μενού

ΘΕΜΑ: « Ορισμός Αντιδημάρχων, μεταβίβαση αρμοδιοτήτων, εξουσιοδότηση υπογραφών – Τροποποίηση της υπ’αρ. 85/6.276/28-02-2017 (ΑΔΑ : 7ΞΕΟΩΛΛ-ΑΜΝ) απόφασης Δημάρχου ».

Απόφαση αρ.:  89/2017

Ο Δήμαρχος Δήμου Λαγκαδά Νομού Θεσσαλονίκης

Έχοντας υπόψη:

1) Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α’87), αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με την παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138/16-06-2011 τ. Α') και την παρ. 2 του άρθρου 3 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α'),

2)            Την υπ'αρ. 15150/15-04-2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών (ΦΕΚ 955/16-04-2014 τ. Β') περί Πρωτοβάθμιων και Δευτεροβάθμιων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/2010,

3)            Τις διατάξεις της παρ. 3 περ. ε' του άρθρου 3 του Ν. 4051/2012 (Α'' 40), ως προς τον ορισμό έξι (6) αντιδημάρχων, εκ των οποίων οι τέσσερις (4) θα λαμβάνουν αντιμισθία,

4)            Τις διατάξεις του άρθρου 59 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 (Α'87), σύμφωνα με τις οποίες στο Δήμο Λαγκαδά μπορεί να ορισθούν έως έξι (6) Αντιδήμαρχοι,

5)            Την υπ’αρ. 43/30565/06-08-2014 εγκύκλιο του Υπουργού Εσωτερικών περί ορκωμοσίας των αιρετών των Δήμων, εγκατάστασης των νέων αρχών και εκλογής μελών των συλλογικών οργάνων των Δήμων για τη Δημοτική Περίοδο από την 01-09-2014 έως την 31-08-2019,

6)            Την υπ’αρ. 85/6.276/28-02-2017 (ΑΔΑ : 7ΞΕΟΩΛΛ-ΑΜΝ) απόφαση Δημάρχου, περί ορισμού Αντιδημάρχων, μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφών,

7)            Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Λαγκαδά (ΦΕΚ 2925/01-11-2012 τ. Β' και 830/29-03-2016 τ.Β’),

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Α. Ορίζει τον δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Αϊβαζίδη Χαράλαμπο του Αναστασίου ως Αντιδήμαρχο του Δήμου Λαγκαδά, με αντιμισθία, με θητεία από 03-03-2017 έως 31-08-2019, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και τους μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες ως εξής :

 

1. Αρμοδιότητες των Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου, και συγκεκριμένα :

- Την ευθύνη και εποπτεία της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου (Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών, Τμήμα Εσόδων και Περιουσίας και Τμήμα Ταμειακής Υπηρεσίας).

- Την παρακολούθηση κατάρτισης και εφαρμογής του προϋπολογισμού.

- Τη μέριμνα για τη βεβαίωση οφειλών προς το Δήμο.

- Τη μέριμνα για την είσπραξη όλων των εσόδων και των προστίμων που επιβάλλονται από το Δήμο.

- Την υπογραφή των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής και προπληρωμής.

- Την υπογραφή των αποφάσεων διάθεσης πίστωσης, κατά τις κείμενες διατάξεις.

- Την υπογραφή των βεβαιωτικών καταλόγων και των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής των δαπανών, τα οποία έχουν εκκαθαριστεί από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου, των πρωτοκόλλων παραλαβής και επίσης τις επιταγές που εκδίδει ο Δήμος Λαγκαδά, καθώς και όλα τα έγγραφα, αποφάσεις, δικαιολογητικά και πράξεις σχετικά με την Οικονομική Υπηρεσία.

- Την έκδοση των αδειών παραχώρησης κοινοχρήστων χώρων.

- Την έκδοση πάσης φύσεως φορολογικών στοιχείων και βεβαιώσεων.

- Την έκδοση αδειών υπαίθριας διαφήμισης και την εποπτεία, ευθύνη και συντονισμό επί των θεμάτων αυτών.

- Την εκμίσθωση δημοτικών ακινήτων.

- Τη διαχείριση – αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου, την εκμίσθωση και παραχώρηση δημοτικών ακινήτων και κληροδοτημάτων.

- Την ευθύνη σύνταξης και υπογραφής συμβολαιογραφικών πράξεων μεταβίβασης ακινήτων προς τρίτους, αγοράς ακινήτων, αποδοχής δωρεών κ.α. συμβολαιογραφικών πράξεων.

- Την ευθύνη οργάνωσης και λειτουργίας των προμηθειών του Δήμου και της δημοτικής αποθήκης υλικών.

- και ό,τι επιπλέον προβλέπεται στο άρθρο 16 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

- την εξουσιοδότηση υπογραφής των εγγράφων, που σχετίζονται με τη λειτουργία των ανωτέρω Υπηρεσιών.

2. Αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Πολιτισμού, παιδείας, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς, και συγκεκριμένα :

- Την ευθύνη της λειτουργίας των προγραμμάτων Νεολαίας.

 - Τη διοργάνωση εκδηλώσεων, συνεδρίων, εκθέσεων κλπ σε συνεργασία κάθε φορά με το αρμόδιο τμήμα που διαθέτει τα αναγκαία μέσα και το προσωπικό για την εκτέλεσή τους.

- Την ευθύνη πολιτικών ισότητας των φύλων.

- Την ευθύνη σχεδιασμού και εκτέλεσης προγραμμάτων «Διά Βίου Μάθησης».

- Την προώθηση πολιτιστικών ανταλλαγών σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, συμπεριλαμβανομένων και των αδελφοποιήσεων.

- την εξουσιοδότηση υπογραφής των εγγράφων, που σχετίζονται με τη λειτουργία των ανωτέρω Υπηρεσιών.

3. Αρμοδιότητες του  Γραφείου Οικονομικής Επιτροπής του Τμήματος Υποστήριξης των Αιρετών Οργάνων  της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου :

- Την ευθύνη και εποπτεία της λειτουργίας του Τμήματος Υποστήριξης των Αιρετών σε ότι αφορά την ευθύνη και εποπτεία του Γραφείου/Υπηρεσίας αρμόδιας για την υποστήριξη της Οικονομικής Επιτροπής, όπως περιγράφεται στην παρ. α) του άρθρου 15 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

Β. Τροποποιεί την υπ’αρ. 85/6.276/28-02-2017 (ΑΔΑ : 7ΞΕΟΩΛΛ-ΑΜΝ) απόφαση Δημάρχου, περί ορισμού Αντιδημάρχων, μεταβίβασης αρμοδιοτήτων και εξουσιοδότησης υπογραφών, ως προς το στοιχεία Α.1. του διατακτικού μέρους αυτής, και συγκεκριμένα μόνο ως προς τις μεταβιβαζόμενες αρμοδιότητες στον Αντιδήμαρχο κ. Κομμάτα Αστέριο του Γεωργίου, και ορίζει εκ νέου ως εξής :

1. Τη μεταβίβαση  αρμοδιοτήτων και συγκεκριμένα ως εξής :

- την ευθύνη και εποπτεία σε όλα τα θέματα των Διοικητικών Υπηρεσιών, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 15 πλην της Υπηρεσίας/Γραφείου που είναι αρμόδιο για την υποστήριξη της Οικονομικής Επιτροπής.

- την ευθύνη και εποπτεία σε όλα τα θέματα των ΚΕΠ του Δήμου, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 19 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου.

- την εξουσιοδότηση υπογραφής των εγγράφων, που σχετίζονται με τη λειτουργία των ανωτέρω Υπηρεσιών.

- την ευθύνη και εποπτεία των θεμάτων των Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών του Δήμου, όπως περιγράφονται από το άρθρο 20 έως και 25 του Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών του Δήμου.

- Το συντονισμό των εργασιών που εκτελούνται στις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου, σε συνεργασία με το Δήμαρχο, τους εκάστοτε Αντιδημάρχους και Εντεταλμένους Συμβούλους.

Γ. Σε όλους τους ανωτέρω Αντιδημάρχους παρέχεται η εξουσιοδότηση για την υπογραφή των γνήσιων φωτοαντιγράφων και για τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής.

Δ. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί ο Δήμαρχος.

Ε. Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα της Θεσσαλονίκης και να αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Λαγκαδά (www.lagadas.gr).

Λίστα Συνημμένων Αρχείων
Download this file (apofasi_89.pdf)ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Λαγκαδά

Τηλέφωνο Επκοινωνίας. 2394 330022

Δημοτικό Πρόγραμμα Προστασίας αδέσποτων

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ

ΣΒΑΚ ΔΗΜΟΥ ΛΑΓΚΑΔΑ

CyberKids & CyberAlert

    

Ασφαλής εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και ειδικότερα με το internet.

Επισκεφθείτε το CyberKid μαζί με τα παιδιά σας ώστε να διασκεδάσετε και να ενημερωθείτε για το πώς μπορείτε να πλοηγηθείτε με ασφάλεια.

 

 

Διανυκτερεύοντα Φαρμακεία

στην πόλη του Λαγκαδά

Δρομολόγια Ο.Α.Σ.Θ.

Go to top