« Ορισμός Αντιδημάρχων, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων, εξουσιοδότηση υπογραφών – Συμπλήρωση της υπ’αρ. 85/6.276/28-02-2017 (ΑΔΑ : 7ΞΕΟΩΛΛ-ΑΜΝ) απόφασης Δημάρχου ».

Απόφαση αρ.:  96/2017

Ο Δήμαρχος Δήμου Λαγκαδά Νομού Θεσσαλονίκης

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’87), αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138/16-06-2011 τ. Α') και την παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α'),

2)            Την υπ'αρ. 15150/15-04-2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 955/16-04-2014 τ. Β') περί Πρωτοβάθμιων και Δευτεροβάθμιων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/2010,

3)            Τις διατάξεις της παρ. 3 περ. ε' του άρθρου 3 του Ν. 4051/2012 (Α'' 40), ως προς τον ορισμό έξι (6) αντιδημάρχων, εκ των οποίων οι τέσσερις (4) θα λαμβάνουν αντιμισθία,

4)            Τις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 (Α'87), σύμφωνα με τις οποίες στο Δήμο Λαγκαδά μπορεί να ορισθούν έως έξι (6) Αντιδήμαρχοι,

5)            Την υπ’αρ. 43/30565/06-08-2014 εγκύκλιο του Υπουργού Εσωτερικών περί ορκωμοσίας των αιρετών των Δήμων, εγκατάστασης των νέων αρχών και εκλογής μελών των συλλογικών οργάνων των Δήμων για τη Δημοτική Περίοδο από την 01-09-2014 έως την 31-08-2019,

6)            Τις υπ’αρ. 85/6.276/28-02-2017 (ΑΔΑ : 7ΞΕΟΩΛΛ-ΑΜΝ) και 89/7.155/06-03-2017 (ΩΩΑΙΩΛΛ-ΞΞΑ) αποφάσεις Δημάρχου, περί ορισμού Αντιδημάρχων, μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφών,

7)            Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Λαγκαδά (ΦΕΚ 2925/01-11-2012 τ. Β' και 830/29-03-2016 τ.Β’),

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Ορίζει τον δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Μάρκου Δημήτριο του Ηλία, ως Αντιδήμαρχο του Δήμου Λαγκαδά, χωρίς αντιμισθία, με θητεία από 07-03-2017 έως 31-08-2019, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και τους μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες ως εξής :

1.  Την ευθύνη και εποπτεία σε όλα τα θέματα της Δημοτικής Ενότητας Λαγκαδά.

2. Την ευθύνη και εποπτεία στα θέματα κοινωνικής προστασίας, και συγκεκριμένα τις αρμοδιότητες του Τμήματος Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων και του Τμήματος Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας, αντίστοιχα των παραγράφων α)  και β) του άρθρου 14 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου

3. Την ευθύνη και εποπτεία στα θέματα ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

- την εξουσιοδότηση υπογραφής των εγγράφων, που σχετίζονται με τη λειτουργία των ανωτέρω Υπηρεσιών.

Β. Ορίζει τον δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Γρούσκο Τριαντάφυλλο του Γεωργίου, ως Αντιδήμαρχο του Δήμου Λαγκαδά, με αντιμισθία, με θητεία από 07-03-2017 έως 31-08-2019, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και τους μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες ως εξής :

1. Την ευθύνη και εποπτεία σε όλα τα θέματα της Δημοτικής Ενότητας Σοχού.

- την εξουσιοδότηση υπογραφής των εγγράφων, που σχετίζονται με τη λειτουργία των ανωτέρω Υπηρεσιών.

Γ. Συμπληρώνει την υπ’αρ. 85/6.276/28-02-2017 (ΑΔΑ : 7ΞΕΟΩΛΛ-ΑΜΝ) απόφαση Δημάρχου, περί ορισμού Αντιδημάρχων, μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφών, ως προς το στοιχεία Α.2. του διατακτικού μέρους αυτής, και συγκεκριμένα μόνο ως προς τη συμπλήρωση των μεταβιβαζόμενων αρμοδιοτήτων στον Αντιδήμαρχο κ. Στόιο Ηλία του Κωνσταντίνου, και συμπληρώνει μεταβιβάζοντας αρμοδιότητες ως εξής :

1. Την ευθύνη και εποπτεία σε όλα τα θέματα της Δημοτικής Ενότητας Ασσήρου.

- την εξουσιοδότηση υπογραφής των εγγράφων, που σχετίζονται με τη λειτουργία των ανωτέρω Υπηρεσιών.

Δ. Σε όλους τους ανωτέρω Αντιδημάρχους παρέχεται η εξουσιοδότηση για την υπογραφή των γνήσιων φωτοαντιγράφων και για τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.

Ε. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.

Ζ. Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα της Θεσσαλονίκης και να αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Λαγκαδά (www.lagadas.gr).

Λίστα Συνημμένων Αρχείων
Download this file (APOFASI_96.pdf)ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Λαγκαδά

Τηλέφωνο Επκοινωνίας. 2394 330022

Δημοτικό Πρόγραμμα Προστασίας αδέσποτων

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

CyberKids & CyberAlert

    

Ασφαλής εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και ειδικότερα με το internet.

Επισκεφθείτε το CyberKid μαζί με τα παιδιά σας ώστε να διασκεδάσετε και να ενημερωθείτε για το πώς μπορείτε να πλοηγηθείτε με ασφάλεια.

 

 

Διανυκτερεύοντα Φαρμακεία

στην πόλη του Λαγκαδά

Δρομολόγια Ο.Α.Σ.Θ.

Go to top