«Ορισμός Αντιδημάρχων, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων, εξουσιοδότηση υπογραφών»

Απόφαση αριθ.: 241 / 2018

Ο Δήμαρχος Λαγκαδά

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’87), αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138/16-06-2011 τ. Α') και την παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α'),

  1. Την υπ' αριθ. 15150/15-04-2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 955/16-04-2014 τ. Β') περί Πρωτοβάθμιων και Δευτεροβάθμιων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/2010,
  2. Τις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν. 4483/2017,
  3. Τις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 (Α'87), σύμφωνα με τις οποίες στο Δήμο Λαγκαδά μπορεί να ορισθούν έως έξι (6) Αντιδήμαρχοι,
  4. Την υπ’ αριθ. 43/30565/06-08-2014 εγκύκλιο του Υπουργού Εσωτερικών περί ορκωμοσίας των αιρετών των Δήμων, εγκατάστασης των νέων αρχών και εκλογής μελών των συλλογικών οργάνων των Δήμων για τη Δημοτική Περίοδο από την 01-09-2014 έως την 31-08-2019,
  5. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Λαγκαδά (ΦΕΚ 2925/τ.Β’/1-11-2012) όπως έχει τροποποιηθεί (ΦΕΚ 830/τ.Β’/29-3-2016) και ισχύει,
  6. Τις υπ’ αριθ. 85/6.276/28-02-2017 (ΑΔΑ: 7ΞΕΟΩΛΛ-ΑΜΝ) και  96/7.335/07-03-2017  (ΑΔΑ: 6ΙΓ7ΩΛΛ-ΤΦΞ) αποφάσεις Δημάρχου περί ορισμού Αντιδημάρχων, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων, εξουσιοδότηση υπογραφών και τροποποιήσεις αυτών

8) Τις υποβληθείσες παραιτήσεις των κ. Αντιδημάρχων

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Ορίζει τους κατωτέρω δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας ως Αντιδημάρχους του Δήμου Λαγκαδά, με θητεία από 30-05-2018 έως 31-08-2019, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και τους μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες ως εξής :

 

1. τον κ. Κομμάτα Αστέριο του Γεωργίου και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες :

- την ευθύνη και εποπτεία σε όλα τα θέματα των Διοικητικών Υπηρεσιών και των ΚΕΠ του Δήμου, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 15 και άρθρο 19, αντίστοιχα, του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου .

- την ευθύνη και εποπτεία σε όλα τα θέματα του υπηρετούντος προσωπικού του Δήμου.

- την εξουσιοδότηση υπογραφής των εγγράφων, που σχετίζονται με τη λειτουργία των ανωτέρω Υπηρεσιών.

2. τον κ. Τζιαμπάζη Θεόδωρο του Γεωργίου και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

- την ευθύνη και εποπτεία σε όλα τα θέματα των Τεχνικών Υπηρεσιών και της Πολεοδομίας (Υπηρεσίας Δόμησης), όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 17 και στο άρθρο 18, αντίστοιχα, του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου .

- την εξουσιοδότηση υπογραφής των εγγράφων, που σχετίζονται με τη λειτουργία των ανωτέρω Υπηρεσιών.

3. τον κ. Γεωργιάδη Ευστάθιο του Παύλου και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

- την ευθύνη και εποπτεία σε όλα τα θέματα Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Πρασίνου όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 13 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου .

- την ευθύνη και εποπτεία σε όλα τα θέματα Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 17 ε'  του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου

- την εξουσιοδότηση υπογραφής των εγγράφων, που σχετίζονται με τη λειτουργία των ανωτέρω Υπηρεσιών.

Β . Σε όλους τους ανωτέρω Αντιδημάρχους παρέχεται η εξουσιοδότηση για την υπογραφή των γνήσιων αντιγράφων και για τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.

Γ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος κ.

Κομμάτας Αστέριος του Γεωργίου, που αναπληρώνει το Δήμαρχο

Ε Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα της Θεσσαλονίκης και να αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Λαγκαδά (www.lagadas.gr).

 

Λίστα Συνημμένων Αρχείων
Download this file (1.pdf)Απόφαση αριθ.: 241 / 2018

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Λαγκαδά

Τηλέφωνο Επκοινωνίας. 2394 330022

Δημοτικό Πρόγραμμα Προστασίας αδέσποτων

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

CyberKids & CyberAlert

    

Ασφαλής εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και ειδικότερα με το internet.

Επισκεφθείτε το CyberKid μαζί με τα παιδιά σας ώστε να διασκεδάσετε και να ενημερωθείτε για το πώς μπορείτε να πλοηγηθείτε με ασφάλεια.

 

 

Διανυκτερεύοντα Φαρμακεία

στην πόλη του Λαγκαδά

Δρομολόγια Ο.Α.Σ.Θ.

Go to top