μενού

ΘΕΜΑ: « Ορισμός Αντιδημάρχου ως Προέδρου Επιτροπής Ποιότητας Ζωής».

Απόφαση αρ.: 760/2019

Ο Δήμαρχος Δήμου Λαγκαδά Νομού Θεσσαλονίκης

Έχοντας υπόψη:

  1. Τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (87 Α’), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 του N. 4555/18 (133 Α') και αντικαταστάθηκε εκ νέου από την παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 4623/19 (134 Α’), σύμφωνα με τις οποίες η Οικονομική Επιτροπή και η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αποτελούνται από τον Δήμαρχο ή τον οριζόμενο από αυτόν Αντιδήμαρχο,

  2. Την υπ’αρ. 146/01-09-2019 απόφαση της 30ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαγκαδά περί εκλογής των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λαγκαδά για τη θητεία από 01-09-2019 έως την 31-10-2021,

  3. Την υπ’αρ. 756/02-09-2019 απόφαση Δημάρχου Λαγκαδά περί ορισμού Αντιδημάρχων, μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφών,

  4. Την υπ’αρ. 90/59849/21-8-2019 (ΑΔΑ : ΨΞ23465ΧΘ7-Ι08) εγκύκλιο του Υπουργού Εσωτερικών περί διαδικασίας συγκρότησης και εκλογής των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,

  5. Τις παρούσες υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου Λαγκαδά,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ορίζει ως Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Λαγκαδά για θητεία από 3-9-2019 και έως την 01-09-2020, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου τον Αντιδήμαρχο κ. Τζανή Μιχαήλ.

ΕΣΩΤ.ΔΙΑΝΟΜΗ :

 

1) Ορισθέντα Αντιδήμαρχο κ. Τζανή Μιχαήλ

2) Υπάλληλο κα Κατσαβουνίδου Βασιλεία (και για την κοινοποίηση του παρόντος εγγράφου στα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)

3) κ.κ. Αντιδημάρχους

4) κ.κ. Προϊστάμενοι Υπηρεσιών

5) Δημοτικές Ενότητες

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ


ΘΕΜΑ: « Ορισμός Αντιδημάρχου ως Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής».

Απόφαση αρ.: 759/2019

Ο Δήμαρχος Δήμου Λαγκαδά Νομού Θεσσαλονίκης

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (87 Α’), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 του N. 4555/18 (133 Α') και αντικαταστάθηκε εκ νέου από την παρ. 1 του άρθρου 2 του Ν. 4623/19 (134 Α’), σύμφωνα με τις οποίες η Οικονομική Επιτροπή και η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αποτελούνται από τον Δήμαρχο ή τον οριζόμενο από αυτόν Αντιδήμαρχο,

Την υπ’αρ. 146/01-09-2019 απόφαση της 30ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαγκαδά περί εκλογής των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαγκαδά για τη θητεία από 01-09-2019 έως την 31-10-2021,

  1. Την υπ’αρ. 756/02-09-2019 απόφαση Δημάρχου Λαγκαδά περί ορισμού Αντιδημάρχων, μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφών,
  2. Την υπ’αρ. 90/59849/21-8-2019 (ΑΔΑ : ΨΞ23465ΧΘ7-Ι08) εγκύκλιο του Υπουργού Εσωτερικών περί διαδικασίας συγκρότησης και εκλογής των μελών της Οικονομικής Επιτροπής,
  3. Τις παρούσες υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου Λαγκαδά,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Ορίζει ως Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαγκαδά για θητεία από 3-9-2019 και έως την 01-09-2020, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, τον Αντιδήμαρχο κ. Αϊβαζίδη Χαράλαμπο.

ΕΣΩΤ.ΔΙΑΝΟΜΗ :

1) Ορισθέντα Αντιδήμαρχο κ. Αϊβαζίδη Χαράλαμπο

2) Υπάλληλο κ. Εμμανουλούδη Εμμανουήλ (και για την κοινοποίηση του

παρόντος εγγράφου στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής)

3) κ.κ. Αντιδημάρχους

4) κ.κ. Προϊσταμένους Υπηρεσιών

5) Δημοτικές Ενότητες

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ


ΘΕΜΑ : «Ορισμός Εντεταλμένων Συμβούλων»

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

                 Αριθμός Απόφασης : 757/2019

Ο Δήμαρχος Λαγκαδά έχοντας υπόψη :

1) Τις διατάξεις της περίπτωσης ι) της παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα      Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 3 του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138/16-06-2011 τ.Α'), περί δυνατότητας του Δημάρχου να αναθέτει, χωρίς αμοιβή, την εποπτεία και το συντονισμό συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου σε μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου,

2) Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α' 114), περί εξουσιοδότησης υπογραφών από το Δήμαρχο και σε δημοτικούς συμβούλους,

3) Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Λαγκαδά (ΦΕΚ 2925/01-11-2012 τ. Β'),

4) Τις παρούσες υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου ανάθεσης της εποπτείας και του συντονισμού συγκεκριμένων δράσεων,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

  1. Ορίζουμε το Δημοτικό Σύμβουλο κ. Αϊβατζίδη Παντελή του Βασιλείου εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο στα θέματα Πολιτικής Προστασίας και εξουσιοδοτούμε την υπογραφή σε όλα τα έγγραφα που σχετίζονται και αφορούν τα ανωτέρω θέματα.

  1. Ορίζουμε το Δημοτικό Σύμβουλο πλειοψηφίας κ. Πατλιάκα Εμμανουήλ του Άγγελου εντεταλμένο δημοτικό σύμβουλο στα θέματα Δημοτικής Ενότητας Κορώνειας και Δημοτικής Ενότητας Καλλινδοίων και εξουσιοδοτούμε την υπογραφή σε όλα τα έγγραφα που σχετίζονται και αφορούν τα ανωτέρω θέματα.

ΕΣΩΤ.ΔΙΑΝΟΜΗ :

1. Ορισθέντες εντεταλμένους συμβούλους

2. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

3. Δημοτική Ενότητα Καλλινδοίων

4. Δημοτική Ενότητα Κορώνειας

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ


ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Λαγκαδά

Τηλέφωνο Επκοινωνίας. 2394 330022

Δημοτικό Πρόγραμμα Προστασίας αδέσποτων

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ

ΣΒΑΚ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ

CyberKids & CyberAlert

    

Ασφαλής εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και ειδικότερα με το internet.

Επισκεφθείτε το CyberKid μαζί με τα παιδιά σας ώστε να διασκεδάσετε και να ενημερωθείτε για το πώς μπορείτε να πλοηγηθείτε με ασφάλεια.

 

 

Διανυκτερεύοντα Φαρμακεία

στην πόλη του Λαγκαδά

Δρομολόγια Ο.Α.Σ.Θ.

Go to top