικά η εγγύηση που κατέθεσε για να συμμετάσχει στην δημοπρασία καταπίπτει υπέρ του Δήμου λόγω ποινής χωρίς δικαστική παρέμβαση. Θεωρείται δε ότι η σύμβαση καταρτίστηκε οριστικά εφόσον έχει παρέλθει η προθεσμία των δέκα (10) ημερών χωρίς την προσέλευσή του, υπό τον όρο της έγκρισης του αποτελέσματος του διαγωνισμού από την ανωτέρω επιτροπή. Ταυτοχρόνως αποκλείονται  από την συμμετοχή  σε διαγωνισμό  για την μίσθωση  του ακινήτου για το οποίο κηρύχθηκαν έκπτωτοι.

Ενεργείται δε αναπλειστηριασμός, με την επιφύλαξη υπέρ του ΟΤΑ του δικαιώματος να καταλογίσει σε βάρος αυτού και του εγγυητή του και την επί έλαττον διαφορά του μισθώματος, το οποίο θα επιτευχθεί κατά τον επαναληπτικό διαγωνισμό για τον υπόλοιπο  χρόνο της μίσθωσης.

Άρθρο 100

Προθεσμία καταβολής του μισθώματος

    Το μίσθωμα θα προκαταβάλλεται κάθε χρόνο το πρώτο δεκαπενθήμερο του Μαρτίου,για ολόκληρο το έτος, στο ταμείο του Δήμου Λαγκαδά. Το πρώτο μίσθωμα θα καταβληθεί την ημέρα της υπογραφής του συμφωνητικού και θα προηγείται της υπογραφής. Σε περίπτωση καθυστέρησης για οποιοδήποτε λόγο κάποιου μισθώματος, ο ενοικιαστής υποχρεούται στην καταβολή νόμιμου τόκου υπερημερίας, ανεξάρτητα  από το δικαίωμα του Δήμου  να κηρύξει  έκπτωτο τον ενοικιαστή και να ενεργήσει σε βάρος αυτού και του εγγυητή του αναπλειστηριασμό.

Άρθρο 110

Αναπροσαρμογή μισθώματος

    Καμία ελάττωση του μισθώματος δεν επιτρέπεται για κανένα λόγο. Ενώ η αναπροσαρμογή του ορίζεται  ετησίως, σε ποσοστό 3% επιπλέον του δείκτη τιμών καταναλωτή, επί του ετήσιου μισθώματος του εκάστοτε προηγούμενου μισθωτικού έτους.

Άρθρο 120

 Λύση Σύμβασης

Η καταγγελία της μίσθωσης επιτρέπεται για τους λόγους που προβλέπει το Π.Δ. 34/95 και ο Αστικός Κώδικας. Το άρθρο 66 του Εισαγωγικού Νόμου του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας εφαρμόζεται και εδώ. (άρθρο 15 Π.Δ. 34/95)

Οι μισθώσεις που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του π.δ. 34/1995 και συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος διέπονται από τους συμβατικούς όρους τους, τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και του π.δ. 34/1995, με την εξαίρεση των άρθρων 5-6, 16-18, 2026, 27 παρ. 2, 28-40, 43, 46 και 47 αυτού.

Οι μισθώσεις του ανωτέρω εδαφίου ισχύουν για τρία (3) έτη, ακόμη και αν έχουν συμφωνηθεί για βραχύτερο ή για αόριστο χρόνο, και μπορεί να λυθούν με νεότερη συμφωνία που αποδεικνύεται με έγγραφο βέβαιης χρονολογίας. Η καταγγελία γίνεται εγγράφως και τα έννομα αποτελέσματά της επέρχονται τρεις (3) μήνες από την κοινοποίησή της.

Επίσης ο Δήμος μπορεί να προβεί σε μονομερή λύση της εκμίσθωσης χωρίς καμία αποζημίωση του μισθωτή και δικαστική παρέμβαση, εφόσον διαπιστωθεί ότι δεν τηρήθηκε οποιοσδήποτε από τους όρους της ανάθεσης ή ότι αξιοποιείται για διαφορετικό λόγο από ιδιωτικό χώρο στάθμευσης. Στην περίπτωση αυτή ο Δήμος Λαγκαδά ειδοποιεί τον μισθωτή εγγράφως για την εντός δεκαπέντε (15) ημερών αποχώρηση του από το μίσθιο, με ταυτόχρονη κατάπτωση της εγγυητικής του επιστολής καλής εκτέλεσης , καθώς και τυχόν λοιπές συνέπειες του, οι οποίες προκύπτουν από την κείμενη νομοθεσία και της παρούσας.

Άρθρο 130

Παράδοση μισθίου

    Μετά την λήξη ή λύση της σύμβασης για οιονδήποτε λόγο, ο μισθωτής εντός δεκαπέντε ημερών (15) από την κοινοποίηση του σχετικού εγγράφου υποχρεούται να  αποδώσει το κατάστημα ελεύθερο και σε καλή κατάσταση μετά τις τυχόν προσθήκες και βελτιώσεις του.  Τα υλικά αυτά θα παραμείνουν για όφελος του Δήμου , χωρίς αποζημίωση.

    Επίσης οφείλει να αποκαταστήσει με δικές του δαπάνες τυχόν ζημίες που προκάλεσε στον χώρο. Οποιαδήποτε φθορά ή βλάβη θα βαρύνει αυτόν. Σε αντίθετη περίπτωση υποχρεούται να αποζημιώσει τον Δήμο, ο οποίος με βάση έκθεσης εκτίμησης ζημίας ή παράλειψης που θα συντάξει η τεχνική υπηρεσία του Δήμου, το ποσό του οποίου θα βεβαιώσει η ταμειακή υπηρεσία για την είσπραξη και γενικά κάθε οφειλή που απορρέει από την χρήση του μισθίου.

    Επιπλέον σε περίπτωση μη έγκαιρης παράδοσης του μισθίου, ο μισθωτής θα ευθύνεται στην καταβολή στον εκμισθωτή του ποσού ίσου με το 1/10 του καταβαλλόμενου κατά την λήξη ή διάλυση της μίσθωσης μηνιαίου μισθώματος για κάθε μέρα παραμονής του στο μίσθιο, μετά την 16η ημέρα από την λήξη της μίσθωσης ή διάλυσής της, λόγω ποινικής ρήτρας και αποζημιώσεως, που συνομολογείται ρητά με το παρόν, ανεξάρτητα του δικαιώματος του εκμισθωτή να ζητήσει και οποιαδήποτε άλλη περαιτέρω αποζημίωση του και του δικαιώματος του προς έξωση του μισθωτή από το μίσθιο κατά τις διατάξεις του  νόμου. Στην περίπτωση αυτή η εγγυητική του άρθρου 7 της παρούσης, θα καταπίπτει σε όφελος του εκμισθωτή αυτοδικαίως και χωρίς δικαστική μεσολάβηση, λόγω ποινικής ρήτρας.

Άρθρο 140

 Γενικές Υποχρεώσεις του Μισθωτή

Ο μισθωτής είναι υποχρεωμένος:

1.            Να χρησιμοποιεί το μίσθιο χωρίς να θίγει την ησυχία, την υγεία, την εργασία, την ασφάλεια και τα χρηστά ήθη των δημοτών.

2.            Τον μισθωτή βαρύνουν οι δαπάνες συντήρησης και λειτουργίας του μισθίου καθώς και τα πάσης φύσεως τέλη, ήτοι δημοτικά τέλη καθαριότητας κλπ.

3.            Ο μισθωτής μετά την υπογραφή της σύμβασης και πριν την χρήση του ακινήτου ως χώρου στάθμευσης , οφείλει να εξασφαλίσει τυχόν απαιτούμενες αδειοδοτήσεις  που προβλέπονται από τον νόμο και υποχρεούται να τηρεί όλους τους κανόνες ασφαλείας που ορίζει η κείμενη νομοθεσία (πχ περίφραξη του χώρου) , κατά τη χρήση του εν λόγω οικοπέδου ως χώρου στάθμευσης.

Η παράβαση από τον μισθωτή  και ενός μόνου όρου (όλοι είναι ουσιώδεις) της διακήρυξης  αποτελεί λόγο έκπτωσής του, κατάπτωση της ποινικής ρήτρας της εγγυήσεως και αποβολή του από τον χώρο χωρίς δικαστική παρέμβαση και χωρίς οποιασδήποτε αποζημίωσης από το Δήμο.

Άρθρο 150

Κατάθεση προσφορών

Οι προσφορές θα γίνουν για μεν τα φυσικά πρόσωπα από τον ίδιο ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του, τα δε νομικά πρόσωπα από τον νόμιμο εκπρόσωπο τους όπως ορίζεται κατωτέρω.

 Αποδεικτικά έγγραφα εκπροσώπησης

·         Για τις ομόρρυθμες και ετερόρρυθμες εταιρείες (Ο.Ε και Ε.Ε) από τον νόμιμο εκπρόσωπο της, όπως ορίζεται στο καταστατικό τους και τις τυχόν τροποποιήσεις του (επικυρωμένα αντίγραφα από δικηγόρο ή από δημόσια αρχή),  ενώ στις εταιρείες  περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) από τον διαχειριστή της, αντίστοιχο ΦΕΚ.

·          Σε περίπτωση Α.Ε επικυρωμένο απόσπασμα πρακτικών του Δ.Σ  με το οποίο αποφασίζεται η συμμετοχή στην δημοπρασία και ορίζεται ο εκπρόσωπος της με δικαίωμα υπογραφής της προσφοράς, το καταστατικό της Α.Ε (αντίστοιχο ΦΕΚ) και κάθε τροποποίησή του.

Εφόσον τα φυσικά ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι των νομικών προσώπων συμμετέχουν στην δημοπρασία με αντιπροσώπους, απαιτείται η προσκόμιση παραστατικού νόμιμης εκπροσώπησης ήτοι συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.

Άρθρο 160

Ελάχιστο όριο προσφοράς

    Ελάχιστο όριο της πρώτης προσφοράς ορίζεται το ποσό των εκατόν ογδόντα ευρώ ( 180,00 €) ετησίως.

Άρθρο 170

Δικαιολογητικά συμμετοχής

    Δεκτοί στην δημοπρασία γίνονται Έλληνες πολίτες, αλλοδαποί πολίτες ημεδαπά και αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που δραστηριοποιούνται νόμιμα στην Ελλάδα.

Απαιτείται να καταθέσουν επί ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω δικαιολογητικά, τα οποία πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία διενέργειας της δημοπρασίας, είτε πρωτότυπα ή  φωτοαντίγραφα ευανάγνωστα. Όσον αφορά για αλλοδαπά πρόσωπα επικυρωμένα από δικηγόρο ή δημόσια αρχή.

1.            Αστυνομική ταυτότητα σε φωτοαντίγραφο είτε πρόκειται για φυσικό ή νομικό πρόσωπο, καθώς και του αξιόχρεου εγγυητή του.

2.            Υπεύθυνη δήλωση από το φυσικό ή νομικό πρόσωπο στην οποία θα γράφεται :                             

α) Η αποδοχή ορισμού αξιόχρεου εγγυητή με πλήρη προσδιοριστικά στοιχεία του (Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κατοικίας, τηλέφωνο κ.λ.π), καθώς και το Α.Φ.Μ του,    

β) ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων της διακήρυξης και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα,  παραιτούμενος του δικαιώματος της διζήσεως ή διαιρέσεως.  

Υπεύθυνη δήλωση καταθέτει και ο εγγυητής  (σχετική παράγρ. 2α, 2β) περί αποδοχής ορισμού του και ότι έλαβε πλήρη γνώση των όρων της διακήρυξης και τους αποδέχεται ανεπιφύλακτα, παραιτούμενος του δικαιώματος της διζήσεως ή διαιρέσεως.                          

3.     Πιστοποιητικό :  φορολογικής ενημερότητας του ιδίου.

4.     Πιστοποιητικό  φορολογικής ενημερότητας του εγγυητή.

5.     Βεβαίωση της ταμειακής υπηρεσίας του Δήμου, περί μη ύπαρξης ληξιπρόθεσμων οφειλών του υποψηφίου(Δημοτική ενημερότητα), καθώς και του εγγυητή εφόσον είναι δημότης του Δήμου μας.

6.            Κατάθεση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής στον διαγωνισμό αναγνωρισμένης τράπεζας ή γραμμάτιο εγγυήσεως του ταμείου παρακαταθηκών και δανείων ποσού ίσου με το 10% του οριζομένου στην διακήρυξη (άρθρο 16) ελαχίστου  ορίου πρώτης προσφοράς, βάσει του τύπου (Έτη Χ ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς (ετησίως)  Χ 10%), ήτοι ποσού ενενήντα ευρώ (90,00 €).

    Οι εγγυήσεις συμμετοχής των υπόλοιπων διαγωνιζομένων οι οποίοι δεν ανακηρύχθηκαν  νικητές επιστρέφονται.

7.            Εφόσον πρόκειται για εταιρεία πιστοποιητικά από αρμόδια υπηρεσία από τα οποία να προκύπτει ότι, δεν τελεί υπό εκκαθάριση ή διαδικασία εκκαθάρισης, περί μη λύσεως ή δεν κηρύχθηκε σε πτώχευση,  ή διαδικασίας κήρυξης σε πτώχευση, ούτε κατατέθηκε αίτηση πτωχεύσεως.

    Τα ως άνω δικαιολογητικά θα κατατίθενται για έλεγχο στην αρμόδια επιτροπή μέχρι και την ημέρα της δημοπρασίας και συγκεκριμένα μία (1) ώρα πριν την έναρξή της στο πρωτόκολλο του Δήμου με υποβολή σχετικής αίτησης ή στην επιτροπή διαγωνισμού. Ενδιαφερόμενοι που θα καταθέσουν τους φακέλους με τα δικαιολογητικά εκπρόθεσμα αποκλείονται από τον διαγωνισμό.

Άρθρο 180

Τρόπος διενέργειας του διαγωνισμού

    Η δημοπρασία είναι πλειοδοτική φανερή και προφορική και διεξάγεται κατά την καθορισμένη ημέρα και ώρα από την αρμόδια επιτροπή δημοπρασιών σε δημόσια συνεδρίαση. Η δημοπρασία μπορεί να συνεχίζεται και πέραν της ώρας λήξης του διαγωνισμού, εφόσον εξακολουθούν χωρίς διακοπή οι προσφορές. Σχετικά με την συνέχιση της δημοπρασίας, αποφασίζει η αρμόδια επιτροπή και η απόφαση της αυτή καταχωρείται στα πρακτικά.

    Αν κάποιος πλειοδοτεί για λογαριασμό άλλου οφείλει να το δηλώσει πριν την έναρξη της δημοπρασίας στην  επιτροπή, προσκομίζοντας πληρεξούσιο, ειδάλλως θεωρείται ότι μετέχει για δικό του λογαριασμό.

Ø     Η επιτροπή δημοπρασίας παραλαμβάνει τα δικαιολογητικά και τις εγγυήσεις και καταχωρεί στο πρακτικό διενέργειας της δημοπρασίας τους ενδιαφερόμενους κατά σειρά προσέλευσης καθώς και τα δικαιολογητικά συμμετοχής τους.

Ø     Στην συνέχεια η επιτροπή μονογράφει ένα προς ένα τα δικαιολογητικά και ελέγχει την πληρότητα και ορθότητα των δικαιολογητικών.

Ø     Ακολούθως δέχεται προφορικά τις οικονομικές προσφορές από εκείνους που έχουν υποβάλλει νομίμως όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Οι προσφορές των πλειοδοτών αναγράφονται στα πρακτικά κατά σειρά εκφωνήσεως μετά του ονοματεπωνύμου του πλειοδότη.

Κάθε προσφορά είναι δεσμευτική για κάθε πλειοδότη, η δέσμευση αυτή μεταφέρεται αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο πλειοδότη.

Για να γίνει δεκτή η προσφορά πρέπει να υπερβαίνει το ελάχιστο όριο πρώτης προσφοράς  ή μετά την έναρξη της δημοπρασίας το εκάστοτε αποτέλεσμα αυτής κατά ένα ευρώ (1,00 €) τουλάχιστον.

Ø     Μετά την λήξη της δημοπρασίας, το πρακτικό διενέργειας του διαγωνισμού υπογράφεται από τα μέλη της επιτροπής, τον τελευταίο πλειοδότη και τον εγγυητή του, ευθυνόμενος αλληλέγγυα και εξ΄ ολοκλήρου υπεύθυνος μαζί με τον πλειοδότη για την εκπλήρωση των όρων της σύμβασης.

Ø     Αν ο πλειοδότης αρνηθεί να υπογράψει τα πρακτικά καλείται από τον πρόεδρο της επιτροπής εγγράφως να συμμορφωθεί εντός προθεσμίας (48) ωρών.

Ø     Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία, ο διαγωνισμός επαναλαμβάνεται σε βάρος του αναδειχθέντος πλειοδότη και εγγυητή αυτού, με ελάχιστο όριο προσφοράς το επ΄ ονόματι του κατακυρωθέν ποσό και καταπίπτει σε βάρος του η κατατεθείσα εγγύηση συμμετοχής.

    Στα πρακτικά της επιτροπής αναγράφονται και εκείνοι οι ενδιαφερόμενοι οι οποίοι αποκλείονται από την πλειοδοσία  επειδή δεν πληρούν τους προβλεπόμενους όρους της διακήρυξης.

Άρθρο 190

Κατακύρωση αποτελέσματος διαγωνισμού

1.            Μετά το πέρας της δημοπρασίας η επιτροπή διαγωνισμού υποβάλλει τα δικαιολογητικά συμμετοχής και το πρακτικό διενέργειας του διαγωνισμού στην οικονομική επιτροπή, η οποία αποφασίζει περί της κατακυρώσεως ή μη του αποτελέσματος του διαγωνισμού. Η απόφαση αυτή υπόκεινται σε έλεγχο από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης.

2.            Η οικονομική επιτροπή μπορεί με αιτιολογημένη απόφασή της να μην αποδεχθεί το αποτέλεσμα, αν το κρίνει ασύμφορο  και να μην το κατακυρώσει στον τελευταίο πλειοδότη ή να ακυρώσει τον διαγωνισμό λόγω παραβάσεως τύπου της διαδικασίας ή άλλο λόγο.

Στις περιπτώσεις αυτές ο πλειοδότης και οι λοιποί συμμετέχοντες στον διαγωνισμό δεν έχουν καμία αξίωση ή δικαίωμα αποζημίωσης κατά του Δήμου λόγω μη έγκρισης του πρακτικού της δημοπρασίας από το κατά το νόμο αρμόδιο όργανο ή την εποπτεύουσα αρχή του, καθώς και για τυχόν βραδύτητα κοινοποίησης της εγκριτικής για οποιονδήποτε λόγο.

3.            Η κοινοποίηση της κατακυρωτικής απόφασης στον τελευταίο πλειοδότη γίνεται με επιδοτήριο έγγραφο το οποίο υπογράφεται από τον παραδούς και παραλαβόντα. Σε περίπτωση απουσίας ή άρνησης του πλειοδότη να το παραλάβει, θυροκολλείται στο κατάστημα ή στην κατοικία αυτού και συντάσσεται έκθεση την οποία υπογράφουν δύο μάρτυρες. Η έκθεση αυτή κοινοποιείται στον εγγυητή του πλειοδότη.

Άρθρο 200

Επανάληψη δημοπρασίας

    Η δημοπρασία επαναλαμβάνεται κατόπιν αποφάσεως του Δημοτικού Συμβουλίου όταν:

1)            Όταν η δημοπρασία δεν φέρει αποτέλεσμα.

2)            Το αποτέλεσμα δεν εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο ή την αρμόδια διοικητική αρχή λόγω ασύμφορου αποτελέσματος ή σφάλματος στην διενέργεια της δημοπρασίας.

3)            Μετά την κατακύρωση ο τελευταίος πλειοδότης και ο εγγυητής αρνούνται να υπογράψουν τα πρακτικά, ή δεν προσέλθει εμπρόθεσμα στην υπογραφή της σύμβασης. Στην περίπτωση αυτή επαναλαμβάνεται σε βάρος του τελευταίου πλειοδότη και εγγυητή ως ελάχιστο δε όριο προσφοράς ορίζεται στο όνομα αυτού κατακυρωτικό ποσό , το οποίο είναι δυνατό να μειωθεί με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

    Η επαναληπτική δημοπρασία γνωστοποιείται με περιληπτική διακήρυξη του δημάρχου αναφερόμενη στους όρους της πρώτης διακήρυξης ή και τροποποίησης αυτής και δημοσιεύεται πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν την διεξαγωγής της δημοπρασίας.

Άρθρο 210

Πληροφόρηση ενδιαφερομένων

    Πληροφορίες για τον διαγωνισμό παρέχονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από το Τμήμα Εσόδων-Περιουσίας του Δήμου Λαγκαδά.

Λίστα Συνημμένων Αρχείων
Download this file (diakiriksi1.pdf)ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Μαζί αποφασίζουμε

Ο Δήμος Λαγκαδά εγκαινιάζει τη δράση ανοιχτής διαβούλευσης «Μαζί Αποφασίζουμε».

Προωθούμε την ανοιχτή συζήτηση και την συμμετοχή όλων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων που αφορούν στον Δήμο μας

Κάντε κλικ για περισσότερα...

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Λαγκαδά

Τηλέφωνο Επκοινωνίας. 2394 330022

Δημοτικό Πρόγραμμα Προστασίας αδέσποτων

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

CyberKids & CyberAlert

    

Ασφαλής εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και ειδικότερα με το internet.

Επισκεφθείτε το CyberKid μαζί με τα παιδιά σας ώστε να διασκεδάσετε και να ενημερωθείτε για το πώς μπορείτε να πλοηγηθείτε με ασφάλεια.

 

 

Διανυκτερεύοντα Φαρμακεία

στην πόλη του Λαγκαδά

Δρομολόγια Ο.Α.Σ.Θ.

Go to top