« Συμπλήρωση της υπ’αρ. 89/7.155/06-03-2017 (ΑΔΑ : ΩΩΑΙΩΛΛ-ΞΞΑ) απόφασης Δημάρχου ».

Απόφαση αρ.:  97/2017

Ο Δήμαρχος Δήμου Λαγκαδά Νομού Θεσσαλονίκης

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’87), αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138/16-06-2011 τ. Α') και την παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α'),

2)            Την υπ'αρ. 15150/15-04-2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 955/16-04-2014 τ. Β') περί Πρωτοβάθμιων και Δευτεροβάθμιων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/2010,

3)            Τις διατάξεις της παρ. 3 περ. ε' του άρθρου 3 του Ν. 4051/2012 (Α'' 40), ως προς τον ορισμό έξι (6) αντιδημάρχων, εκ των οποίων οι τέσσερις (4) θα λαμβάνουν αντιμισθία,

4)            Τις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 (Α'87), σύμφωνα με τις οποίες στο Δήμο Λαγκαδά μπορεί να ορισθούν έως έξι (6) Αντιδήμαρχοι,

5)            Την υπ’αρ. 43/30565/06-08-2014 εγκύκλιο του Υπουργού Εσωτερικών περί ορκωμοσίας των αιρετών των Δήμων, εγκατάστασης των νέων αρχών και εκλογής μελών των συλλογικών οργάνων των Δήμων για τη Δημοτική Περίοδο από την 01-09-2014 έως την 31-08-2019,

6)            Τις υπ’αρ. 85/6.276/28-02-2017 (ΑΔΑ : 7ΞΕΟΩΛΛ-ΑΜΝ) και 89/7.155/06-03-2017 (ΑΔΑ : ΩΩΑΙΩΛΛ-ΞΞΑ) αποφάσεις Δημάρχου, περί ορισμού Αντιδημάρχων, μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφών,

7)            Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Λαγκαδά (ΦΕΚ 2925/01-11-2012 τ. Β' και 830/29-03-2016 τ.Β’),

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Τη συμπλήρωση της υπ’αρ. 89/7.155/06-03-2017 (ΑΔΑ : ΩΩΑΙΩΛΛ-ΞΞΑ) απόφασης Δημάρχου Λαγκαδά, μόνο ως προς το στοιχείο Α.2 του διατακτικού μέρους αυτής, με τελική μορφή ως εξής :

Α.2. Αρμοδιότητες Πολιτισμού, παιδείας, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς, και συγκεκριμένα του Τμήματος Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Πολιτισμού της παραγράφου γ) του άρθρου 14 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου  :

- Την ευθύνη της λειτουργίας των προγραμμάτων Νεολαίας.

 - Τη διοργάνωση εκδηλώσεων, συνεδρίων, εκθέσεων κλπ σε συνεργασία κάθε φορά με το αρμόδιο τμήμα που διαθέτει τα αναγκαία μέσα και το προσωπικό για την εκτέλεσή τους.

- Την ευθύνη σχεδιασμού και εκτέλεσης προγραμμάτων «Διά Βίου Μάθησης».

- Την προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων και των αδελφοποιήσεων.

- την εξουσιοδότηση υπογραφής των εγγράφων, που σχετίζονται με τη λειτουργία των ανωτέρω Υπηρεσιών.

3. Αρμοδιότητες του  Γραφείου Οικονομικής Επιτροπής του Τμήματος Υποστήριξης των Αιρετών Οργάνων  της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου :

- Την ευθύνη και εποπτεία της λειτουργίας του Τμήματος Υποστήριξης των Αιρετών σε ότι αφορά την ευθύνη και εποπτεία του Γραφείου/Υπηρεσίας αρμόδιας για την υποστήριξη της Οικονομικής Επιτροπής, όπως περιγράφεται στην παρ. α) του άρθρου 15 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Β. Τροποποιεί την υπ’αρ. 85/6.276/28-02-2017 (ΑΔΑ : 7ΞΕΟΩΛΛ-ΑΜΝ) απόφαση Δημάρχου, περί ορισμού Αντιδημάρχων, μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφών, ως προς το στοιχεία Α.1. του διατακτικού μέρους αυτής, και συγκεκριμένα μόνο ως προς τις μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες στον Αντιδήμαρχο κ. Κομμάτα Αστέριο του Γεωργίου, και ορίζει εκ νέου ως εξής :

1. Τη μεταβίβαση  αρμοδιοτήτων και συγκεκριμένα ως εξής :

- την ευθύνη και εποπτεία σε όλα τα θέματα των Διοικητικών Υπηρεσιών, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 15 πλην της Υπηρεσίας/Γραφείου που είναι αρμόδιο για την υποστήριξη της Οικονομικής Επιτροπής.

- την ευθύνη και εποπτεία σε όλα τα θέματα των ΚΕΠ του Δήμου, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 19 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

- την εξουσιοδότηση υπογραφής των εγγράφων, που σχετίζονται με τη λειτουργία των ανωτέρω Υπηρεσιών.

- την ευθύνη και εποπτεία των θεμάτων των Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών του Δήμου, όπως περιγράφονται από το άρθρο 20 έως και 25 του Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου.

- Το συντονισμό των εργασιών που εκτελούνται στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου, σε συνεργασία με το Δήμαρχο, τους εκάστοτε Αντιδημάρχους και Εντεταλμένους Συμβούλους.

Γ. Σε όλους τους ανωτέρω Αντιδημάρχους παρέχεται η εξουσιοδότηση για την υπογραφή των γνήσιων φωτοαντιγράφων και για τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.

Δ. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.

Ε. Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα της Θεσσαλονίκης και να αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Λαγκαδά (www.lagadas.gr).

Λίστα Συνημμένων Αρχείων
Download this file (APOFASI_97.pdf)ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαζί αποφασίζουμε

Ο Δήμος Λαγκαδά εγκαινιάζει τη δράση ανοιχτής διαβούλευσης «Μαζί Αποφασίζουμε».

Προωθούμε την ανοιχτή συζήτηση και την συμμετοχή όλων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων που αφορούν στον Δήμο μας

Κάντε κλικ για περισσότερα...

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Λαγκαδά

Τηλέφωνο Επκοινωνίας. 2394 330022

Δημοτικό Πρόγραμμα Προστασίας αδέσποτων

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

CyberKids & CyberAlert

    

Ασφαλής εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και ειδικότερα με το internet.

Επισκεφθείτε το CyberKid μαζί με τα παιδιά σας ώστε να διασκεδάσετε και να ενημερωθείτε για το πώς μπορείτε να πλοηγηθείτε με ασφάλεια.

 

 

Διανυκτερεύοντα Φαρμακεία

στην πόλη του Λαγκαδά

Δρομολόγια Ο.Α.Σ.Θ.

Go to top