Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ∆ήµαρχος Λαγκαδά Έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις των άρθρων 58 και 94 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/07-06-2010) τ. Α΄ «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης».

2) Τις εργασίες αποκατάστασης των τεχνικών προβληµάτων που προέκυψαν από τις δυσµενείς καιρικές συνθήκες των προηγούµενων ηµερών.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε 

Την διακοπή των µαθηµάτων την 19η Ιανουαρίου 2017 ηµέρα Πέµπτη, στις σχολικές µονάδες πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης που βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου Λαγκαδά, όπως αναφέρονται ακολούθως, λόγω των εργασιών επισκευής θέρµανσης και υδροδότησης που βρίσκονται σε εξέλιξη και οφείλονται στις δυσµενείς καιρικές συνθήκες των προηγούµενων ηµερών.

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΓΚΑ∆Α

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΑΓΚΑ∆Α:

1ο Γυµνάσιο Λαγκαδά

2ο Γυµνάσιο Λαγκαδά

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΑΓΥΝΩΝ:

1ο Νηπιαγωγείο Λαγυνών

2ο Νηπιαγωγείο Λαγυνών

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 14 /2017

Η παρούσα αναρτάται στο διαδίκτυο

Λίστα Συνημμένων Αρχείων
Download this file (apofasi1.pdf)ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Γραφείο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Λαγκαδά

Τηλέφωνο Επκοινωνίας. 2394 330022

Δημοτικό Πρόγραμμα Προστασίας αδέσποτων

Αυτοτελές Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

CyberKids & CyberAlert

    

Ασφαλής εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και ειδικότερα με το internet.

Επισκεφθείτε το CyberKid μαζί με τα παιδιά σας ώστε να διασκεδάσετε και να ενημερωθείτε για το πώς μπορείτε να πλοηγηθείτε με ασφάλεια.

 

 

Διανυκτερεύοντα Φαρμακεία

στην πόλη του Λαγκαδά

Δρομολόγια Ο.Α.Σ.Θ.

Go to top