μενού

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

1. του ν. 3861/10 (Φ.Ε.Κ. 112/τ.Α/13-7-2010) Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις
2. το άρθρο 15 του ν. 4305/2014 (Φ.Ε.Κ. 237 Α/31-10-2014)

3. το υπ'αρ. ΔΗΔ/Φ.40/17742/5-6-2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης

4. την υπ'αρ. 467/1-9-2014 Απόφαση Δημάρχου περί του ορισμού Αντιδημάρχων και μεταβίβασης σε αυτούς συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων

5. την υπ'αρ. 304/19-6-2015  Απόφαση Δημάρχου περί ορισμού αρμόδιου υπαλλήλου για την ηλεκτρονική δημοσίευση στοιχείων εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου

Προβαίνουμε στη δημοσίευση των στοιχείων της εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δήμου Λαγκαδά  στην ιστοσελίδα και στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου - Πρόγραμμα Διαύγεια , περιγράφοντας αναλυτικά στο σκέλος των εσόδων τα προϋπολογισθέντα, βεβαιωθέντα και εισπραχθέντα ποσά ανά Κωδικό Αριθμό Εσόδου και στο σκέλος των εξόδων τα προϋπολογισθέντα, τα ενταλματοποιηθέντα και πληρωθέντα ποσά ανά Κωδικό Αριθμό Εξόδου.
 

ΙΟΥΝΙΟΣ 2015

ΙΟΥΛΙΟΣ 2015

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2015

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2015

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2015

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2015

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2016

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016

ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2016

ΜΑΪΟΣ 2016

ΙΟΥΝΙΟΣ 2016

ΙΟΥΛΙΟΣ 2016

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2016

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2016

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2016

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2016

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2016

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2017

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2017

ΜΑΡΤΙΟΣ 2017

ΑΠΡΙΛΙΟΣ  2017

ΜΑΪΟΣ 2017

ΙΟΥΝΙΟΣ 2017

ΙΟΥΛΙΟΣ 2017

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2017

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2017

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2017

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2017

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2018

ΜΑΡΤΙΟΣ 2018

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2018

ΜΑΪΟΣ 2018

ΙΟΥΝΙΟΣ 2018

ΙΟΥΛΙΟΣ 2018

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2018

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2018

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2018

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2018

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2018

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2019

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2019

ΜΑΡΤΙΟΣ 2019

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2019

ΜΑΪΟΣ 2019

ΙΟΥΝΙΟΣ 2019

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Λαγκαδά

Τηλέφωνο Επκοινωνίας. 2394 330022

Δημοτικό Πρόγραμμα Προστασίας αδέσποτων

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ

ΣΒΑΚ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ

CyberKids & CyberAlert

    

Ασφαλής εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και ειδικότερα με το internet.

Επισκεφθείτε το CyberKid μαζί με τα παιδιά σας ώστε να διασκεδάσετε και να ενημερωθείτε για το πώς μπορείτε να πλοηγηθείτε με ασφάλεια.

 

 

Διανυκτερεύοντα Φαρμακεία

στην πόλη του Λαγκαδά

Δρομολόγια Ο.Α.Σ.Θ.

Go to top