μενού

«Ορισμός Αντιδημάρχου, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων, εξουσιοδότηση υπογραφών – Συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 241/12.428/30-05-2018 (ΑΔΑ:602ΗΩΛΛ-ΚΤ5) απόφασης Δημάρχου».

Απόφαση αριθ.: 242 / 2018

Ο Δήμαρχος Λαγκαδά

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’87), αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138/16-06-2011 τ. Α') και την παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α'),

 1. γανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/2010,
 2. Τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν. 4483/2017,
 3. Τις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 (Α'87), σύμφωνα με τις οποίες στο Δήμο Λαγκαδά μπορεί να ορισθούν έως έξι (6) Αντιδήμαρχοι,
 4. Την υπ’ αριθ. 43/30565/06-08-2014 εγκύκλιο του Υπουργού Εσωτερικών περί ορκωμοσίας των αιρετών των Δήμων, εγκατάστασης των νέων αρχών και εκλογής μελών των συλλογικών οργάνων των Δήμων για τη Δημοτική Περίοδο από την 01-09-2014 έως την 31-08-2019,
 5. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Λαγκαδά (ΦΕΚ 2925/τ.Β’/1-11-2012) όπως έχει τροποποιηθεί (ΦΕΚ 830/τ.Β’/29-3-2016) και ισχύει,
 6. Τις υπ’ αριθ. 89/7.155/06-03-2017 (ΑΔΑ: ΩΩΑΙΩΛΛ-ΞΞΑ) και  97/7.336/07-03-2017  (ΑΔΑ:Ω5Υ5ΩΛΛ-Ξ1Φ) αποφάσεις Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων, εξουσιοδότηση υπογραφών και τροποποιήσεις αυτών

8)         Τις υποβληθείσες παραιτήσεις των κ. Αντιδημάρχων

9)         Την υπ’ αριθ. 241/12.428/30-05-2018 απόφαση Δημάρχου με θέμα : Ορισμός Αντιδημάρχων, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων, εξουσιοδότηση υπογραφών

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Ορίζει τον δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Αϊβαζίδη Χαράλαμπο του Αναστασίου ως Αντιδήμαρχο του Δήμου Λαγκαδά, με θητεία από 30-05-2018 έως 31-08-2019, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και τους μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες ως εξής :

            1. Αρμοδιότητες των Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, και συγκεκριμένα :

 • Την ευθύνη και εποπτεία της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου (Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών, Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας και Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας).
 • Την παρακολούθηση κατάρτισης και εφαρμογής του προϋπολογισμού.
 • Τη μέριμνα για τη βεβαίωση οφειλών προς το Δήμο.
 • Τη μέριμνα για την είσπραξη όλων των εσόδων και των προστίμων που επιβάλλονται από το Δήμο.
 • Την υπογραφή των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής και προπληρωμής.
 • Την υπογραφή των αποφάσεων διάθεσης πίστωσης, κατά τις κείμενες διατάξεις.
 • Την υπογραφή των βεβαιωτικών καταλόγων και των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής των δαπανών, τα οποία έχουν εκκαθαριστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, των πρωτοκόλλων παραλαβής και επίσης τις επιταγές που εκδίδει ο Δήμος Λαγκαδά, καθώς και όλα τα έγγραφα, αποφάσεις, δικαιολογητικά και πράξεις σχετικά με την Οικονομική Υπηρεσία.
 • Την έκδοση των αδειών παραχώρησης κοινοχρήστων χώρων.
 • Την έκδοση πάσης φύσεως φορολογικών στοιχείων και βεβαιώσεων.
 • Την έκδοση αδειών υπαίθριας διαφήμισης και την εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό επί των θεμάτων αυτών.
 • Την εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων.
 • Τη διαχείριση – αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου, την εκμίσθωση και παραχώρηση δημοτικών ακινήτων και κληροδοτημάτων.
 • Την ευθύνη σύνταξης και υπογραφής συμβολαιογραφικών πράξεων μεταβίβασης ακινήτων προς τρίτους, αγοράς ακινήτων, αποδοχής δωρεών κ.α. συμβολαιογραφικών πράξεων.
 • Την ευθύνη οργάνωσης και λειτουργίας των προμηθειών του Δήμου και της δημοτικής αποθήκης αυλικών
 • Την εξουσιοδότηση υπογραφής όλων των τύπων συμβάσεων που συνάπτει ο Δήμος
 • και ό,τι επιπλέον προβλέπεται στο άρθρο 16 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.
 • Την εξουσιοδότηση υπογραφής των εγγράφων που σχετίζονται με τη λειτουργία των ανωτέρω υπηρεσιών.
 1. Αρμοδιότητες του Τμήματος Υποστήριξης των Αιρετών Οργάνων  της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου :

 

 • Την ευθύνη και εποπτεία της λειτουργίας του Τμήματος αυτού, όπως περιγράφονται στην παρ. α) του άρθρου 15 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Β. Στον ανωτέρω Αντιδήμαρχο παρέχεται η εξουσιοδότηση για την υπογραφή των γνήσιων αντιγράφων και για τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.

Γ. Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα της Θεσσαλονίκης και να αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Λαγκαδά (www.lagadas.gr).

 

Λίστα Συνημμένων Αρχείων
Download this file (5.pdf)Απόφαση αριθ.: 242 / 2018

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Λαγκαδά

Τηλέφωνο Επκοινωνίας. 2394 330022

Δημοτικό Πρόγραμμα Προστασίας αδέσποτων

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ

ΣΒΑΚ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ

CyberKids & CyberAlert

    

Ασφαλής εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και ειδικότερα με το internet.

Επισκεφθείτε το CyberKid μαζί με τα παιδιά σας ώστε να διασκεδάσετε και να ενημερωθείτε για το πώς μπορείτε να πλοηγηθείτε με ασφάλεια.

 

 

Διανυκτερεύοντα Φαρμακεία

στην πόλη του Λαγκαδά

Δρομολόγια Ο.Α.Σ.Θ.

Go to top