μενού

    Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

    1. Το Ν. 3861/10 (Φ.Ε.Κ. 112/τ.Α/13-7-2010) Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις

    2. Το άρθρο 15 του Ν. 4305/2014 (Φ.Ε.Κ. 237 Α/31-10-2014)

    3. Την παρ. 9 του άρθρου 266 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 4 του άρθρου 43 του Ν. 3979/2011 και όπως αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 39 του Ν. 4257/2014, όπου μεταξύ άλλων ορίζεται:
   “9..................................................................................................................................................
    Η έκθεση, μετά των συνημμένων της και η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του οικείου Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3861/2010 («Πρόγραμμα Διαύγεια»’’
.........................................................................................................................................................

    Προβαίνουμε στη δημοσίευση των οικονομικών εκθέσεων υλοποίησης του προϋπολογισμού του Δήμου Λαγκαδά στην ιστοσελίδα και στο διαδικτυακό τόπο του Δήμου - Πρόγραμμα Διαύγεια.

Γ' ΤΡΙΜΗΝΟ 2015

Δ' ΤΡΙΜΗΝΟ 2015

Α' ΤΡΙΜΗΝΟ 2016

Β' ΤΡΙΜΗΝΟ 2016

Γ' ΤΡΙΜΗΝΟ 2016

Δ' ΤΡΙΜΗΝΟ 2016

Α' ΤΡΙΜΗΝΟ 2017

Β' ΤΡΙΜΗΝΟ 2017

Α' ΤΡΙΜΗΝΟ 2018

Β ΤΡΙΜΗΝΟ 2018

Γ ΤΡΙΜΗΝΟ 2018

Δ' ΤΡΙΜΗΝΟ 2018

Α' ΤΡΙΜΗΝΟ 2019

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Λαγκαδά

Τηλέφωνο Επκοινωνίας. 2394 330022

Δημοτικό Πρόγραμμα Προστασίας αδέσποτων

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ

ΣΒΑΚ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ

CyberKids & CyberAlert

    

Ασφαλής εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και ειδικότερα με το internet.

Επισκεφθείτε το CyberKid μαζί με τα παιδιά σας ώστε να διασκεδάσετε και να ενημερωθείτε για το πώς μπορείτε να πλοηγηθείτε με ασφάλεια.

 

 

Διανυκτερεύοντα Φαρμακεία

στην πόλη του Λαγκαδά

Δρομολόγια Ο.Α.Σ.Θ.

Go to top