ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                     

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                             

ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ                                                                    

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

 

Προς:

 • κ. Δήμαρχο
 • Mέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
 • Προέδρους Κοινοτήτων
 • Συντονιστή τηλεδιασκέψεων

 

     Καλείστε να προσέλθετε στην 8η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Λαγκαδά (άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018 και ισχύει), που θα διεξαχθεί την 7η του μηνός Απριλίου έτους 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00, με τηλεδιάσκεψη στην πλατφόρμα e:Presence, σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/7841/2005 (ΦΕΚ 539/τ. Β΄/21-04-2005) Κοινή Υπουργική Απόφαση «Συνεδρίαση συλλογικών οργάνων με Τηλεδιάσκεψη», όπως αντικαταστάθηκε από την υπ’ αριθμ. 429/2020 ΚΥΑ (ΦΕΚ 850/τ. Β΄/13-03-2020) και ισχύει, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

   

 • Κατανομή ποσού 134.268,29 € στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών των Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 1η κατανομή έτους 2021, κατόπιν εισήγησης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.
 • Κατανομή ποσού 18.390,27 € στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου από το Ειδικό Τέλος Σχολείων Δ.Ε.Η. Α.Ε. και άλλες εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας, κατόπιν εισήγησης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.
 • Καταστροφή δημοτικών αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία.
 • Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου.
 • Ονοματοδοσία και αρίθμηση οδών και πλατειών της Κοινότητας Ζαγκλιβερίου της Δημοτικής Ενότητας Καλινδοίων.
 • Τροποποίηση 2η της υπ’ αριθμ. 110/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ως προς την αντικατάσταση τακτικού μέλους της Επιτροπής Παραλαβής Παροχής Γενικών Υπηρεσιών.
 • Απόρριψη-αντικατάσταση παραδοτέων Π1, Π2, Π3 και Π4 για την παροχή της υπηρεσίας «Παροχή συμβουλευτικών & υποστηρικτικών υπηρεσιών για την καταγραφή και αποτύπωση δικτύου οδοφωτισμού του Δήμου Λαγκαδά και διερεύνηση προτάσεων ενεργειακής αναβάθμισης του δικτύου».
 • Ορισμός Επιτροπής καθορισμού μισθώματος για την παράταση της μίσθωσης δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στη δημοτική αγορά Λαγκαδά.
 • Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 102/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

ΛΟΥΡΔΑ ΒΑΣΙΛΕΙΑ

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και τη χρήση των cookies.