ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΑΓΚΑΔΑ

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

 

 Ταχ.Δ/νση:Ν. Παπαγεωργίου 2 -  Χ. Μουρταζή

Πληροφορίες:

Τηλέφωνο:2394330237

FΑΧ:2394020049

Τ. Κ.:    57200    

EmailΑυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Ιστοσελίδαwww.lagadas.gr

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

 

Ο Δήμος Λαγκαδά ενδιαφέρεται να αναθέσει την «Προμήθεια ειδών υγιεινής και ατομικής προστασίας για τις υπηρεσίες του Δήμου Λαγκαδά με σκοπό τον περιορισμό διασποράς του νέου κορωνοϊού», ενδεικτικού προϋπολογισμού 8.668,22 € με Φ.Π.Α., με την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω κατεπείγουσας ανάγκης λήψης μέτρων περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί α) η υπ’ αριθ. 166/14.063/24-03-2021 (ΚΗΜΔΗΣ: 21REQ008334871 & ΑΔΑ: ΨΟ91ΩΛΛ-ΑΘΧ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης και β) οι βεβαιώσεις του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, με α/α Βεβ. 166/2021 επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α 166/2021.

Η ανάθεση θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2γ του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016, ύστερα από την υποβολή προσφοράς όπως ορίζεται στην παρ. 3 του άρθρου 120 του Ν. 4412/2016.

Κριτήριο ανάθεσης της δαπάνης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή).

Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την ανωτέρω προμήθεια, όπως περιγράφεται στο υπ’αριθμ. 01/13.384/22-03-2021 Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών, που αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της παρούσας πρόσκλησης, μέχρι την Τετάρτη, εβδόμη (7η) του μηνός Απριλίου του έτους 2021.

Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ.1 και 2 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:

α. Απόσπασμα ποινικού μητρώου. Η υποχρέωση αφορά:

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου,

γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

Το δικαιολογητικό γίνεται δεκτό εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

β. Φορολογική ενημερότητα εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

γ. Υπεύθυνη Δήλωση αναφορικά με του οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους να καταβάλει εισφορές, συνοδευόμενη και με τις αντίστοιχες ασφαλιστικές ενημερότητες των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης. Σε περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάσταση του στην Ελλάδα, η σχετική υποχρέωση αφορά σε οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης (όπως ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 και στην Κατευθυντήρια οδηγία 20 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.).

Οι ασφαλιστικές ενημερότητες γίνονται αποδεκτές εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος,  εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους.

δ. Αποδεικτικά έγγραφα εκπροσώπησης του νομικού προσώπου (πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης από το ΓΕΜΗ, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του) ή κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

ε. Αποδεικτικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών του νομικού/φυσικού προσώπου, εφόσον αυτή προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του) ή κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, έναρξη επιτηδεύματος, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.

στ. Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής (παρ. 1 του άρθρου 39 του Ν. 4488/2017). Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του πιστοποιητικού που προβλέπεται στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 80, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού.

Το δικαιολογητικό γίνεται δεκτό εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.

Σε περίπτωση κωλύματος αδυναμίας έκδοσης των ανωτέρω λόγω αναστολής λειτουργίας των αντίστοιχων αρμόδιων υπηρεσιών ή μερικής αναστολής λειτουργίας αυτών, στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 ή για άλλο σοβαρό λόγο, μπορούν να υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75) ή ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 52 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167), που προβλέπεται στο εικοστό έβδομο άρθρο της από 20.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 68), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 1 του ν. 4683/2020 (Α΄ 83), προκειμένου να εκδοθεί η απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης και να συναφθεί η σύμβαση, δηλώνοντας ότι θα προσκομίσουν τα νομίμως προβλεπόμενα δικαιολογητικά κατακύρωσης εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης όπως ορίζεται στο άρθρο 41 του ΦΕΚ 84/Α΄/ 13-04-2020, όπως τροποποιήθηκε με το  161 του ν. 4763/2020.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου Λαγκαδά, στον κ. Χαρούλα Μουρταζή στο τηλέφωνο 23943-30237, στο Fax 23940-20049 ή στο email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε..»

 

 

Συνημμένα :

  • Το υπ’ αριθμ. 01/13.384/22-03-2021 Τεύχος Τεχνικών Προδιαγραφών για την «Προμήθεια ειδών υγιεινής και ατομικής προστασίας για τις υπηρεσίες του Δήμου Λαγκαδά με σκοπό τον περιορισμό διασποράς του νέου κορωνοϊού», ενδεικτικού προϋπολογισμού 8.668,22 € με Φ.Π.Α., που συνέταξε το Τμήμα Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας της Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας & Πολιτισμού
  • Το υπ΄ αριθμ. 13.433/22-03-2021 (ΑΔΑΜ: 21REQ008319982) Πρωτογενές Αίτημα
  • Την υπ΄αρ. 80/30-03-2021 (ΑΔΑ: 6Χ39ΩΛΛ-Θ84) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής

Ο ΑΡΜΟΔΙΟΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

 

ΑΪΒΑΖΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

Χρησιμοποιούμε cookies για να σας παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες. Με τη χρήση του ιστότοπου, αποδέχεστε και τη χρήση των cookies.