μενού

ΘΕΜΑ: « Ορισμός Αντιδημάρχου ως Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής».

Απόφαση αρ.: 94/2017

Ο Δήμαρχος Δήμου Λαγκαδά Νομού Θεσσαλονίκης

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του άρθρου 74 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’87), σύμφωνα με τις οποίες η Οικονομική Επιτροπή και η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αποτελούνται από τον Δήμαρχο ή τον οριζόμενο από αυτόν Αντιδήμαρχο,

2)            Την υπ'αρ. 50/05-03-2017 απόφαση της 8ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λαγκαδά περί εκλογής των τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαγκαδά για τη θητεία έως τη λήξη της δημοτικής περιόδου (31-08-2019),

3)            Την υπ'αρ. 89/7.155/06-03-2017 απόφαση Δημάρχου Λαγκαδά περί ορισμού Αντιδημάρχων, μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφών,

4)            Την υπ’αρ. 43/30565/06-08-2014 εγκύκλιο του Υπουργού Εσωτερικών περί ορκωμοσίας των αιρετών των Δήμων, εγκατάστασης των νέων αρχών και εκλογής μελών των συλλογικών οργάνων των Δήμων για τη Δημοτική Περίοδο από την 01-09-2014 έως την 31-08-2019,

5)            Τις παρούσες υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου Λαγκαδά,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

            Ορίζει ως Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαγκαδά για τη θητεία του υπολειπόμενου χρονικού διαστήματος της δημοτικής περιόδου, δηλ. έως και την 31-08-2019 τον Αντιδήμαρχο κ. Αϊβαζίδη Χαράλαμπο.

            Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα της Θεσσαλονίκης και να αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Λαγκαδά (www.lagadas.gr).

Λίστα Συνημμένων Αρχείων
Download this file (PROEDROS_OIK_EPITROPIS.pdf)ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Λαγκαδά

Τηλέφωνο Επκοινωνίας. 2394 330022

Δημοτικό Πρόγραμμα Προστασίας αδέσποτων

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ

ΣΒΑΚ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ

CyberKids & CyberAlert

    

Ασφαλής εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και ειδικότερα με το internet.

Επισκεφθείτε το CyberKid μαζί με τα παιδιά σας ώστε να διασκεδάσετε και να ενημερωθείτε για το πώς μπορείτε να πλοηγηθείτε με ασφάλεια.

 

 

Διανυκτερεύοντα Φαρμακεία

στην πόλη του Λαγκαδά

Δρομολόγια Ο.Α.Σ.Θ.

Go to top