μενού

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Λαγκαδάς 02-09-2019

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Δ Η Μ Ο Σ  Λ Α Γ Κ Α Δ Α

ΘΕΜΑ: « Ορισμός Αντιδημάρχων, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων, εξουσιοδότηση υπογραφών».

Απόφαση αρ.: 756/2019

  • Ο Δήμαρχος Δήμου Λαγκαδά Νομού Θεσσαλονίκης

  • Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α' 134).

 2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

 3. Την υπ' αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ 1327/17.04.2019 τεύχος B’) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. "Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010’’, όπως ισχύει.

 4. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (Α’ 107) και της παρ. 3 ε' άρθρου 3 ν.4051/2012 (Α' 40), αναφορικά με την αντιμισθία.

 5. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής έτους 2011 (αποφ. ΓΠ-191/20.3.2014 (Β’ 698) για τον Δήμο Λαγκαδά, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 41.103 κατοίκους.

 6. Το γεγονός ότι ο Δήμος Λαγκαδά έχει επτά (7) Δημοτικές Ενότητες.

 1. Το γεγονός ότι στο Δήμο Λαγκαδά δύναται να ορισθούν έως έξι (6) Αντιδήμαρχοι.

 1. Την υπ’αρ. 82/59633/20.08.2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών περί ορισμού Αντιδημάρχων.

   9. Το από 25-8-2019 Πρωτόκολλο Ορκωμοσίας της νέας Δημοτικής Αρχής για τη δημοτική θητεία 01-09-2019 έως 31-12-2023,

 1. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Λαγκαδά (ΦΕΚ 2925/01-11-2012 τ. Β' και 830/29-03-2016 τ.Β’),

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους του Δήμου Λαγκαδά, με θητεία από 02-09-2019 και έως την 01-09-2020, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και τους μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες ως εξής :

 

  1. Τον κ. Αϊβαζίδη Χαράλαμπο του Αναστασίου και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες :

- την ευθύνη και εποπτεία σε όλα τα θέματα της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών, της Διεύθυνσης ΚΕΠ και της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 15, άρθρο 19 και στο άρθρο 16, αντίστοιχα, του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

- την ευθύνη και εποπτεία σε όλα τα θέματα του υπηρετούντος προσωπικού του Δήμου.

- Ειδικότερα για τα θέματα των Οικονομικών Υπηρεσιών :

 • Την ευθύνη και εποπτεία της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου (Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών, Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας και Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας).

 • Την παρακολούθηση κατάρτισης και εφαρμογής του προϋπολογισμού.

 • Τη μέριμνα για τη βεβαίωση οφειλών προς το Δήμο.

 • Τη μέριμνα για την είσπραξη όλων των εσόδων και των προστίμων που επιβάλλονται από το Δήμο.

 • Την υπογραφή των αποφάσεων διάθεσης πίστωσης, κατά τις κείμενες διατάξεις.

 • Την υπογραφή των πρωτοκόλλων παραλαβής και όλων των εγγράφων, αποφάσεων, δικαιολογητικών και πράξεων σχετικών με την Οικονομική Υπηρεσία.

 • Την έκδοση των αδειών παραχώρησης κοινοχρήστων χώρων.

 • Την έκδοση πάσης φύσεως φορολογικών στοιχείων και βεβαιώσεων.

 • Την έκδοση αδειών υπαίθριας διαφήμισης και την εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό επί των θεμάτων αυτών.

 • Τη διαχείριση – αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου, την εκμίσθωση και παραχώρηση δημοτικών ακινήτων και κληροδοτημάτων.

 • Την ευθύνη σύνταξης και υπογραφής συμβολαιογραφικών πράξεων μεταβίβασης ακινήτων προς τρίτους, αγοράς ακινήτων, αποδοχής δωρεών κ.α. συμβολαιογραφικών πράξεων.

 • Την ευθύνη οργάνωσης και λειτουργίας των προμηθειών του Δήμου και της δημοτικής αποθήκης υλικών.

 • Την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων των εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης.

 • Την έγκριση δαπανών σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 203 παρ. 2 του Ν. 4555/2018.

 • Τον καταλογισμό με πράξη σε αχρεωστήτως καταβληθείσες αποδοχές σε βάρος των λαβόντων υπαλλήλων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 3 Ν. 4354/2015.

 • Τις αρμοδιότητες ελέγχου, εποπτείας και καταλογισμού των υπολόγων σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 150 και 152 του Ν. 4270/2014 κατά το μέρος που ανάγονται στον διατάκτη.

 • Την άσκηση αρμοδιότητας του άρθρου 204 παρ. 2 του Ν. 4555/2018.

 • και ό,τι επιπλέον προβλέπεται στο άρθρο 16 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

- την εξουσιοδότηση υπογραφής των εγγράφων, που σχετίζονται με τη λειτουργία των ανωτέρω Υπηρεσιών.

 

  1. Τον κ. Προκοπίδη Γεώργιο του Λάζαρου και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες :

- την ευθύνη και εποπτεία σε όλα τα θέματα του Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 11 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

- την εξουσιοδότηση υπογραφής των εγγράφων, που σχετίζονται με τη λειτουργία των ανωτέρω Υπηρεσιών.

  1. Την κα Σαρίκου Άννα του Θεόφιλου και της μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες :

- την ευθύνη και εποπτεία σε όλα τα θέματα του Αυτοτελούς Τμήματος Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 12 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου, καθώς και την αρμοδιότητα του άρθρου 17 του Ν. 4056/2012 (52 Α’), σχετικά με τη διαχείριση ανεπιτήρητων παραγωγικών ζώων.

- την εξουσιοδότηση υπογραφής των εγγράφων, που σχετίζονται με τη λειτουργία των ανωτέρω Υπηρεσιών.

  1. Την κα Κοτσώνη Ελισσάβετ του Αριστείδη και της μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες :

- την ευθύνη και εποπτεία σε όλα τα θέματα της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού του Δήμου, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 14 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

- την εξουσιοδότηση υπογραφής των εγγράφων, που σχετίζονται με τη λειτουργία των ανωτέρω Υπηρεσιών.

  1. Τον κ. Δοϊρανλή Πέτρο του Κωνσταντίνου και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες :

- την ευθύνη και εποπτεία σε όλα τα θέματα της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 13 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

- την εξουσιοδότηση υπογραφής των εγγράφων, που σχετίζονται με τη λειτουργία των ανωτέρω Υπηρεσιών.

  1. Τον κ. Τζανή Μιχαήλ του Βασιλείου και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες :

- την ευθύνη και εποπτεία σε όλα τα θέματα της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και της Διεύθυνσης Πολεοδομίας (Υ.ΔΟΜ) του Δήμου, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 17 και στο άρθρο 18, αντίστοιχα, του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

- την εξουσιοδότηση υπογραφής των εγγράφων, που σχετίζονται με τη λειτουργία των ανωτέρω Υπηρεσιών.

 

Β. Σε όλους τους ανωτέρω Αντιδημάρχους παρέχεται η εξουσιοδότηση για την υπογραφή των γνήσιων φωτοαντιγράφων και για τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.

Γ. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.

Δ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ. Αϊβαζίδης Χαράλαμπος του Αναστασίου.

Ε. Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα της Θεσσαλονίκης και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Λαγκαδά και στο πρόγραμμα     «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Εσωτερική Διανομή :

1) Γραφείο Δημάρχου

2) Ορισθέντες Αντιδημάρχους

3) κ.κ. Προϊσταμένους Υπηρεσιών

4) Δημοτικές Ενότητες

5) ΚΕΠ Δήμου

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ

Λίστα Συνημμένων Αρχείων
Download this file (ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ - ΔΙΑΥΓΕΙΑ.pdf)antidimarxoi

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Λαγκαδά

Τηλέφωνο Επκοινωνίας. 2394 330022

Δημοτικό Πρόγραμμα Προστασίας αδέσποτων

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ

ΣΒΑΚ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ

CyberKids & CyberAlert

    

Ασφαλής εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και ειδικότερα με το internet.

Επισκεφθείτε το CyberKid μαζί με τα παιδιά σας ώστε να διασκεδάσετε και να ενημερωθείτε για το πώς μπορείτε να πλοηγηθείτε με ασφάλεια.

 

 

Διανυκτερεύοντα Φαρμακεία

στην πόλη του Λαγκαδά

Δρομολόγια Ο.Α.Σ.Θ.

Go to top