ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ο ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ

1. Προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου-κρασπέδων-πλακοστρώσεων Δ.Ε. Σοχού, Δήμου Λαγκαδά, για το έτος 2017», με προϋπολογισμό 50.000,00 € με αναθεώρηση και Φ.Π.Α..

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών :

α) κατηγορία ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με προϋπολογισμό 40.235,05 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα).

ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

29.650,00

ΓΕ & ΟΕ (18%)

5.337,00

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

34.987,00

ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ (15%)

5.248,05

ΣΥΝΟΛΟ Σ1

40.235,05

ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ

87,53

ΣΥΝΟΛΟ Σ2

40.322,58

(Φ.Π.Α. 24%)

9.677,42

ΣΥΝΟΛΟ

50.000,00

 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση των συμβατικών τευχών  (Διακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λ.π) στην ιστοσελίδα του Δήμου Λαγκαδά (www.lagadas.gr) ή να τα παραλάβουν από την έδρα της υπηρεσίας που βρίσκεται επί της οδού Λουτρών 14 στην πόλη του Λαγκαδά, μέχρι τις 27 Απριλίου ημέρα Πέμπτη. Το έντυπο οικονομικής προσφοράς, που θα συμπληρωθεί από τους διαγωνιζόμενους διατίθεται από τα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Λαγκαδά (οδός Λουτρών 14, Λαγκαδάς, Τ.Κ. 57200). Πληροφορίες στο τηλέφωνο 23943-31075, FAX 23943-31070, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία Κίτσογλου Σάββας, πολιτικός μηχ/κός της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δ. Λαγκαδά.

3.  Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 02 Μαϊου, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. (ώρα λήξης) στην

     αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λαγκαδά από την αρμόδια Επιτροπή διαγωνισμών.

     Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν διεξαχθεί η δημοπρασία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν       διεξαχθεί μεν αλλά δεν κατατεθεί καμία προσφορά, θα διενεργηθεί σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με fax πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν την νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και την ίδια ώρα.  Η ίδια διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.

Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει σύμφωνα με τον «συνοπτικό διαγωνισμό» του άρθρου 117 του Ν.4412/2016 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού.

Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων, θα συνταχθεί και θα υποβληθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 125 του ν. 4412/2016.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Η συνολική προθεσμία του έργου, ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης. 

4. Δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό:

Α) Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ή ενώσεις αυτών που δραστηριοποιούνται  σε έργα κατηγορίας  Εργασιών Οδοποιίας (να είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχειρήσεων και να ανήκουν στην Α1 τάξη και άνω για έργα κατηγορίας Οδοποιίας ή να είναι εγγεγραμμένοι στα αντίστοιχα Νομαρχιακά Μητρώα)  και που είναι εγκατεστημένα σε:

α) σε κράτος-μέλος της Ένωσης,

β) σε κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),

γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.

 Β)  Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης.[i],

Γ)  Οι ενώσεις οικονομικών φορέων συμμετέχουν υπό τους όρους των παρ. 2, 3 και 4 του άρθρου 19 και των παρ. 1 (ε)  και 3 (β)του άρθρου 76  του ν. 4412/2016.

Δεν απαιτείται από τις εν λόγω ενώσεις να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Σε περίπτωση που η ένωση αναδειχθεί ανάδοχος η νομική της μορφή πρέπει να είναι τέτοια που να εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός και μοναδικού φορολογικού μητρώου για την ένωση (πχ κοινοπραξία).

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 806,00 και ισχύ τουλάχιστον έξι (6) μηνών και 30 ημερών, από την ημερομηνία δημοπράτησης, δηλαδή πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον μέχρι τις 01/12/2017.

6. Το έργο περιλαμβάνεται στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στον προϋπολογισμό του Δήμου Λαγκαδά του έτους 2017 με την ένδειξη Κ.Α. 02.30.7333.008 Υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, καθώς και της κράτησης ύψους 0,06% υπέρ των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 ν. 4013/2011, ως ισχύει μέχρι σήμερα.

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από την Αναθέτουσα Αρχή που είναι ο Δήμος Λαγκαδά με το αρμόδιο όργανο. 

 

[i]         Πρβλ περ. ε παρ. 1 άρθρου 91 ν. 4412/2016.

 

Μαζί αποφασίζουμε

Ο Δήμος Λαγκαδά εγκαινιάζει τη δράση ανοιχτής διαβούλευσης «Μαζί Αποφασίζουμε».

Προωθούμε την ανοιχτή συζήτηση και την συμμετοχή όλων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων που αφορούν στον Δήμο μας

Κάντε κλικ για περισσότερα...

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Λαγκαδά

Τηλέφωνο Επκοινωνίας. 2394 330022

Δημοτικό Πρόγραμμα Προστασίας αδέσποτων

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

CyberKids & CyberAlert

    

Ασφαλής εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και ειδικότερα με το internet.

Επισκεφθείτε το CyberKid μαζί με τα παιδιά σας ώστε να διασκεδάσετε και να ενημερωθείτε για το πώς μπορείτε να πλοηγηθείτε με ασφάλεια.

 

 

Διανυκτερεύοντα Φαρμακεία

στην πόλη του Λαγκαδά

Δρομολόγια Ο.Α.Σ.Θ.

Go to top