Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο Δήμαρχος Λαγκαδά

Έχοντας υπόψη:

Περισσότερα...

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο Δήμαρχος Λαγκαδά

Έχοντας υπόψη:

Περισσότερα...

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ

Έχοντας υπόψη:

Περισσότερα...

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

         Αριθμός Απόφασης : 574/2015

Ο Δήμαρχος Λαγκαδά

Έχοντας υπόψη :

1)    Τις διατάξεις των άρθρων 203-207 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α’),

2)    Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ.10 του άρθρου 18 του N. 3870/2010 (ΦΕΚ 138/09.08.2010/Α’,

3)    Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 185/2007 «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ βαθμού», με το οποίο καθορίστηκε η διαδικασία κατάρτισης των επιχειρησιακών προγραμμάτων,

4)    Tην υπ’αρ 5694/3-2-2011 Υπουργική Απόφαση, σύμφωνα με την οποία τροποποιείται η ΥΑ 18183/13-4-2007,

5)    Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 89/ 29/09/2011, με το οποίο τροποποιείται το Π.Δ. 185/2007 «Όργανα και διαδικασία κατάρτισης, παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α’ βαθμού»,

6)    Την υπ’αρ. 41179 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2970 τ.Β’ 4/11/2014), στην οποία καθορίστηκε η δομή και το περιεχόμενο των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Ο.Τ.Α,

7)    Την υπ’ αρ. 370/08-12-2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά «Έγκριση της ‘Α Φάσης Επιχειρησιακού Σχεδίου Δήμου Λαγκαδά 2014-2019)»,

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΕΙ

Περισσότερα...

Σελίδα 5 από 6

Μαζί αποφασίζουμε

Ο Δήμος Λαγκαδά εγκαινιάζει τη δράση ανοιχτής διαβούλευσης «Μαζί Αποφασίζουμε».

Προωθούμε την ανοιχτή συζήτηση και την συμμετοχή όλων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων που αφορούν στον Δήμο μας

Κάντε κλικ για περισσότερα...

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Λαγκαδά

Τηλέφωνο Επκοινωνίας. 2394 330022

Δημοτικό Πρόγραμμα Προστασίας αδέσποτων

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

CyberKids & CyberAlert

    

Ασφαλής εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και ειδικότερα με το internet.

Επισκεφθείτε το CyberKid μαζί με τα παιδιά σας ώστε να διασκεδάσετε και να ενημερωθείτε για το πώς μπορείτε να πλοηγηθείτε με ασφάλεια.

 

 

Διανυκτερεύοντα Φαρμακεία

στην πόλη του Λαγκαδά

Δρομολόγια Ο.Α.Σ.Θ.

Go to top