μενού

«Ορισμός  Εντεταλμένων Συμβούλων – Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 262/12.803/01-06-2018 (ΑΔΑ:64ΘΕΩΛΛ-ΤΑ3) απόφασης Δημάρχου»

Απόφαση αριθ.: 315 / 2018

Ο Δήμαρχος Λαγκαδά

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις της περίπτωσης ι) της παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010 τ.Α’) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 παρ. 3 του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138/16-06-2011 τ.Α'), περί δυνατότητας του Δημάρχου να αναθέτει, χωρίς αμοιβή, την εποπτεία και το συντονισμό συγκεκριμένων δράσεων του Δήμου σε μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου,

2) Τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α' 114), περί εξουσιοδότησης υπογραφών από το Δήμαρχο και σε δημοτικούς συμβούλους,

            3) Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Λαγκαδά (ΦΕΚ 2925/τ.Β’/1-11-2012) όπως έχει τροποποιηθεί (ΦΕΚ 830/τ.Β’/29-3-2016) και ισχύει,

            4) Την αριθ. 262/12.803/01-06-2018 (ΑΔΑ:64ΘΕΩΛΛ-ΤΑ3) απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Εντεταλμένων Συμβούλων

4) Τις παρούσες υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου ανάθεσης της εποπτείας και του συντονισμού συγκεκριμένων δράσεων

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

            Τροποποιούμε  την υπ’ αριθ. 262/12.803/01-06-2018 (ΑΔΑ:64ΘΕΩΛΛ-ΤΑ3) απόφαση Δημάρχου  με θέμα «Ορισμός Εντεταλμένων Συμβούλων - Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 257/12.510/30-05-2018 (ΑΔΑ:6ΑΝ6ΩΛΛ-ΦΟΡ) απόφασης Δημάρχου», ως εξής :

  1. Ορίζουμε τo Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας  κ. Κουτλιάνο Νικόλαο του Αγγέλου Εντεταλμ ένο Δημοτικό Σύμβουλο σε θέματα Αθλητισμού, Νέας Γενιάς και Ανοιχτού Πανεπιστημίου.
  2.  Ορίζουμε το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Αϊναλή Χρήστο του Στυλιανού

Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο σε θέματα καθαριότητας και καθημερινότητας των πολιτών στη Δημοτική Ενότητα Ασσήρου.

  1. Ορίζουμε το  Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Μήττα Γεώργιο του Σπυρίδωνα Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο σε θέματα καθαριότητας και καθημερινότητας των πολιτών στη Δημοτική Ενότητα Βερτίσκου
  2. Ορίζουμε τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Τζανή Μιχαήλ του Βασιλείου Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο σε θέματα καθαριότητας και καθημερινότητας των πολιτών στη Δημοτική Ενότητα Κορώνειας.
  3. Ορίζουμε τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Μάρκου Δημήτριο  του Ηλία Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο σε θέματα Κοινωνικής Πολιτικής και Πρόνοιας.
  4. Ορίζουμε το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Κεμαλμά Γεώργιο του Σεραφείμ Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο σε θέματα καθαριότητας και καθημερινότητας των πολιτών στη Δημοτική Ενότητα Καλλινδοίων
  5. Ορίζουμε το Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Αστερίου Αλκιβιάδη  του Χριστόδουλου Εντεταλμένο Δημοτικό Σύμβουλο σε θέματα καθαριότητας και καθημερινότητας των πολιτών στη Δημοτική Ενότητα Λαγκαδά.

 

Λίστα Συνημμένων Αρχείων
Download this file (8.pdf)Απόφαση αριθ.: 315 / 2018

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Λαγκαδά

Τηλέφωνο Επκοινωνίας. 2394 330022

Δημοτικό Πρόγραμμα Προστασίας αδέσποτων

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ

ΣΒΑΚ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ

CyberKids & CyberAlert

    

Ασφαλής εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και ειδικότερα με το internet.

Επισκεφθείτε το CyberKid μαζί με τα παιδιά σας ώστε να διασκεδάσετε και να ενημερωθείτε για το πώς μπορείτε να πλοηγηθείτε με ασφάλεια.

 

 

Διανυκτερεύοντα Φαρμακεία

στην πόλη του Λαγκαδά

Δρομολόγια Ο.Α.Σ.Θ.

Go to top