μενού

 «Ορισμός Αντιδημάρχου, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων, εξουσιοδότηση υπογραφών»

Απόφαση αριθ.: 240 / 2018

Ο Δήμαρχος Λαγκαδά

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’87), αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138/16-06-2011 τ. Α') και την παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α'),

  1. Την υπ' αριθ. 15150/15-04-2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 955/16-04-2014 τ. Β') περί Πρωτοβάθμιων και Δευτεροβάθμιων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/2010,
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν. 4483/2017
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 (Α'87), σύμφωνα με τις οποίες στο Δήμο Λαγκαδά μπορεί να ορισθούν έως έξι (6) Αντιδήμαρχοι,
  4. Την υπ’ αριθ. 43/30565/06-08-2014 εγκύκλιο του Υπουργού Εσωτερικών περί ορκωμοσίας των αιρετών των Δήμων, εγκατάστασης των νέων αρχών και εκλογής μελών των συλλογικών οργάνων των Δήμων για τη Δημοτική Περίοδο από την 01-09-2014 έως την 31-08-2019,
  5. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Λαγκαδά (ΦΕΚ 2925/τ.Β’/1-11-2012) όπως έχει τροποποιηθεί (ΦΕΚ 830/τ.Β’/29-3-2016) και ισχύει,
  6. Την υπ’ αριθ. 96/7.335/07-03-2017  (ΑΔΑ: 6ΙΓ7ΩΛΛ-ΤΦΞ) απόφαση Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων, εξουσιοδότηση υπογραφών

8)         Τις υποβληθείσες παραιτήσεις των κ. Αντιδημάρχων

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Ορίζει τη δημοτική σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Σάμου Χρυσή του Κωνσταντίνου ως Αντιδήμαρχο του Δήμου Λαγκαδά, με θητεία από 30-05-2018 έως 31-08-2019, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου και της μεταβιβάζει τις παρακάτω κατά τόπον αρμοδιότητες :

- την ευθύνη και εποπτεία σε όλα τα θέματα της Δημοτικής Ενότητας Σοχού όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 25 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου .

- την ευθύνη και εποπτεία σε όλα τα θέματα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και  Πολιτισμού, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 14 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

- την ευθύνη και εποπτεία στα θέματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης

-την εξουσιοδότηση υπογραφής των εγγράφων, που σχετίζονται με τη λειτουργία των ανωτέρω

Υπηρεσιών.

Β. Στην ανωτέρω Αντιδήμαρχο παρέχεται η εξουσιοδότηση για την υπογραφή των γνήσιων φωτοαντιγράφων και για τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.

Γ. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.

Δ. Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα της Θεσσαλονίκης και να αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Λαγκαδά (www.lagadas.gr).

 

Λίστα Συνημμένων Αρχείων
Download this file (2.pdf)Απόφαση αριθ.: 240 / 2018

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Λαγκαδά

Τηλέφωνο Επκοινωνίας. 2394 330022

Δημοτικό Πρόγραμμα Προστασίας αδέσποτων

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ

ΣΒΑΚ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ

CyberKids & CyberAlert

    

Ασφαλής εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και ειδικότερα με το internet.

Επισκεφθείτε το CyberKid μαζί με τα παιδιά σας ώστε να διασκεδάσετε και να ενημερωθείτε για το πώς μπορείτε να πλοηγηθείτε με ασφάλεια.

 

 

Διανυκτερεύοντα Φαρμακεία

στην πόλη του Λαγκαδά

Δρομολόγια Ο.Α.Σ.Θ.

Go to top